Ondanks buurtprotest en negatieve adviezen komen er toch twee windmolens in Sint-Jan

Begin oktober kwamen buurtbewoners samen om te protesteren tegen de komst van de windmolens.© TP
Begin oktober kwamen buurtbewoners samen om te protesteren tegen de komst van de windmolens.© TP
Kevin Pouillie
Kevin Pouillie Editieredacteur Het Wekelijks Nieuws Westhoek en Westkust

De Provincie West-Vlaanderen heeft een vergunning onder voorwaarden goedgekeurd voor de bouw van twee windmolens in Sint-Jan (Ieper). Eerder hadden zowel de stad Ieper als de gemeente Zonnebeke nochtans negatief advies verleend. De actiegroep Frontwind Sint-Jan Ieper gaat in beroep.

De aanvraag werd ingediend door de nv Aspiravi op 10 september 2020. Die omvat de bouw en exploitatie van twee windturbines langs de A19 ter hoogte van de Verlorenhoekstraat in de Ieperse deelgemeente Sint-Jan. Het gaat om turbines met een productiecapaciteit van 6,6 MW. De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie gaf unaniem een gunstig advies en ook alle andere adviesorganen gaven vooraf een (voorwaardelijk) gunstig advies. De Provincie volgt de gunstige adviezen.

Negatieve adviezen

Zowel in Ieper als buurgemeente Zonnebeke liep een openbaar onderzoek van 23 september tot en met 22 oktober 2020. Honderden bezwaren werden ingediend, onder meer in verband met bezorgdheden over het uitzicht van het cultuurhistorisch landschap en geluid en slagschaduw. De stad Ieper en de gemeente Zonnebeke gaven ook een ongunstig advies . De deputatie en de Omgevingsvergunningscommissie menen echter dat, mits het respecteren van de normen zoals omschreven in Vlarem II, er voldoende garanties zijn dat de hinder van deze windmolens onder controle is. “De deputatie toont begrip voor de bezwaren van de omwonenden, maar de dichtste woningen bevinden zich op ruim 300 meter”, klinkt het als uitleg.

Impact is aanvaardbaar

De deputatie en de commissie oordelen ook dat de impact van de voorziene locatie landschappelijk aanvaardbaar is. “Ruimtelijk en landschappelijk sluiten de windmolens aan op een aantal andere aanknopingspunten zoals vereist binnen het Vlaamse kader. Die zijn: de A19, de bestaande hoogspanningslijn, de bedrijventerreinen en de reeds bestaande windturbines langs de Noorderring. De locatie is bovendien windrijk en de turbines zijn vlot aansluitbaar op het stroomnet en bereikbaar. Er is bestaat geen mogelijkheid om windmolens te vergunnen zonder impact op de omgeving, maar er moet ook een evenwichtige afweging gemaakt worden ten aanzien van de legitieme en heel actuele doelstelling naar realisatie van hernieuwbare energie, ook in West-Vlaanderen, in het licht van klimaatdoelstellingen. Dit gebeurt hier binnen een reglementair kader.”

Frontwind weerlegt argumenten

“Wij kunnen helemaal niet akkoord gaan met de motivatie van de deputatie waar zij stellen dat er voldoende aanknopingspunten zijn. Zo beweren ze onder meer dat ze aansluiten met de A19. We raden iedereen aan om even tot bij de inplantingspunten te rijden. Je weet zelfs helemaal niet of de autostrade nu links of rechts van je ligt. De A19 ligt er immers verzonken”, vertelt Guillaume Soenen van de actiegroep Frontwind Sint-Jan Ieper.

“Het aanknopingspunt met de bestaande hoogspanningslijn is helemaal een lachertje. De turbines worden 200 meter hoog, maken een draaiende beweging en dan verklaren dat hoogspanningslijnen die ongeveer 40 meter hoog boven de grond hangen een aanknopingspunt zijn, is werkelijk niet ernstig te nemen. En tot slot, het aanknopingspunt met bedrijventerreinen … wie bedenkt zoiets? In de buurt is er geen enkel bedrijfsgebouw dat ergens ook maar enigszins boven de normale bebouwing uitsteekt”, aldus Guillaume.

‘Strengere normen in andere landen’

“Wij zijn geschokt door de droge melding van de deputatie dat de dichtste woningen zich op 300 meter bevinden”, vervolgt Mark Doise. “Net alsof op deze afstand er geen vuiltje meer aan de lucht is. Dit is werkelijk wraakroepend. De politici hebben werkelijk geen respect voor de bevolking. Studies tonen aan dat de hinder zich tot op zeker een kilometer voordoet. In vele landen zijn er afstandsregels. In bepaalde landen kunnen turbines slechts gebouwd worden op een afstand van minstens 4 keer de hoogte van die turbine. In dit geval dus 800 meter. Andere landen leggen nog strengere normen op.”

In beroep

“De geluidsnormen voor windturbines zijn toch wel heel opmerkelijk. Voor turbines is die soepeler dan voor andere bedrijfsvoering”, pikt Koen Descheemaeker in. “Zo mag ’s nachts een windturbine 8 dB meer geluid maken dan andere machines. Dat is bijna dubbel zo luid! Waarom? Bovendien is het zo dat het geluid uitgedrukt wordt in dB(A). Hierdoor wordt het geluid van lage frequentie niet in aanrekening gebracht. Zogezegd omdat we deze toch bijna niet horen. Laten nu net die laagfrequente golven een groot gedeelte van het geluid van een turbine uitmaken en deze golven net het makkelijkst de huizen binnendringen. De dB(A) meting is met andere woorden niet geschikt om de hinder van windturbines te kwantificeren.”

“Dit gebied in Sint-Jan behoort tot de laatste stukjes ongerepte natuur”, voegt Wouter Delva tot slot toe. “Wij willen onze laatste landschappen en verzichten onbezoedeld houden. Wij gaan dan ook onze advocaat opdracht geven om beroep aan te tekenen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.