Oppositie hekelt gebrek aan inspraak bij wijzigingen plannen de Leet

Redactie KW

Oppositiepartijen CD&V en Groen trokken op de gemeenteraad maandagavond hard van leer tegen de gewijzigde plannen van de heraanleg van de Leet. Vooral de terugkeer van heel wat parkeerplaatsen en het gebrek aan inspraak stoot hen tegen de borst.

Fractieleider Katrien Desomer van CD&V begon haar interpellatie met een positieve noot. “We lazen dat het schepencollege de plannen van de Leet heeft aangepast en hiertoe een nieuwe omgevingsvergunning zal indienen. Ondertussen konden we in de krant lezen wat die wijzigingen inhouden: 57 bijkomende parkeerplaatsen en verandering van de waterpartijen naar fonteinen. Wat de fonteinen betreft: wij gaan hiermee akkoord. Dat de waterpartijen worden vervangen door een echt speelelement voor kinderen daar kunnen wij ons als partij in vinden. Maar als we de plannen meer in detail gaan bekijken dan kunnen we zien dat de meerderheid de zone met fonteinen mooi laat overgaan in zone voor parkeren. Zonder afsluiting tussen beide delen. Niet echt kindvriendelijk, zelfs gevaarlijk te noemen.”

Parkeergelegenheid

“Wat ons bij die parkeerplaatsen brengt: De rijbaan op het Vandepeerenboomplein wordt afgezoomd over zo goed als het hele traject met parkeerplaatsen”, vervolgde Desomer. “Ook op het St.-Maartensplein wordt geopteerd voor parkeerplaatsen aan de kant van de Lakenhallen over de hele lengte van het plein. En daar moet ons toch iets van het hart. De stad heeft over de voorbije jaren grote inspanningen gedaan om randparkings aan te leggen of uit te bouwen. Tenzij wij ons vergissen heeft elke partij in deze raad mee ingestemd met de aanleg van die honderden bijkomende parkeerplaatsen aan de rand van onze stad. En we hebben die goedgekeurd omdat we de druk van de ketel wilden halen, de druk op de leefbaarheid in het historisch centrum van de stad én om het winkelen, wandelen én wonen aangenamer te maken. We zijn daar niet uniek in. Elke zichzelf respecterende stad beseft al langer dan vandaag dat het niet meer van deze tijd is dat iedere wagen tot in het hart van de stad moet rijden. Er moet natuurlijk voldoende parkeergelegenheid zijn voor ouderen en mensen die minder mobiel zijn maar met wat u nu van plan bent kunnen wij echt niet akkoord gaan.”

Katrien Desomer stelt ook vast dat de nieuwe plannen indruisen tegen de partijprogramma’s van de coalitiepartijen. “Open Ieper zag tot eind vorig jaar een ondergrondse parking als dé oplossing voor wat ze zelf noemden ‘het parkeerprobleem’, tegen beter weten in van objectieve cijfers over de parkeerdruk”, aldus Desomer. “Nog volgens hen zou er dan bovengronds extra ruimte ontstaan voor groen, terrassen, voetgangers en fietsers want geparkeerde auto’s ontsieren het stadsbeeld. Tot daar een citaat uit jullie verkiezingsprogramma. SP.A ging nog een stap verder en ging resoluut voor een verkeersluwe binnenstad op maat van voetgangers en fietsers met een ondergeschikte rol voor de auto, gekoppeld aan een vlotte mobiliteit rond de stad. N-VA keurde de plannen van de Leet vorige keer mee goed dus daar is het ons helemaal niet duidelijk waarom ze nu opeens het geweer van schouder veranderen.”

Gebrek aan inspraak

Ook het gebrek aan inspraak nam de CD&V-fractieleider op de korrel. “De wijzingen die nu voorliggen, specifiek wat de parkeerplaatsen betreft zijn in het belang van enkelen maar zijn zeker niet in het algemeen belang van onze stad, haar inwoners en de talrijke bezoekers. Wat met de inspraak? Jullie willen een bestuur zijn dat luistert naar de Ieperlingen. Dan kunnen jullie zich er toch niet van afmaken met een infomarkt? Worden de erkende adviesraden die unaniem het vorige plan ondersteunden – zowel jeugd, senioren, cultuur als middenstand – opnieuw om advies gevraagd?”

