https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Jaarplan 2021 van stad Roeselare zet in op “veerkracht, zorg en zuurstof”

De corona task force komt al sinds maart samen en blijft dat ook doen.©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
De corona task force komt al sinds maart samen en blijft dat ook doen.©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Redactie KW

“2021 wordt het jaar van veerkracht, zorg en zuurstof”, vatte burgemeester Kris Declercq samen. Het stadsbestuur maakt zich sterk dat het ook financieel voldoende solide is om na een coronajaar samen met de verschillende Roeselare actoren – van verenigingen tot handelaars – de relance door te zetten.

De stad Roeselare startte deze legislatuur met een 500-puntenprogramma dat in het in de periode 2020-2025 wilde realiseren. Dat is ook de basis voor het programma voor komend jaar, al laat men ook nog voldoende ruimte om in te spelen op wat corona straks misschien nog teweegbrengt.

Dat de coronacrisis ook een impact op de financiën van de stad heeft, is duidelijk. De crisis zorgt namelijk voor minder inkomsten, uitstel van betalingen en bijkomende steunaanvragen bij de welzijnsdiensten.

In juni voorzag de stad al een ingrijpende financiële aanpassing aan de meerjarenplanning door extra middelen te voorzien om de eerste coronagolf en de relancemaatregelen erna doeltreffend aan te pakken. Ze vertegenwoordigen een investering van 3 miljoen euro, met specifieke enveloppes voor economie, sociaal beleid, zorg, verenigingen en communicatiecampagnes. Deze enveloppes blijven aangewend voor de verlenging van diverse maatregelen, ook in 2021.

Gezonde financiële toestand

De voorziene ondersteuning van handelaars en horeca wordt verlengd met 350.000 euro. Door de stijgende vraag naar steun bij de welzijnsdiensten, worden er in 2021 extra middelen voorzien in het kader van individuele hulpverlening door het OCMW (10 miljoen euro in 2021). Naast de verderzetting van subsidies en premies aan gezinnen en verenigingen kiest de stad voor bijkomende middelen ter ondersteuning van de verenigingen. Het belang van aantrekkelijke openbare ruimte, groene wandel- en fietszones werd door de coronaperiode nog groter. Er gaat extra geld naar fietsveilige wegen en meer groen in de stad.

Door een zorgvuldig financieel beheer kan de stad, zelfs met deze serieuze impact op het budget, haar geplande programma van investeringen kan voortzetten. De financiële toestand van de stad blijft gezond. Met en na corona gaat Roeselare verder: een stad vol initiatief, betrokkenheid en ademruimte.

2021: jaar van de veerkracht

In 2021 focust het beleid op initiatieven die de veerkracht van de inwoner, verenigingen en ondernemers ondersteunen. In juni 2020 stelde de stad, in samenwerking met de vzw Shopping & Centrum Roeselare en Unizo Roeselare, haar Kernplan 2 voor. Dit plan bundelt 43 concrete acties om ondernemers extra zuurstof te geven zodat ze kunnen blijven ondernemen en investeren. Na een moeilijk jaar, waar lokaal kopen bij handelaars en horeca #VANRSL centraal stond, worden deze inspanningen resoluut verder gezet.

In 2021 wordt een starterscheque uitgewerkt, als steun in de rug voor wie nieuwe plannen wil realiseren. De succesvolle ondersteuningspremie “Roeselare B(l)oeit” is er in de strijd tegen leegstaande panden. De premie wordt vanaf 2021 verdubbeld per nieuw bijkomende handelszaak.

Bedrijvigheid via het kanaal Roeselare-Leie is een belangrijke economische zet voor de ruime regio. Ze maakt duurzaam vrachtvervoer mogelijk, waardoor er minder vrachtwagens op de weg rijden. De stad wil dit nog stimuleren en investeert daarom in het herstel van de kaaimuren aan de Kop van het Kanaal.

Investeren in shopping en voeding

Genieten van het winkelen. Dat gebeurt het liefst in een frisse, aangename en nette omgeving. De Stad investeert in 2021 in een heropfrissing van het kernwinkelgebied. In een eerste fase worden de Ooststraat en de Vlamingstraat heropgefrist met aantrekkelijke verfraaiingselementen en een Instagrammable Route. In overleg met de handelaars wordt het ontwerp opgemaakt voor de definitieve herinrichting van het verkeersvrije deel van de Ooststraat en de Vlamingstraat. De voorziene uitvoering daarvan zal vermoedelijk in 2022 gebeuren.

