Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst omgevingsvergunning project naast belle-époquevilla

De leegstaande villa uit 1929, opgetrokken in pseudo-Normandische stijl, is gemarkeerd op de lijst van bouwkundig erfgoed.© MVO
De leegstaande villa uit 1929, opgetrokken in pseudo-Normandische stijl, is gemarkeerd op de lijst van bouwkundig erfgoed.© MVO
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

De geplande meergezinswoning naast de belle-époquevilla op de hoek van het Jaagpad en de Weststraat in Veurne komt er voorlopig niet. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft immers de omgevingsvergunning geschorst.

Enkele jaren geleden leidden de plannen van een projectontwikkelaar om naast om naast de belle-époquevilla op de hoek van het Jaagpad en de Weststraat in Veurne een appartementsblok van vier bouwlagen met 13 woonunits op te trekken tot protestacties en bezwaren van de buurtbewoners en een weigering van de omgevingsvergunning.

In 2018 hadden al meer dan 1.000 mensen hun handtekening gezet onder een petitie tegen de bouwvergunning. Het college van burgemeester en schepenen en de West-Vlaamse deputatie weigerden toen de projectontwikkelaar een omgevingsvergunning om een meergezinswoning van vier bouwlagen en 13 wooneenheden op te trekken. Die woning zou gekoppeld worden aan de belle-époquewoning aan het Jaagpad 6 met twee woongelegenheden.

Andere voorwaarden

Later werd wel een omgevingsvergunning afgeleverd, onder andere voorwaarden. Het aantal woongelegenheden wordt teruggebracht naar 12, het aantal bouwlagen tot drie en ook de inplanting van het gebouw (teruggeschroefd van 12,7 m naar 7,5 m) van de wegrand werd herzien.

Het nieuw op te richten gebouw mocht dan nog maar uit drie bouwlagen bestaan met een maximale nokhoogte van 9 meter en zou dan tien woongelegenheden mogen tellen. De belle-époquewoning met bouwkundige erfgoedkenmerken zou behouden blijven en worden gerenoveerd tot twee woongelegenheden die aan alle huidige wooncomforteisen voldoen.

De leegstaande villa uit 1929, opgetrokken in pseudo-Normandische stijl, is gemarkeerd op de lijst van bouwkundig erfgoed. De villa zou dan een verbinding krijgen met de nieuw te realiseren meergezinswoning via een dubbele passerelle.

Beroep niet ingewilligd

Maar op 16 juli 2020 is er bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen een bezwaar ingediend tegen de vernietiging van de beslissing van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen. Deze laatste – de verwerende partij – had het administratief beroep van de eerste en tweede verzoekende partij en de tussenkomende partij tegen de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van Stad Veurne van 16 december 2019 niet ingewilligd.

De deputatie van de provincie had toen aan de eerste tussenkomende partij een omgevingsvergunning verleend voor een geïntegreerd project met renovatie en nieuwbouw meergezinswoning op het perceel Jaagpad 6.

Hoogdringendheid

In naam van De Academie Historisch Erfgoed Veurne en deelgemeenten laat René Essel weten: “De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft bij arrest van 18 maart 2021 de beslissing van de provincie West-Vlaanderen geschorst. Vooreerst heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de hoogdringendheid aanvaard omdat de oprichting van de ruwbouw nadelige gevolgen van een zekere omvang, in de vorm van schaduwvorming en verminderd uitzicht, kan veroorzaken.”

De Raad verwijt de aanvrager dat zij op de vlakte blijft wat betreft de exacte aanvang van de werken. “Inhoudelijk stelt de Raad dat de verzoekende partijen niet overtuigen dat de aanvrager zich op een ander type theoretisch gabarit ( zijdelingse omtrek, red. ) beroept waarbij de hoogte van 9 m als kengetal 1 moet worden aangenomen.”

Procedure tot vernietiging

“De Raad stelt ook – en het is op grond daarvan dat de beslissing wordt geschorst – dat de uitzonderingen inzake dakkapellen en topgevels niet kunnen worden aangewend om een volledige gevel van de tweede verdieping uit het toegestane gabarit te laten springen. De aanvrager kan diens vergunning op dit ogenblik dus niet uitvoeren.”

Aan de verwerende partij en de tussenkomende partij wordt nu de mogelijkheid geboden om een verzoek tot voortzetting in te dienen, waarna de procedure inzake de vernietiging zal worden verdergezet. Indien geen van die partijen een verzoek tot voortzetting zou indienen dan kan de Raad de beslissing versneld vernietigen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.