VZW Groen hekelt het opofferen aan open ruimte rond Brugge in een nieuwjaarsbrief

Erik Ver Eecke. (Foto Davy Coghe)©Davy Coghe Davy Coghe
Erik Ver Eecke. (Foto Davy Coghe)©Davy Coghe Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

In een open nieuwjaarsbrief aan alle Brugse en Vlaamse politici hekelt Erik Ver Eecke, de voorzitter van de vzw Groen, het feit dat er plannen zijn om in 2021 aan de open ruimte rond Brugge te knagen. “Dat is in deze problematische tijd inzake klimaat, biodiversiteit en ruimtelijke ordening totaal verantwoord”, luidt de boodschap. De vzw Groen kant zich onder meer tegen de verbreding van het Boudewijnkanaal en blijft een tegenstander van een nieuw voetbalstadion voor Cercle langs de Blankenbergse Steenweg.

“Op het moment dat onze gezondheid te lijden heeft onder te veel virussen, fijn stof en stikstof, dat wij snakken naar meer natuur en open ruimte, dat ons klimaat te fel opwarmt, dat wij planten en dieren verliezen door verdroging en verharding, blijven oude plannen bestaan die de aantasting van onze natuurlijke leefruimte nog erger zullen maken en daarom niet meer verantwoord zijn”, laakt Bruggeling Erik Ver Eecke..

“In de plannen van het GRUP Afbakening Zeehavengebied Zeebrugge is te zien hoe het Boudewijnkanaal in de toekomst zal verbreed worden tot aan de A11. Ten oosten daarvan is het natuurgebied van de Dudzeelse Polder (174 ha) gedoemd tot verdwijnen door betonnering voor RO/RO-haventransport. Dit is in deze problematische tijd inzake klimaat, waterhuishouding, biodiversiteit en ruimtelijke ordening totaal onverantwoord.”

Chartreusegebied

“Ook het Chartreusegebied in de Brugse zuidelijke groene gordel is bedreigd”, vervolgt Erik Ver Eecke. “Het Chartreusegebied als open ruimte tussen Loppem, Oostkamp en Sint-Michiels is een waterbuffer, archeologische en cultuurhistorische site, randstedelijk landbouwgebied in een landschappelijk waardevol natuurverbindings- en verwevingsgebied en een plek waar je nog vrijuit kan ademen.”

“In dit waardevol gebied wil de overheid op een oppervlakte van 24 ha kantoorgebouwen inplanten voor hoogtechnologische ontwikkeling. Een achterhaald plan uit de vorige eeuw. Alle ruimtelijke planners zijn het erover eens dat zulke kantoorgebouwen het best gebouwd worden op knooppunten van openbaar vervoer. Onze Brugse stationsomgeving in volle ontwikkeling biedt hier een uitstekend alternatief. Doordat hoe dan ook veel meer mensen thuis zullen blijven telewerken zal er kantoorruimte vrijkomen. Dat is een bijkomende reden om geen nieuwe grond meer aan te snijden voor kantoren.”

Voetbalstadion

Uit deze nieuwjaarsbrief blijkt dat de vzw Groen zich blijft verzetten tegen een nieuw voetbalstadion voor Cercle Brugge langs de Blankenbergse Steenweg. En dat ondanks het feit dat de stad Brugge de voorbije maanden probeerde tot een compromis te komen met de tegenstanders van deze plannen.

“Op die plek zijn niet minder dan 80 ha open ruimte en vruchtbare landbouwgrond bedreigd door industrie, parking, voetbalstadion en oefenvelden”, stelt Erik Ver Eecke. “Er is momenteel voldoende ruimte voor industriële ontwikkeling. Een bijkomende 30 ha inpalmen langs de Blankenbergse steenweg is niet wenselijk. Club en Cercle spelen momenteel in het Jan Breydel stadion. Gepaste maatregelen van de overheid kunnen dit in de toekomst bestendigen. Zo kan onze vruchtbaarste landbouwgrond duurzaam ingeschakeld worden in een meer dan ooit gewenste korteketen-economie voor gezonde voeding.”

De voorzitter van vzw Groen eindigt zijn open brief met een oproep: “Wij vragen onze gemeenteraadsleden, provincieraadsleden en parlementairen om in een maatschappelijk debat de gewijzigde situatie kritisch door te lichten, steunend op de vele wetenschappelijke rapporten over de noodsituatie waarin we door de gevolgen van onze economische en ruimtelijke planning terechtgekomen zijn. Het is de hoogste tijd dat de alarmbel luider gaat klinken. In het licht van de gewijzigde omstandigheden moet de overheid de ruimtelijke ontwikkelingsplannen voor de regio Brugge dringend milieuvriendelijk aanpassen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.