Een pakje afhalen in een winkel, een maaltijd afhalen aan een horecazaak,… Het is vaak snel even binnen en buiten wandelen. Shop&Go-parkeerplaatsen zijn hiervoor een ideale oplossing. Je kan er, zonder parkeerticket, gratis parkeren gedurende 30 minuten. In het voorjaar van 2021 zullen bijkomende shop&go-plaatsen worden voorzien in de binnenstad. Je herkent ze aan de rode streep.

Investeren in verenigingen en vrije tijd

Het corona-ondersteuningspakket voor verenigingen wordt verder uitgebouwd. Na de 50 procent verhoging van de subsidies in 2020, voorziet het Coronafonds van de stad in een nieuwe verhoging tot 30 procent in 2021. Daarnaast zijn er nog een aantal andere steunmaatregelen. Dit gaat om vouchers die kunnen ingewisseld worden voor de huur van infrastructuur of materiaal, een tegemoetkoming voor al gemaakte kosten voor evenementen of projecten die door corona moesten afgelast worden.

Hopelijk kunnen er in het nieuwe jaar opnieuw evenementen doorgaan, uiteraard steeds op een coronaveilige manier. Om initiatiefnemers te helpen, zal de stad de Expo Roeselare omvormen tot een coronaveilige locatie voor evenementen. Hiervoor wordt 100. 000 euro uitgetrokken. Ook ontsmettingszuilen zitten voortaan in het uitleensysteem van de stad.

Rodenbachjaar

Met het Rodenbachjaar als trekker wordt de “Zomer van Rodenbach” niet alleen een eerbetoon aan Albrecht Rodenbach, maar het is ook een traject waarin alle verenigingen (cultuur, sport, jeugd) en economische en toeristische actoren worden betrokken. In samenwerking met de partners De Spil, ARhus, STAP en SASK wordt een programmatie uitgewerkt in het teken van Rodenbach.

Vorig jaar vierden we de 75-jarige herdenking van de bevrijding van Roeselare door de Polen. Dit heeft de banden tussen de gemeenschappen nog versterkt. De Poolse regering zal mee investeren in de uitbouw van de Oude Tramstatie en de oorlogsbunker in de Sint-Hubrechtsstraat naar twee expositieruimtes als ‘Pools Memorandum’ rond generaal Maczek en de oorlog. Meer nieuws hierover in 2021!

Roeselare sportstad

Naast het verder promoten van de digitale stratenlopen en de start van de City Run-app, zet de stad een netwerk uit van meer dan 42 km permanente looproutes. De tweede en laatste fase van de renovatie en heroriëntatie van het Stedelijk Sportstadion in de Spanjestraat wordt verdergezet. De totale renovatie en uitbreiding van Sporthal Onze Kinderen zit op schema en wordt in de zomer van 2021 aangevat. In Oekene gaat de nieuwe groen- en sportomgeving rond de Ark open. Je leest het goed, geen excuses meer om niet te sporten!

2021: Jaar van de zorg

Toegankelijke gezondheidszorg is meer dan ooit belangrijk. In samenwerking met onder meer vzw t’Hope is hierover een project actief. Net zoals in 2020, wordt er in 2021 opnieuw een budget van 25 000 euro voorzien als noodhulpfonds voor lokale sociale organisaties. Mantelzorgers krijgen een financiële opwaardering voor hun uitmuntende werk. Het bedrag van de mantelzorgpremie wordt verhoogd.

Ook op vlak van drugshulpverlening wordt er in 2021 een versnelling hoger geschakeld. Dit gebeurt door een nieuwe samenwerking tussen alle professionele partners die met het thema bezig zijn. Het Computer in je rugzak-project wordt uitgebreid naar een deel van het volwassenenonderwijs zodat het volgen van een aantal cruciale lessen (tweedekansonderwijs, Nederlandse les) niet in het gedrang komt.

Het project met de Huisartsenkring en het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kwadraat krijgt bijkomende financiële steun. Hiermee wordt hulp (aan huis) geboden voor +65-jarigen met een psychische problematiek en voor volwassenen die, voor maximum 11 euro per sessie (of 4 euro indien verhoogde tegemoetkoming) een beroep kunnen doen op een eerstelijnspsycholoog.

Eind 2021 opent het vernieuwde “RSL op Post” in de Hugo Verrieststraat. Dit wordt de nieuwe thuishaven voor de Kringwinkel en het Ecocafé, sociale kruidenier De Graancirkel, het Makerslab, het inloophuis Kom-af, een team van professionele hulpverleners en nachtopvang, maar ook een plek waar culturele en sociale activiteiten een plek hebben.

