Afgezette schepen Delrue vangt bot bij Raad van State

Kersvers schepen Louis Degroote (Samen Eén). © GV
Redactie KW

Johan Delrue (Samen Eén) gaf zijn woord in het begin van deze legislatuur om na drie jaar het schepenambt in Anzegem door te geven aan Louis Degroote (Samen Eén). Nu de helft van de legislatuur gepasseerd is, wil hij echter van geen wijken weten. Zijn partij zag zich genoodzaakt om de weerspannige schepen af te zetten. Maar die laatste tekende beroep aan via een spoedprocedure voor de Raad van State. Persmagistraat Eric Brewaeys laat weten dat de Raad van State de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid verwerpt.

Soms komen decreten duidelijk niets te vroeg. Zo ook de constructieve motie van wantrouwen, een decreet dat sinds augustus 2021 in het leven geroepen is om gemeenten en steden te versterken in hun bestuurskracht. Via deze procedure, die op de jongste gemeenteraad ook officieel werd bekrachtigd, kon schepen Johan Delrue afgezet worden. Maar daarmee was de kous niet af. Delrue startte een spoedprocedure voor de Raad van State om deze beslissing ongedaan te maken en ook de daaropvolgende voordracht van Louis Degroote (Samen Eén) als schepen nietig te verklaren.

Schorsing over de volledige lijn

Woensdag 29 december kwam het verzoekschrift toe op de gemeente alsook bij Louis Degroote als belanghebbende partij. De zaak kwam voor op 5 januari voor de tiende kamer van de afdeling Bestuursrechtspraak in Brussel met als Kamervoorzitter Johan Lust. Het arrest ligt in de lijn van wat raadsman Bart Staelens, die de verdediging van de gemeente Anzegem op zich neemt, vermoedde.

“De Raad van State volgde de tegenpartij niet en schorste ook de uiterste spoedprocedure waarmee dit verzoekschrift werd ingediend omdat de gebruikelijke rechtsgang niet gevolgd werd. Als schepen dien je je namelijk eerst te richten tot de Raad van Verkiezingsbetwistingen alvorens naar de Raad van State te stappen.”

E-mails als bewijs

“De fracties in de coalitie wilden met de motie verzekeren dat de mondelinge afspraken omtrent de opvolging van Johan Delrue na drie jaar door Louis Degroote correct zouden worden uitgevoerd”, vervolgt Staelens. “Het betreft het mandaat met onder meer Financiën, Onroerend Erfgoed en Patrimonium. Hierover zijn ook e-mails van Johan Delrue verstuurd als bevestiging naar Louis Degroote. De zaak is dus heel simpel: Johan Delrue houdt zich niet aan zijn woord, daardoor is het vertrouwen van zijn partijgenoten en de coalitiepartners geschonden en volgt er een afzetting via een constructieve motie van wantrouwen (CMVW).”

Johan Delrue diende tegelijkertijd ook een verzoekschrift in bij de Raad van Verkiezingsbetwistingen dat ook zal behandeld worden ten gepaste tijde. De vraag is of dit de laatste stuiptrekkingen zijn waarmee de Anzegemse zakenman zijn machtspositie probeert vast te houden. Technisch gezien kan hij na deze procedure nog beroep aantekenen dat dan voor de Raad van State behandeld wordt.

Raadsheer Catrysse pleit ‘inboeten geloofwaardigheid’

“Door de gemeenteraadsbeslissing van 14 december 2021 om Johan Delrue, via het aannemen van de tegen hem gerichte motie van wantrouwen, te ontslaan als schepen, liep hij morele en politieke schade op”, aldus raadsheer Catrysse. “Hij werd pardoes aan de kant geschoven omwille van een vermeend en onvoorwaardelijk akkoord om de fakkel door te geven, waardoor hij in de ruimere publieke opinie afgestraft wordt, in zoverre hij in de publieke opinie bekend staat als ‘de schepen die uit zijn ambt werd gezet’ en dit niet snel wordt uitgeklaard.

Het zal voor hem des te moeilijker zijn om de volgende verkiezingen aan te vatten als een zetelend schepen met een vlekkeloos parcours. Hoe langer hij afwezig blijft uit de collegezitting, hoe meer hij aan geloofwaardigheid bij de burgers van Anzegem inboet en hij gevaar loopt om het mandaat van schepen gedurende een lange periode niet te kunnen uitoefenen. Hierdoor ziet hij dat het door hem uitgestippelde werktraject en de projecten die door hem werden opgestart en die hij voor ogen had om te realiseren in de rest van de legislatuur, gefnuikt dreigen te worden door een andere werkwijze die hiervan afwijkt.

Het is van belang dat deze ontwrichting in de uitoefening van bevoegdheden van verzoekende partij en het beleid dat verzoekende partij hierbij hanteerde, zo snel als mogelijk wordt hersteld, zodat verzoeker opnieuw in zijn ambt wordt hersteld en hij alsnog het beleid verder kan uitvoeren.”

Ontgoocheld

Burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén): “Ik betreur dat deze soap blijft duren, want mijn standpunt is dat een woord een woord is”, zegt Devogelaere. “Wij gaan alleszins toekijken vanop de rand, maar voor mij is er geen twijfel; het is nu aan Louis Degroote. Dat Johan zegt dat hij van niets weet wat de opvolging betreft, klopt niet. Bij de beslissing binnen onze partij omtrent de verdeling van de schepenambten zaten we met twintig mensen rond de tafel. Daarvan zeggen negentien mensen unaniem dat de opvolging na drie jaar in de handen ligt van Louis Degroote.”

In de officiële voordrachtakte werd de opvolging alleszins niet opgenomen. Uit diverse getuigenissen blijkt echter dat Johan Delrue niets wilde tekenen ook al werd hierop aangedrongen. In Groot-Anzegem deed het al langer de ronde dat Delrue deze machtspositie niet zonder slag of stoot zou willen lossen.

Pers

In alle persbronnen die berichtten over de verdeling van de bevoegdheden in november 2018 in Anzegem is er identieke berichtgeving te vinden over de gedeelde schepenstoel. Niet enkel Delrue en Degroote delen een mandaat, in Samen Eén is er nog een tweede gedeeld schepenambt tussen Anja Desmet en Pauline Vanmarcke, respectievelijk vier en twee jaar.

Vertrouwen in dossier

Het was op vraag van de burgemeester dat Louis Degroote, die meer stemmen had dan Johan Delrue bij de jongste gemeenteverkiezingen, het schepenambt drie jaar afstond. “Ik vind het jammer dat het zo moet lopen”, zegt de Anzegemse advocaat Degroote (31). “Maar ik heb er vertrouwen in dat het in orde komt. Ik koos er als belanghebbende voor om me niet te mengen in de procedure tussen de gemeente en Johan Delrue, ook al ben ik teleurgesteld in het pad dat Delrue bewandelt.”

Johan Delrue wenste geen commentaar te geven.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.