In normale omstandigheden vloeit hemelwater naar zee of sijpelt het in de grond. Omdat onze weersomstandigheden extremer worden en de verharding toeneemt, moet het waterbeheer herbekeken worden en dringen bepaalde ingrepen zich op om waterschaarste of wateroverschotten te beheren. Intelligent waterbeheer zorgt voor genoeg zuiver water, droge kelders, gezonde vegetatie...
...

In normale omstandigheden vloeit hemelwater naar zee of sijpelt het in de grond. Omdat onze weersomstandigheden extremer worden en de verharding toeneemt, moet het waterbeheer herbekeken worden en dringen bepaalde ingrepen zich op om waterschaarste of wateroverschotten te beheren. Intelligent waterbeheer zorgt voor genoeg zuiver water, droge kelders, gezonde vegetatie...Lokaal Bestuur De Panne volgt de algemene leidraad, de 'ladder van Lansink'. Dat betekent afstroming vermijden, inzetten op hergebruik en infiltratie en indien nodig bufferen en vertraagd afvoeren. De overheid, de watermaatschappij en de gemeente spelen hierin een rol, maar ook de burger kan een bijdrage leveren. Op Vlaams niveau werden huizeneigenaars verplicht om het hemelwater in de grond te laten sijpelen of te hergebruiken. Daardoor zakt het grondwaterpeil minder snel, de afvoer via openbare rioleringen wordt gespreid en het regenwater wordt duurzaam opnieuw gebruikt.Door het hemelwater van de daken van gemeentelijke gebouwen op te vangen in regenputten kunnen de droge periodes comfortabeler overbrugd worden en kan het opgevangen regenwater bijvoorbeeld gebruikt worden om de beplanting te besproeien. Voor het hemelwater dat op de openbare ruimte valt, in het bijzonder op voetpaden en de rijweg, zijn andere oplossingen nodig. Het vermengen van het water met de vervuiling eigen aan rijwegen (olie, benzine, slijtage autobanden, neerslag van fijn stof ...) beperkt de mogelijkheden voor hergebruik. Daarom moet er in dit geval ingezet worden op insijpeling en afvloeiing. Waterdoorlatende klinkers kunnen een oplossing bieden, als onkruid in voegen dan getolereerd wordt, of als het budget voor onkruidbeheer verhoogd wordt. Die keuze wordt soms overwogen of zelfs afgedwongen in de buurt van natuurgebieden, maar heeft ook heel wat nadelen. Het lokaal bestuur investeert daarentegen in een deskundig bomenbeleid. Bomen houden immers vocht op en geven het gelijkmatig af, wat zorgt voor een natuurlijke afkoeling. Bovenstaande maatregelen werken de wateroverschotten niet volledig weg. De afgelopen jaren werden al vele rioleringen ontdubbeld. Hierdoor stroomt het afvalwater naar de afvalrioleringen, terwijl het hemelwater naar infiltratierioleringen stroomt die zorgen voor een bufferruimte en zo de tijd krijgt om in de grond te infiltreren. In recente woonwijken, zoals de Houtstraat, koos het bestuur om wadi's aan te leggen. Dit zijn open grachten die dienen als opvangbekken om het hemelwater te infiltreren. Bij extreme neerslag kan de capaciteit van de wadi onder druk komen te staan, en kan het overtollige water afvloeien naar de rioleringen.Het bestuur heeft beslist dat inwoners waar dat mogelijk is een stoeptuin mogen aanleggen. Stoeptuintjes en plantenperken zorgen ervoor dat het water van voetpaden en gevels makkelijker kan wegvloeien. Zo krijgen de planten op natuurlijke wijze het nodige water en vangen ze fijn stof op, worden verstedelijkte zones afgekoeld, die op hun beurt zorgen voor leefgebiedjes voor allerlei fauna. Ze helpen het grondwater op peil te houden én mensen voelen zich prettiger en gezonder. Info: http://www.depanne.be/product/1244/politie--en-verkeersreglement.