Tijdens de coronaperiode is gebleken dat de stad kan rekenen op professionele zorgpartners. Er is veel informatie-uitwisseling en kennisdeling. Eén van die samenwerkingen zal resulteren in een palliatief centrum. Dit komt er midden 2021 in het voormalig Moederhuis aan de Ronde Kom en is een partnerschap tussen AZ Delta, Motena, Vincenthove en De Mantel.

2021: jaar van de zuurstof

Stad Roeselare investeert in meer bomen en waterpartijen. Hiervoor wordt er bijkomend 525.000 euro voorzien. In totaal gaat er 7 miljoen euro naar méér groen in de stad. Die vergroening zal je op heel veel plaatsen kunnen zien. Want we gaan verder in de richting van 100.000 nieuwe bomen. Een greep uit de locaties voor 2021: centrum Oekene, de omgeving aan de St. Jozefskerk, de recreatieve site Elzenhof, de speelplaats van SBS De Brug, de groenzone aan het Biezenhof, de recreatieve zone in het St. Sebastiaanspark,… Wandelen in de natuur is voor veel inwoners dé uitlaatklep bij uitstek. De wandelinfrastructuur in het Bergmolenbos en het Krommebeekbos worden vervolledigd.

Veilig fietsen en spelen

De Roeselaarse Velodroom om 100 km fietsveilige wegen te realiseren gaat verder. De stad voorziet een extra budget van 1,5 miljoen euro. In totaal wordt er 7 miljoen euro geïnvesteerd in fietsveilige wegen. In 2021 worden al zeker 20 kilometer extra fietsveilige wegen aangelegd. Dit gebeurt o.a. in Ventweg-Zuid, Duivigestraat, Oude Zilverbergstraat, het fietspad aan de Collievijverbeek, enz. Ook worden er op 130 kruispunten extra markeringen aangebracht om de fietspaden te accentueren.

De Roeselaarse kinderen en jongeren hebben het recht op eigen speel- en ontmoetingsplekken. Het speelruimteplan brengt die verschillende plaatsen in kaart. Ook nieuwe speelplekken worden voorzien, onder meer in het Bergmolenbos. In 2021 worden extra speelpleintjes aangelegd in de Aakstraat en aan de Waterdam, wat het totaal aan speelpleintjes in de Stad op 72 brengt.

Stad in ontwikkeling

Voetgangersoversteken en zebrapaden worden veiliger gemaakt. In 2020 werden alle zebrapaden van Roeselare in kaart gebracht. In 2021 worden er 70 verlaagde borduren aan zebrapaden aangelegd. Dit zorgt voor een betere toegankelijkheid voor voetgangers, rolstoelgebruikers, buggy’s,… De voormalige site Damman-Croes op Krottegem krijgt vorm als een groene woon- en leefbuurt, waar zowel groene publieke ruimte, duurzaamheid en gemeenschapsvoorzieningen elkaar ontmoeten. In 2021 definieert de stad dit project.

In 2021 wordt een uitgebreide campagne gevoerd om de inwoners te betrekken om van Roeselare een ware klimaatstad te maken. De eerste energiewijk in Roeselare gaat van start. Met het Europese “Stronghouse” project worden collectieve energetische renovaties gepromoot. De wijk Jonkershof/Verzonken Kasteel in Beveren bijt hier de spits af. De stad start met een groepsaankoop van zonnepanelen en realiseert die op overheidsgebouwen, onder andere op het nieuwe stadhuis en op de brandweerkazerne Midwest.

In 2021 worden vuilnisbakken in het Stadscentrum vervangen door ‘slimme vuilnisbakken’.

Opnieuw wordt 90.000 euro geïnvesteerd in het cameraschild van Roeselare: betere positioneri g van enkele camera’s, sluitend maken van het schild in de Meensesteenweg en het vervangen van enkele oudere camera’s.

Stadhuis verhuist

Ook voor alle stadhuismedewerkers wordt 2021 een jaar met veranderingen. In het voorjaar van 2021 starten de sloopwerken van het huidige stadhuis. De stadsdiensten verhuizen dan tijdelijk naar nieuwe toegankelijke locaties op de Munt, de Delaerestraat, Het Laere en de Guido Gezellelaan.

De dienstverlening blijft altijd gegarandeerd. Ook vanuit de tijdelijke locaties wordt er verder gewerkt om de inwoers zo goed mogelijk te betrekken bij het beleid en je te informeren. Alle inwoners zullen in de brievenbus een infogids ontvangen waarin alle contactgegevens terug te vinden zijn.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten