Ondanks veel protest: Er komt toch een windmolen op de grens Zonnebeke-Ieper

© Getty Images/iStockphoto
Redactie KW

De Provincie West-Vlaanderen keurt de omgevingsvergunning voor NV ELICIO goed voor de bouw van een windmolen in Zonnebeke. Dat is beslist in de zitting van de West-Vlaamse deputatie van donderdag 16 juni. Aan de goedkeuring zijn strikte voorwaarden verbonden. Er was in de buurt nochtans heel wat protest tegen de komst van de turbine.

De aanvraag werd ingediend op 4 februari 2022. Die omvat de bouw en exploitatie van een windturbine langs de A19 ter hoogte van de Frezenbergstraat, aan de zuidzijde van de autosnelweg. Het gaat om een turbine met geïnstalleerd vermogen van max. 6,6 MW.

Adviezen

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie gaf unaniem een gunstig advies. Alle andere adviesorganen gaven vooraf ook een (voorwaardelijk) gunstig advies. De Provincie volgt de gunstige adviezen.

Er liep een openbaar onderzoek van 2 tot 31 maart 2022. Honderden bezwaren werden ingediend, onder meer in verband met bezorgdheden over de impact op zichten en historische landschappen, eventueel verlies aan natuurwaarden, gezondheidsrisico’s zoals geluidshinder en slagschaduw en de nabijheid van woongebieden. De gemeente Zonnebeke gaf een ongunstig advies.

Vergunning mits voorwaarden

De Provincie keurt de aanvraag goed onder voorwaarden. Zo mag de windturbine bijvoorbeeld een maximale tiphoogte van 200 meter hebben en mag het bronvermorgen van de turbine niet hoger liggen dan 98 dB. Dat laatste dient om de geluidshinder te beperken. Het systeem van bridering, de windmolens trager doen draaien, draagt daartoe bij.

Voor de slagschaduwhinder hanteren we de wettelijke norm van 8u effectieve slagschaduw per jaar, met binnen die begrenzing een max. van 30 minuten per dag. Dat wordt geregeld met de stilstandmodule en aan de hand van een slagschaduwkalender.

Koppeling aanvraag Ieper

Voor de berekening van zowel geluids- als slagschaduwhinder werden ook twee recent vergunde windturbines in Ieper in rekening gebracht. Dat betekent dat in de toekomst de normen voor zowel geluids- als slagschaduwhinder door de drie windmolens samen moeten toegepast worden. Deze aanvraag in Zonnebeke kan dus niet worden losgekoppeld van die andere aanvraag, door Aspiravi.

De deputatie en de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie hebben alle begrip voor de bezorgdheid omtrent het landschap en zijn (oorlogs)geschiedenis en erkennen dat er een verandering in het landschap zal plaatsvinden.

Er bestaat echter geen mogelijkheid om windmolens te vergunnen zonder impact op de omgeving. Maar er moet een evenwichtige afweging gemaakt worden ten aanzien van de legitieme en heel actuele doelstelling naar de realisatie van hernieuwbare energie, ook in West-Vlaanderen, in het licht van klimaatdoelstellingen. Dit gebeurt hier binnen een reglementair kader.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.