N-VA niet te spreken over aanpak mobiliteitsplan in Rumbeke

De Maria's Lindestraat werd dan toch niet geknipt, in afwachting van het definitieve mobiliteitsplan.© (foto SB)
De Maria's Lindestraat werd dan toch niet geknipt, in afwachting van het definitieve mobiliteitsplan.© (foto SB)
Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

Een van de grote dossiers in Rumbeke is het nieuwe mobiliteitsplan. Hiervoor organiseerde de stad enkele participatiemomenten, waarbij de inwoners van Rumbeke de kans kregen om dieper op het onderwerp in te gaan. Te weinig, zo vindt N-VA.

“Over de mobiliteit in Rumbeke is er al veel commotie geweest. Hierbij kunnen we teruggaan naar 2015 met het goedkeuren voor het bouwen van een garage van Top Motors en de impact op de mobiliteit. De ingrepen die daarna gebeurden, zoals de wegversmalling in de Maria’s -Lindestraat of de asverleggingen in de Kaasterstraat, hadden geen draagvlak bij de bewoners van Rumbeke”, vertelt Lieve Lombaert, gemeenteraadslid voor N-VA. “Daarnaast werden adviezen van de Provincie, de Gecoro, studiebureaus, zoals het maken van een Ventweg bij de verkaveling door Dumoulin, genegeerd. Op geen enkel ogenblik had het stadsbestuur oor voor de vele verzuchtingen van de Rumbeekse bevolking”, stelt ze.

“Na de verkiezingen en het lezen van het bestuursakkoord hadden we weer nieuwe hoop. In dit bestuursakkoord wordt verschillende keren gewezen op de grote betrokkenheid van alle Roeselarenaars, op efficiënte communicatie en participatie, op overleg met de Rumbekenaars en handelaars en op transparantie, …”

“Het stadsbestuur maakte aanvankelijk zijn mooie beloften waar door een oproep te lanceren bij de Rumbeekse inwoners om deel te nemen aan een participatietraject. Daaruit is een burgerpanel ontstaan. Dit burgerpanel bestaat uit ongeveer 50 personen en vertegenwoordigt op die manier maar 0.65 procent van de bevolking. De inbreng van dit panel kan weliswaar relevant zijn voor het onderzoek maar dit neemt niet weg dat die meningen aan die van ‘de Rumbekenaar’ getoetst kunnen worden. Na een tweetal vergaderingen werd een derde burgerpanel online gehouden. De studie die in januari 2021 gepresenteerd werd, was heel verzorgd en uitgebreid.”

Presentatie

“Het burgerpanel had gevraagd om de presentatie te krijgen. Het studiebureau Vectris/Mobiel21 liet aan het burgerpanel weten dat deze presentatie niet ter beschikking gesteld kan worden omdat de schepen van mobiliteit, mevrouw Griet Coppé, hier niet mee instemt. Een gemeenteraadslid van N-VA, Siska Rommel, heeft op de Commissie Ruimte gevraagd of het mogelijk was om die presentatie te beoordelen tijdens de commissievergadering. Ook dit werd geweigerd.”

Lieve Lombaert gaat verder: “De Rumbekenaars en met uitbreiding de volledige bevolking van Roeselare wordt op het vlak van mobiliteit miskend. De beslissingen over mobiliteit worden genomen door de schepen van mobiliteit waarbij er enkel geluisterd wordt naar studiebureaus en adviesbureaus die een model van een grotere stad willen implementeren. Het DNA van Roeselare is evenwel niet gelijk aan het DNA van een andere stad. Het is voor ons onbegrijpelijk dat onze schepen van mobiliteit een model van een andere grotere stad wil implementeren. Waarom heeft men de mond vol over ervaringsdeskundigen als men de grootste ervaringsdeskundigen in deze materie, de Roeselaarse inwoners, volledig negeert? We blijven dan ook hopen dat in dit dossier alle Rumbekenaars de kans krijgen om deel te nemen aan het debat.”

Maandag komt het punt aan bod in de gemeenteraad.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.