Natuurherstel in Sint-Laureinsduinen Westende: “Waarde en beleving versterken”

Er zullen ook begrazingsrasters geplaatst worden, zodat pony’s de duinen kunnen begrazen. © LC
Paul Bruneel

De open duinbiotopen in de Sint-Laureinsduinen in Westende worden opnieuw hersteld. De werken worden uitgevoerd in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos.

De Sint-Laureinsduinen zijn eigendom van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, maar worden beheerd door Natuur en Bos. De oppervlakte van de Sint-Laureinsduinen bedraagt 45 hectare en de duinen zijn gelegen in Westende tussen het militair domein Kwartier Lombardsijde en het centrum van Westende-Bad.

Begrazingsrasters

De inrichtingswerken die de open duinbiotopen moeten herstellen, zijn voorzien in het beheersplan. Het is de bedoeling om een deel van de bomen en struiken te verwijderen en om de kieming van kruiden mogelijk te maken worden de strooisellagen afgegraven. Na de werken zullen er begrazingsrasters worden geplaatst, zodat pony’s de duinen kunnen begrazen. In de laagste zones worden duinpannen en poelen uitgegraven. In de duinpannen groeien zeldzame soorten als panassia en moeraswespenorchis. Extra poelen zorgen voor uitbreidingsmogelijkheden van onder meer de rugstreeppad, dat is een bedreigde amfibiesoort en doelsoort van de Europese habitatrichtlijn. Ook libellen en waterjuffers zullen worden aangetroffen aan de poelen. In het open duinlandschap zijn de graspieper en de zeldzame kuifleeuwerik de meest typische broedvogels. Eens de werken klaar zijn, zullen de bezoekers kunnen genieten van de Sint-Laureinsduinen vanaf de verschillende wandelpaden of het mountainbikepad aan de rand van de begrazingszone. De werken kaderen in het Natuurherstelproject Life+ Flandre (Flemish And North French Dunes Restoration). Voor de duingebieden tussen Duinkerke en Westende is tussen 2013 en 2020 een project uitgevoerd met medefinanciering door de Europese Unie, het Life-project Flandre Partners uit Frankrijk en België werkten samen om de natuurwaarden in de duinen te consolideren en te verbeteren.

Beheerplan

De huidige ingrepen passen in de uitvoering van het beheerplan dat is opgemaakt in het kader van dit Life-project Flandre. Op die manier hoopt Natuur en Bos de natuurwaarden en de natuurbeleving opnieuw te versterken.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.