"Tijdens zowat elke gemeenteraad komen mobiliteitsdossiers aan bod", stelde onafhankelijk raadslid Dirk Demeurie. "Door verschillende fracties werd al geopperd dat de gemeentelijke mobiliteitscommissie niet functioneert zoals het zou moeten zijn. Hoe zien de meerderheidsfracties deze belangrijke commissie te reactiveren of reanimeren? Het was pijnlijk te moeten vaststellen dat niemand slaagde of interesse toonde voor het ambt van deeltijds mobiliteitsdeskundige."
...

"Tijdens zowat elke gemeenteraad komen mobiliteitsdossiers aan bod", stelde onafhankelijk raadslid Dirk Demeurie. "Door verschillende fracties werd al geopperd dat de gemeentelijke mobiliteitscommissie niet functioneert zoals het zou moeten zijn. Hoe zien de meerderheidsfracties deze belangrijke commissie te reactiveren of reanimeren? Het was pijnlijk te moeten vaststellen dat niemand slaagde of interesse toonde voor het ambt van deeltijds mobiliteitsdeskundige.""Het is momenteel onduidelijk welke richting de meerderheid uit wil. Een deskundige delen met een andere gemeente of evolueren naar een voltijdse deskundige? Die laatste piste achten wij meer en meer noodzakelijk. Veel tijd is er niet meer. Er moet dringend een visie vastgelegd en voorgesteld worden aan de gemeenteraad. De gemeente zou nu blijkbaar opteren voor een halftijdse ambtenaar voor Deerlijk en Anzegem. Wij zijn een andere mening toegedaan. De uitdagingen op het vlak van mobiliteit in onze gemeente zijn dermate groot en belangrijk dat de aanwerving van een voltijdse mobiliteitsdeskundige meer dan noodzakelijk is."Dirk Demeurie staafde zijn oproep met een waslijst aan mobiliteitsaangelegenheden op het grondgebied van Deerlijk en had het onder meer over het schrappen van de verbindingsweg tussen de Oude Vichtestraat en de Olekenbosstraat bij de lang verwachte herinrichting van het drukke kruispunt aan de Belgiek. "De brief van de bewoners van de Oude Vichtestraat die hun beklag doen omdat de verbindingsweg tussen de Oude Vichtestraat en de Olekenbosstraat er niet komt omwille van budgettaire redenen, kwam niet als een verrassing", verduidelijkte Dirk Demeurie."Er wordt verwezen naar budgettaire redenen. Het zou een besparing zijn van 400.000 euro maar is dat effectief de reden? Waarom werd deze verbindingsweg dan ooit beloofd? Waarom was er tijdens vorige gemeenteraden geen transparantie hieromtrent? Het verkeer op de Belgiek en het sluipverkeer kwamen al veelvuldig ter sprake en er werd met geen woord gerept over deze andere gang van zaken. We vragen ons ook af of deze problematiek ooit tijdens de mobiliteitscommissie werd besproken.""De stand van zaken omtrent de herinrichting van het kruispunt Belgiek werd medio oktober voorgesteld. Wie hiervoor was uitgenodigd, is ons niet duidelijk. In elke geval geen enkel gemeenteraadslid, vermoeden we, op de bevoegde schepen van Mobiliteit na wellicht. De stand van zaken van het grootste werk van deze legislatuur werd uiteengezet zonder de leden van de gemeenteraad. Er blijven nog heel veel vragen en onduidelijkheden. Wie het geluk had om aanwezig te mogen zijn, zal dit getuigen. Hoe wordt er hierover verder gecommuniceerd?""De verbindingsweg schrappen zonder alternatief houdt geen rekening met de buurtbewoners", vond Filip Terryn (N-VA). "Door het schrappen van de bypass worden de bewoners van de Oude Vichtestraat als het ware van Deerlijk afgesneden. Verschillende huisbezoeken hebben duidelijk gemaakt dat de bewoners niet te spreken zijn over deze beslissing. Twee voorstellen kwamen daarbij uit de bus. Enerzijds de bypass behouden en anderzijds, als het eerste niet lukt, in het kader van de veiligheid verkeerslichten voorzien aan het kruispunt van de industrie Jagershoek met de gewestweg N36. Zomaar aankondigen dat de verbindingsweg er niet komt zonder alternatief, is geen goed idee."Schepen van Mobiliteit Regine Rooryck (CD&V) ontkent dat er een gebrek aan transparantie was rond het dossier 'Herinrichting kruispunt Belgiek'. "Onze mobiliteitscommissie werd opgestart om de grote mobiliteitsvraagstukken te bespreken en daarover advies te geven naar het bestuur toe", repliceerde schepen Regine Rooryck op de tussenkomst van raadslid Dirk Demeurie. "De voorbereidingen voor deze commissie worden momenteel gedaan door het hoofd ruimte in samenspraak met mezelf. Een van de grote doelstellingen is de opmaak van het mobiliteitsplan. Daarnaast is het de bedoeling om de mobiliteitscommissie te betrekken bij de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan binnen de vervoerregio. Momenteel ervaren we als bestuur dat elk commissielid wenst te starten aan dit plan. Door het ontbreken van onze deskundige mobiliteit kon dit nog niet opgestart worden. De mobiliteitscommissie zal een actieve rol krijgen om deel te nemen aan de opmaak.""Ook als meerderheid vonden wij het jammer dat we niemand vonden als mobiliteitsdeskundige. Iemand met een dergelijk profiel vinden is geen evidentie. Er zijn maar weinig mensen op de arbeidsmarkt die een opleiding verkeerskunde en mobiliteit hebben gevolgd. We hebben op het vlak van mobiliteit inmiddels beslist om in samenwerking van Anzegem een procedure op te starten voor de aanwerving van een mobiliteitsdeskundige, voor beide gemeenten een halftijdse aanstelling. Als alles vlot verloopt, zou die persoon tegen april 2021 kunnen starten.""Voor de opmaak van het mobiliteitsplan zullen we een beroep doen op Leiedal en voor het daarbij behorende participatietraject op een extern bureau. Begin volgend jaar moeten we effectief van start kunnen gaan. We hebben het budget voor adviesverlening door Leiedal voor kleine mobiliteitsvraagstukken verhoogd van 5.000 naar 7.500 euro. De ontsluiting van de Kleine Tapuitstraat, de De Cassinastraat en de evaluatie van het eenrichtingsverkeer in de Sint-Richusstraat zullen daarin aan bod komen.""In afwachting van de mobiliteitsdeskundige gaan we voor een halftijdse administratieve ondersteuning voor het diensthoofd ruimte voor een periode van zes maanden. Tot er een meer structurele oplossing komt, zal die actief zijn in functie van mobiliteit. Ten slotte zal er ook een junior stafmedewerker voor mobiliteit ingezet worden via Leiedal en dat voor één dag per week. Die kracht is onmiddellijk inzetbaar."Schepen Regine Rooryck verduidelijkte ook dat er beslist werd om de verbindingsweg tussen de Oude Vichtestraat en de Olekenbosstraat niet aan te leggen omwille van 'te duur'. "Dat stond duidelijk in het verslag van het schepencollege. Er was dus wel transparantie. De gesprekken met de eigenaar brachten niet het gewenste resultaat en ook de vraag aan de hogere overheid om de weg aan te leggen in landbouwgebied botste op negatief advies. Vanuit de bewoners werd er al een delegatie ontvangen in het gemeentehuis. We kijken naar de best mogelijke oplossing voor het verkeer aan het kruispunt met de Jagershoek. Vanuit de gemeente Anzegem is ook de vraag gekomen dit samen te bespreken in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)." (DRD)