Politieke soap krijgt vervolg met afgezette schepen die beroep aantekent: “Delrue houdt zich niet aan zijn woord”

Afgezette schepen Johan Delrue. © GV
Redactie KW

Johan Delrue (Samen Eén) gaf zijn woord in het begin van deze legislatuur om na drie jaar het schepenambt door te geven aan Louis Degroote (Samen Eén). Nu de helft van de legislatuur gepasseerd is, wil hij echter van geen wijken weten. In overeenstemming met de andere meerderheidspartijen Inzet en N-VA Anzegem zag de partij van Delrue zich dan ook genoodzaakt om de weerspannige schepen af te zetten. Maar die laatste tekent nu beroep aan.

Soms komen decreten duidelijk niets te vroeg. Zo ook de constructieve motie van wantrouwen, een decreet dat sinds augustus 2021 in het leven geroepen is om gemeenten en steden te versterken in hun bestuurskracht. Via deze procedure, die op de jongste gemeenteraad ook officieel werd bekrachtigd, kon schepen Johan Delrue afgezet worden. Maar daarmee is de kousnog niet af. Delrue startte een spoedprocedure voor de Raad van State om deze beslissing ongedaan te maken en ook de daaropvolgende voordracht van Louis Degroote (Samen Eén) als schepen nietig te verklaren.

Voor mij is er geen twijfel; het is aan Louis Degroote – Gino Devogelaere, Burgemeester Anzegem (Samen Eén)

Woensdag 29 december kwam het verzoekschrift toe op de gemeente, alsook bij Louis Degroote als belanghebbende partij. De zaak kwam voor op 5 januari. Bij het ter perse gaan was het arrest nog niet bekend, maar stond raadsman Bart Staelens die de verdediging van de gemeente Anzegem op zich neemt, ons wel te woord.

e-mails als bewijs

“In het begin van de legislatuur werd er binnen Samen Eén afgesproken dat Delrue het mandaat van schepen van onder meer Financiën, Onroerend Erfgoed en Patrimonium drie jaar ging opnemen, waarna Degroote de opvolging drie jaar voor zijn rekening nam”, stelt advocaat Bart Staelens.

“Hierover zijn ook e-mails van Johan Delrue verstuurd als bevestiging naar Louis Degroote. De zaak is dus heel simpel: Johan Delrue houdt zich niet aan zijn woord, daardoor is het vertrouwen van zijn partijgenoten en de coalitiepartners geschonden en volgt er een afzetting via een constructieve motie van wantrouwen (CMVW).”

Rechtsgang niet correct gevolgd

“Meester Stijn Catrysse brengt, als raadsman van Delrue, in zijn verzoekschrift en pleidooi naar voor dat een CMVW dient om een schepen die zijn mandaat niet naar behoren uitvoert, af te zetten en dat Delrue stelt dat hij zijn werk wel goed deed. Maar dat is naast de kwestie”, stelt Staelens.

Gemeenteraadslid Louis Degroote.
Gemeenteraadslid Louis Degroote. © GV

“Het decreet laat net de gemeenteraadsleden inhoudelijk bepalen wat de grond is van de ingediende motie van wantrouwen. En zoals ik al zei, gaat het hier om gemaakte afspraken binnen de partij Samen Eén die Johan Delrue niet nakwam. Ik vermoed dus dat de Raad van State de tegenpartij niet zal volgen en bovendien de uiterste spoedprocedure waarmee dit verzoekschrift werd ingediend niet ontvankelijk zal verklaren, omdat de gebruikelijke rechtsgang niet is gevolgd. Als schepen dien je je namelijk eerst te richten tot de Raad van Verkiezingsbetwistingen alvorens naar de Raad van State te stappen.”

Johan Delrue diende tegelijkertijd ook een verzoekschrift in bij de Raad van Verkiezingsbetwistingen. Dat zal ten gepaste tijde behandeld worden. De vraag is of dit de laatste stuiptrekkingen zijn waarmee Johan Delrue zijn machtspositie krampachtig probeert vast te houden. Technisch gezien kan hij na deze procedure nog beroep aantekenen, dat dan voor de Raad van State behandeld wordt.

Ontgoocheld

Zowel de burgemeester als kersvers schepen Louis Degroote reageerden ontgoocheld. “Alhoewel bij de verdeling van de schepenambten in november 2018 werd gecommuniceerd

Ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt, ook al ben ik teleurgesteld in het pad dat Delrue bewandelt – Louis Degroote, Schepen (Samen Eén)

dat Johan Delrue de eerste drie jaar van de legislatuur het mandaat ging opnemen, waarna Louis Degroote hem ging opvolgen, probeert Delrue de zaak naar zijn hand te blijven zetten”, stelt burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén). “Ik ben kwaad op Delrue dat hij onze partij op deze manier in de kijker zet.”

Toekijken vanop de rand

“Ik betreur dat deze soap blijft duren, want mijn standpunt is dat een woord een woord is”, vervolgt Devogelaere. “Wij gaan alleszins toekijken vanop de rand, maar voor mij is er geen twijfel; het is aan Louis Degroote. Dat Johan zegt dat hij van niets weet wat de opvolging betreft, klopt niet. Bij de beslissing binnen onze partij omtrent de verdeling van de schepenambten zaten we met twintig mensen rond de tafel. Daarvan zeggen negentien mensen unaniem dat de opvolging na drie jaar in de handen ligt van Louis Degroote.” In de officiële voordrachtakte werd de opvolging alleszins niet opgenomen. Uit diverse getuigenissen blijkt dat Johan Delrue niets wilde tekenen, ookal werd hierop aangedrongen. In Groot-Anzegem deed het al langer de ronde dat Delrue deze machtspositie niet zonder slag of stoot ging willen lossen.

Pers

In alle persbronnen die berichtten over de verdeling van de bevoegdheden in november 2018 in Anzegem is er identieke berichtgeving te vinden over de gedeelde schepenstoel. Niet enkel Delrue en Degroote delen een mandaat, in Samen Eén is er nog een tweede gedeeld schepenambt tussen Anja Desmet en Pauline Vanmarcke, respectievelijk vier en twee jaar.

niet mengen in procedure

Het was op vraag van de burgemeester dat Louis Degroote, die meer stemmen had dan Johan Delrue bij de jongste gemeenteverkiezingen, het schepenambt drie jaar afstond. “Ik vind het jammer dat het zo moet lopen”, zegt de Anzegemse jonge advocaat Degroote (31). “Maar ik heb er vertrouwen in dat het in orde komt. Ik koos er als belanghebbende voor om me niet te mengen in de procedure tussen de gemeente en Johan Delrue, ook al ben ik teleurgesteld in het pad dat Delrue bewandelt.” (GV)

Johan Delrue wenste geen commentaar te geven.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.