Vier West-Vlaamse natuurgebieden krijgen extra subsidies van minister Demir

Natuurgebied De Doornpanne is een van de vier gebieden die een subsidie zal ontvangen. © natuurpunt.be
Redactie KW

Met de voorbije mooie herfstdagen bleek eens te meer hoe groot de liefde van de Vlaming is voor onze natuur en onze bossen. Daarom legt de Vlaamse regering de ambitie hoog door te gaan voor 4.000 ha extra bos tegen 2024 en 20.000 bijkomende ha natuur onder beheer. Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir subsidieert 40 projecten die unieke Vlaamse topnatuur zullen creëren en ook beschermen. In totaal gaat het om 3,715 miljoen euro. De subsidies moeten ook tonen hoe bepaalde ingrepen snel resultaten kunnen opleveren om de Europese natuurdoelen te halen.

In januari dit jaar lanceerde het Agentschap voor Natuur en Bos voor de tiende keer op rij de oproep voor projectsubsidies natuur. Dat zijn projecten die ervoor moeten zorgen dat Vlaanderen de Europese natuurdoelen haalt en waarbij de ingrepen snel uitvoerbaar zijn. “Het blijft belangrijk om resultaten op het terrein te kunnen tonen”, zegt Zuhal Demir, Vlaams minister van Natuur. “Het proces van de Europese natuurdoelen is al een hele tijd bezig. Er werd en wordt door iedereen hard en goed gewerkt, en het doet me dan ook plezier om naast het vele overleg ook zoveel concrete realisaties op het terrein te zien. Daarvoor dient deze financiële ondersteuning.”

De projecten liggen verspreid over heel Vlaanderen. Ze worden uitgevoerd door verschillende verenigingen, lokale overheden of privé-eigenaars. Naast de vertrouwde spelers, zoals natuurverenigingen, regionale landschappen en bosgroepen blijven privé-eigenaars erg belangrijk en zijn sinds meerdere jaren ook lokale overheden betrokken. Ook zij zullen ruim een kwart van de geselecteerde projecten realiseren.

De projecten focussen steeds op het herstel van een aantal natuurstreefbeelden waaronder regionaal belangrijke biotopen, op Europees te beschermen habitats zoals bepaalde graslandtypes, op de ontwikkeling van leefgebied voor specifieke soorten zoals bijvoorbeeld, gladde slang, roerdomp of kamsalamander, al dan niet in uitvoering van de reeds goedgekeurde soortbeschermingsprogramma’s. Binnen de eerste drie jaar moet het resultaat op het terrein te zien zijn.

Vier West-Vlaamse projecten

Voor West-Vlaanderen worden vier projecten weerhouden. De Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne Ambacht gaat in het natuurgebied De Doornpanne en de Waterwinning St. André te Koksijde haarden van exoten zoals Amerikaanse vogelkers, gewone esdoorn, mahonie en witte en grauwe abeel in kaart brengen en verwijderen. De exotenhaarden worden in het voorjaar met GPS in kaart gebracht en over een periode van drie jaar in de zomer en het najaar gefaseerd verwijderd inclusief nazorg. Hiermee wordt gefocust op herstel van duinstruweelhabitats. Daarnaast wordt ook een poel geruimd worden in functie van kamsalamander, rugstreeppad en habitat 3140. Het gebied ligt binnen speciale beschermingszone Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin. Voor dit project werd een subsidie van 43 799,35 euro toegekend.

De Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne Ambacht gaat in de Krakeelduinen in De Panne duinhabitats herstellen en optimaliseren. Er zullen afrasteringen geplaatst worden in functie van extensieve schapenbegrazing; om verbossing van duinen tegen te gaan zullen bosranden worden beheerd door het verwijderen van bomen en struiken buiten de vastgezette boszoomlijn en een verboste zone en struwelen met exoten zoals gewone esdoorn, mahonie en witte abeel zullen worden verwijderd inclusief ontstronken en het verwijderen van de strooisellaag. Het beoogde resultaat is het herstel en de verbetering van de duinhabitats 2130 en 2160. Het gebied ligt binnen speciale beschermingszone Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin. Voor dit project werd een subsidie van 85 465,54 euro toegekend.

Aanleg duinen

Natuurpunt Beheer gaat in de Zandpanne in De Haan duinhabitats herstellen en ontwikkelen. Het reliëf van het vroeger geëgaliseerde gebied zal worden hersteld door het uitgraven van twee duinpannes en het aanleggen van duinen met het vrijgekomen zand, op locaties waar aanplantingen van Corsicaanse den en grauwe abeel zullen worden verwijderd. Maaisel van naburige duingebieden wordt opgebracht om overmatige verstuiving van los zand tegen te gaan en de duinen sneller te fixeren. Een deel van de bomen en de dennenstronken zullen als dood hout aanwezig blijven en er zal een bosrand met duinstruweel worden aangeplant. De projectdoelen zijn de duinhabitats 2130 en 2190. Het gebied ligt binnen habitatrichtlijngebied Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin. Voor dit project werd een subsidie van 121 955,70 euro toegekend.

Een laatste project dat gesubsidieerd wordt, is deze waar Natuurpunt Beheer in natuurgebied Doeveren in Oostkamp en Zedelgem bestaande boshabitats in goede staat van instandhouding gaat brengen. De aanpak zal bestaan uit het rigoureus machinaal uittrekken en verwijderen van rododendronhaarden, gevolgd door de aanplant van autochtoon bosplantsoen in kloempen met wildbeschermin, het verwijderen van resten van eerder uitgetrokken rododendrons, het ruimen van poelen en het verwijderen van opslag eromheen en het plaatsen van klaphekken en een vangkraal in het begrazingsraster. De projectdoelen zijn habitattypes 4030, 6430 en 9120 en de doelsoorten zijn vleermuizen, zwarte specht en vinpootsalamander. De percelen maken deel uit van het beheerplan voor het erkend natuurreservaat E-319 Zilleghemveld. Voor dit project werd een subsidie van 65 572,12 euro toegekend.

Communicatie

Belangrijk is dat binnen de projecten ook aandacht gaat naar communicatie. Wanneer er werken op het terrein gebeuren, zullen omwonenden en andere stakeholders betrokken en geïnformeerd worden. Ook het ruimere publiek zal zich via deze projectsubsidies een duidelijker beeld kunnen vormen van wat die Vlaamse topnatuur juist is. Rugstreeppad, roerdomp, gevlekte witsnuitlibel, heischraal grasland en trilvenen… het klinkt zeer exotisch, maar het zijn allemaal voorbeelden van natuurparels die hier in Vlaanderen te vinden zijn. Dankzij de natuurdoelen behouden ze ook in de toekomst hun plaats in Vlaanderen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.