Enkele dagen geleden vond tussen een delegatie van het schepencollege en het schoolbestuur van Vrije Basisschool De Ooievaar Poelkapelle een constructieve vergadering plaats. "Om de denkpiste concreter te maken, werd een studie besteld om het idee meer vorm te geven en te becijferen. Op deze manier werd de mogelijke winst voor beide partijen duidelijker", schrijft het gemeentebestuur in een persbericht. De baten worden gerealiseerd doordat een decreet op 1 januari 2021 in werking treedt waar de lokale besturen lokaal maat...

Enkele dagen geleden vond tussen een delegatie van het schepencollege en het schoolbestuur van Vrije Basisschool De Ooievaar Poelkapelle een constructieve vergadering plaats. "Om de denkpiste concreter te maken, werd een studie besteld om het idee meer vorm te geven en te becijferen. Op deze manier werd de mogelijke winst voor beide partijen duidelijker", schrijft het gemeentebestuur in een persbericht. De baten worden gerealiseerd doordat een decreet op 1 januari 2021 in werking treedt waar de lokale besturen lokaal maatwerk en lokaal een samenwerking kunnen opzetten tussen opvangvoorzieningen. Dat kan ook voor cultuur-, recreatie-, vrije tijd-, jeugd- en sportinitiatieven of deeltijds kunstonderwijs gerealiseerd worden."Ondertussen werd door een team met deelnemers uit de gemeentelijke administratie, de school, het schoolbestuur, het schepencollege en andere belanghebbenden de contouren afgesproken en neergeschreven. Deze afspraken vormen een kader voor een samenwerking van meerdere decennia. Deze nota die eerstdaags ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad omvat wederzijdse engagementen naar organisatie, aansturing, ontwerpen, bouwen en financiering van dit gemeenschappelijk project. Het vormt ook reeds een aanzet tot de operationele samenwerking nadien in de gedeelde ruimtes.""Bij het ontwerp van de buitenschoolse kinderopvang willen de partners, school en gemeente, in elk geval uitgaan van een geïntegreerd concept school en kinderopvang. Zo zullen verschillende binnen- en buitenruimtes maximaal worden gedeeld tussen de school en de buitenschoolse opvang. Op die manier wordt niet alleen optimaal gebruik gemaakt van ruimte, maar ook van de beschikbare financiële middelen. Met de vrijgekomen middelen wordt bovendien gezocht of bijkomend kan worden geïnvesteerd in sport- en speelinfrastructuur die ook na de school- en opvanguren toegankelijk wordt gemaakt voor de dorpsgemeenschap van Poelkapelle. In de totaliteit zou de totaalkost van het project ongeveer 4 miljoen euro bedragen en willen beide partners zich engageren om dit project uiterlijk tegen eind 2024 te realiseren." Omwille van subsidie-technische redenen wordt het schoolbestuur de bouwheer. Daardoor kan de bouwheer via Agion tot 70 procent gesubsidieerd worden."Bij beide partners was tijdens de laatste weken een aanzwellende gretigheid merkbaar om deze kans niet onbenut te laten en zo snel als mogelijk te starten. Zowel de school als het lokaal bestuur zijn best trots deze samenwerking te mogen voorstellen aan de bevolking die wel eens de grootste winnaar kan worden van dit engagement", besluit het persbericht. (pco)