Anzegemse Schepen Degroote blij dat vordering Delrue over schepenwissel werd afgewezen “Is dit einde discussie?”

Eerste Schepen Louis Degroote schittert met zijn gloednieuwe schoudersjerp. © GV
Gerda Verbeke

Advocaat Bart Staelens, die de verdediging van de gemeente Anzegem op zich neemt rond de moeizame schepenwissel Delrue-Degroote, liet weten dat de vordering van de heer Johan Delrue werd afgewezen.door de Raad voor verkiezingsbetwistingen in het arrest in zitting van 17 februari 2022.

“Het spreekt voor zich dat ik bijzonder blij ben met de beslissing die door de Raad werd genomen”, reageerde huidig schepen Louis Degroote (Samen Eén).

De Raad oordeelde immers dat de motie van wantrouwen dat het Anzegemse college van burgemeester en schepenen indiende om Delrue te ontslaan uit zijn schepenambt op 14 december 2021, ontvankelijk was en dat zij niet oneigenlijk was gebruikt. De Raad bevestigde dan ook dat binnen de coalitiepartners Samen Eén, Inzet en N-VA Anzegem afspraken kunnen worden gemaakt over het aantal schepenen, de verdeling van de schepenmandaten tussen de fracties en de verkozenen die worden voorgedragen als kandidaat-schepenen.

Voordrachtsakte

Echter had deze ‘operatie’ vermeden kunnen worden indien de schepenwissel in een akte was vastgelegd, kwam naar voor uit het arrest van de Raad. Politieke afspraken zoals een schepenwissel binnen eenzelfde legislatuur worden best vastgelegd in een gezamenlijke akte van voordracht die op de installatievergadering in het begin van de legislatuur wordt beoordeeld.

Het artikel 43 in het decreet voorziet in de mogelijkheid om er een vervanger in op te nemen. Indien Samen Eén hiervan gebruik had gemaakt, had Johan Delrue van rechtswege ontslag moeten nemen zoals dan beschreven zou zijn geweest in de akte.

De Raad is van oordeel dat de motie van wantrouwen niet zou mogen dienen om te bewerkstelligen dat mondeling gemaakte afspraken nagekomen worden aangezien deze afspraken dus in de gezamenlijke akte dienen opgenomen te worden.

Ontvankelijk

Echter is het niet aan de Raad om zich te mengen in de inhoudelijke motivering en de motieven voor de aanname van de motie van wantrouwen, maar wel alle ontvankelijkheidsvoorwaarden te controleren. “In navolging van de rechtsspraak van de Franstalige Kamers van de Raad van State was de Raad van oordeel dat zij enkel kan controleren of er een motivering is opgenomen”, aldus Meester Bart Staelens.

“Ik was tevreden dat de Raad mijn voorbereidend werk volgde en meeging in de redenering en de motie en alle daaraan verwante besluiten geldig verklaarde.”

Nieuwe focus

“De voorbije weken zijn zeer onzeker geweest en ik ben verheugd dat met deze beslissing voor alle betrokkenen een verdere stap is gezet naar een definitieve regeling van de discussie”, aldus de jonge schepen Degroote.(31). “Hoewel ik op zich geen partij ben in het geschil, hebben de lopende procedures uiteraard ook op mij een impact gehad en betreur ik nog steeds dat de schepenwissel niet sereen is verlopen.”

“Ik hoop dat er met deze uitspraak een einde kan komen aan de discussie en dat iedereen de focus opnieuw kan verleggen naar het voeren van beleid ten dienste van de gemeente en haar inwoners.”

Wat voorafging

Johan Delrue gaf zijn woord in het begin van deze legislatuur in januari 2019 om na drie jaar het schepenambt van onder meer Financiën, Onroerend Erfgoed en Patrimonium door te geven aan partijgenoot Louis Degroote die meer stemmen behaalde tijdens de verkiezingen. Het was op vraag van burgemeester Devogelaere dat Delrue de eerste helft van de legislatuur de schepenstoel mocht innemen. Het leek de burgemeester aangewezen om iemand met ervaring in het vrij nieuwe gemeentebestuur te hebben.

Louis Degroote stemde hier loyaal mee in. Echter wilde Delrue van geen wijken weten toen de helft van de legislatuur gepasseerd was. Zijn eigen partij zag zich daarom genoodzaakt, samen met de andere meerderheidspartijen, om Delrue af te zetten via een individuele constructieve motie van wantrouwen, een decreet dat sinds augustus 2021 in het leven geroepen is om gemeenten en steden te versterken in hun bestuurskracht.

Na de goedkeuring van de motie van wantrouwen op de gemeenteraad van 14 december 2021, startte Delrue een spoedprocedure voor de Raad van State om deze beslissing en de daaropvolgende voordracht van Louis Degroote als schepen ongedaan te maken. De zaak kwam voor op 5 januari 2022. De Raad van State volgde Delrue niet en verklaarde het verzoekschrift tot spoedprocedure onontvankelijk.

Hierbij liet burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) optekenen dat ‘een gegeven woord een woord is’ en dat hij de hardvochtigheid van Delrue betreurde. Nadat het arrest van de Raad van Verkiezingsbetwistingen gekend was, zei de burgemeester dat ook hij hoopt dat de rust terugkeert in Anzegem. “Het is voor de partij en het gemeentepersoneel zeer vermoeiend”, aldus Devogelaere.

Drie maanden geen contact

Sinds de gemeenteraad van half december is er geen enkele vorm van contact meer geweest tussen partijgenoten Johan Delrue en Gino Devogelaere. “Ik wil altijd praten met Johan Delrue en de hand schudden”, aldus de burgemeester.

“Zelf heb ik erop aangestuurd om niet met elkaar te spreken zolang het finaal verdict niet is gevallen in de rechtbank. Maar nu heeft gerechtigheid geschied en is het essentieel om de draad weer op te pikken. We hebben elkaar te veel nodig. Je komt elkaar wel regelmatig tegen, dus waarom zouden we niet praten? Koppig blijven helpt ons niet vooruit. Voor zover ik weet blijft Delrue gemeenteraadslid.

Johan Delrue was zelf niet bereikbaar voor commentaar.

Discussie gesloten?

Tegen de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen staat wel nog hoger beroep open. Dit dient binnen de acht dagen te worden ingesteld na kennisgeving van het arrest. De beroepstermijn loopt vanaf 22 februari. “Ik hoop van harte dat het zover niet komt, maar het staat iedereen vanzelfsprekend vrij zijn rechten ten volle uit te oefenen”, aldus Degroote.

“Van iemand die dicht bij Johan Delrue staat, kwam ik te weten dat hij geen beroep zal aantekenen, maar officieel is het wachten tot de beroepstermijn verlopen is”, aldus burgemeester Devogelaere. Van Meester Stijn Catrysse die Delrue vertegenwoordigt, vernam onze redactie dat ze zich beraden over verdere stappen en dat ze niet in hun kaarten zullen laten kijken voordat de beroepstermijn verstreken is.

Kosten gemeente

De Anzegemse gemeentekas werd iets lichter gemaakt door deze ‘Tour de Force’. Enkele kleine kosten, de rechtsplegingsvergoeding van 700 euro en de kost van 1.800 euro voor de advocaat die de belangen van de gemeente verdedigde.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.