Ook voor Groen is het gebrek aan inspraak een groot probleem. “We rijden ons opnieuw vast in politieke traagheid. Want als het stadsbestuur het inspraaktraject volgt dat in de vorige legislatuur gevolgd werd bij de initiële plannen, dan loopt de herinrichting weer maandenlange vertraging op. Ik hoop alvast dat er weer inspraak georganiseerd wordt. Nu is enkel rekening gehouden met de mening van een paar handelaars op de Leet. Wat met de mening van de 34.900 andere Ieperlingen? De adviesraden moesten het nieuws van het aangepaste plan vernemen via de pers. Dat vind ik echt niet kunnen, zeker van partijen die het vorige stadsbestuur een gebrek aan inspraak verweten. Uiteraard gaan we als Groen niet akkoord met het opnieuw opdrijven van het aantal parkeerplaatsen. Men spreekt dan wel over verdampbare parkeerplaatsen, maar op de Grote Markt zijn er ook verdampbare parkeerplaatsen en die zijn in de afgelopen twaalf jaar nooit verdampt geweest. We hebben dan ook weinig vertrouwen in het voornemen van de meerderheid om die parkeerplaatsen op de Leet ooit te verdampen.”

Oppositie hekelt gebrek aan inspraak bij wijzigingen plannen de Leet

“Wat de parkeerplaatsen betreft”, verweerde burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) zich. “Het is dus niet zo dat we er meer zetten dan nu het geval is. Integendeel, er verdwijnen nog altijd een pak parkeerplaatsen op die twee centrale pleinen, 44 minder op het Vandenpeereboomplein en 36 minder op het St.-Maartensplein. We hebben overigens de plaatsen van de ‘gespaarde’ parkeerplaatsen op het Vandenpeereboomplein zorgvuldig gekozen zodat we de zichten op de kathedraal en op de stadschouwburg vrijhouden. En het zijn ook ‘verdampbare’ parkeerplaatsen, ze worden aldus minimaal aangeduid zodat ze gemakkelijk kunnen verdwijnen, tijdelijk bij evenementen maar ook permanent mocht dat na evaluatie opportuun zou blijken. En die evaluatie die zal er ook zijn.”

Oppositie hekelt gebrek aan inspraak bij wijzigingen plannen de Leet

“De circulatie zal grondig bestudeerd worden en we hebben er aandachtig op toegezien dat er voldoende fietsenstallingen aanwezig zijn. De groene parkzone rond de kathedraal en het huidige Astridpark blijft integraal behouden zoals in het oorspronkelijke plan. Zoals jullie weten stellen we volgende week het plan voor aan de Ieperlingen in een infomarkt. Het openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunning start op diezelfde dag 15 oktober tot 15 november. In die tijd kunnen bezwaren en bemerkingen worden ingediend. De adviezen van de adviesraden zijn bekend en op verschillende punten al in het vorige plan verwerkt en door ons ook nu niet veranderd: zoals de verdampbaarheid van parkeerplaatsen, de suggestie van parking aan het Iers kruis, ruimte voor evenementen, doorsteek Astridpark naar kathedraal, voldoende fietsstallingen, gelijk niveau voor wandel en fietscomfort, voldoende groen en zitelementen, bezorgdheid over onderhoud en zwerfvuil … Daar wijzigen wij dus niets aan of beter daar doen we iets aan. Ook het oorspronkelijke plan kwam niet op alle vlakken tegemoet aan de bemerkingen van de adviesraden, net zoals dit plan dat ook niet doet. De adviesraden hebben waardevolle input geleverd. Nu heeft het nieuwe stadsbestuur, dat op 14 oktober het mandaat kreeg van de kiezer die ook wist wat onze visie was over de heraanleg, hierin een aantal wijzigingen aangebracht, wijzigingen die volledig binnen het huidige bestek uitgevoerd kunnen worden. Alles zit in een stroomversnelling. We zijn zoals u weet gebonden aan de timing voor de rioleringswerken, fase 5 staat voor de deur. Op 15 oktober start het openbaar onderzoek en er zijn adviezen aangevraagd bij onder meer Inter, brandweer, VMM, en Onroerend Erfgoed. Als alles goed verloopt kunnen we starten najaar 2020. We hopen dat de timing van twee jaar zal gehaald worden maar onvoorziene omstandigheden zijn niet uit te sluiten, en we gaan uiteraard ook aan tafel zitten met de aannemer na de gunning om de aanpak uit te stippelen zodat we het ongemak, dat er ongetwijfeld zal zijn, tot een minimum kan beperkt worden.” (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.