"Veel inwoners uit de Godelievewijk kunnen zich de hevige regenval van mei 2016 nog voor de geest halen", zegt schepen Griet Coppé.
...

"Veel inwoners uit de Godelievewijk kunnen zich de hevige regenval van mei 2016 nog voor de geest halen", zegt schepen Griet Coppé. "Ons klimaat wordt steeds vaker gekenmerkt door extreme weersomstandigheden. Om de wateroverlast tegen te gaan, is het nodig om het regenwater op een efficiënte manier af te voeren of te bufferen. Daarom start Aquafin in mei 2021 met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel waarbij een omleidingsplan voor het doorgaand verkeer voorzien is." In de Honzebroekstraat wordt van mei tot juli 2021 het kruispunt met de Gitsestraat tot aan het kruispunt met de Beekstraat aangepakt. Vanaf dat kruispunt wordt in augustus verdergewerkt tot aan huisnummer 52 om dan tussen oktober en december de rest uit te voeren tot het kruispunt met de Biezenstraat. De overige stukken van de Honzebroekstraat staan in 2022 en 2023 op de planning. In de Gitsestraat starten de riolerings- en wegeniswerken vermoedelijk halfweg 2022. "Omdat dit vrij ingrijpende werken zijn, zien we dit ook als een ideaal moment om de inrichting van die straten af te stemmen op de behoeften van de wijk.""Uit de participatiemomenten van een paar jaar geleden bleek dat de inwoners de verkeersveiligheid in de wijk heel belangrijk vonden. Om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te verlagen, wordt bij de heraanleg van zowel de Honzebroek- als de Gitsestraat een zone 30 ingevoerd. De wegen worden smaller en op verschillende plaatsen komen snelheidsremmers en asverschuivingen."Ook het doelgericht gebruik van bomen zal er visueel toe bijdragen het gedrag van weggebruikers te sturen. In bepaalde delen van de Gitsestraat, vanaf de parking aan de Godelievekerk in de richting van en tot aan het kruispunt met de Rolariusweg, wordt er beperkt eenrichtingsverkeer voorzien. "In de Honzebroekstraat wordt het deel tussen de Beekstraat en de Biezenstraat, waar de scholen Lenteland en De Bonte Specht gelegen zijn, eenrichtingsverkeer in de rijrichting van de Gitsestraat. Wie in de toekomst de nieuwe verkaveling Roobaertpark uitrijdt, zal met de wagen verplicht rechtsaf moeten draaien in de richting van de R32."Voor wie uit Varendijkhof komt, zal de afslagbeweging naar links zijn in de richting van diezelfde rijksweg. Aan dat kruispunt komen trouwens verkeerslichten. Door die herinrichting komt er meer openbare ruimte vrij die kan ingezet worden als vrije ruimte, meer groen en ontmoeting. We zijn ervan overtuigd dat deze ingrepen zullen zorgen voor een versterkte buurtwerking, meer veiligheid en meer zuurstof in de wijk", benadrukt Griet Coppé. De campagne Velodroom#VANRSL promoot het fietsen. "Met het creëren van een verkeersveilige omgeving, hopen we bewoners van de Godelievewijk te stimuleren om vlugger de fiets te nemen."