Vzw Groen dient bezwaar in tegen vergunning voor bedrijventerrein in de Spie in Brugge

Erik Ver Eecke, voorzitter van de vzw Groen, kant zich tegen een bedrijventerrein in de Spie in Sint-Peiers. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

De vzw Groen dient een bezwaarschrift in tegen de aanvraag voor een omgevingsvergunning in de Spie in Sint-Pieters. Voor de aanleg van een 20 hectare groot bedrijventerrein tussen de twee spoorlijnen moet een historische hoeve gesloopt worden en moet Brugs poldergasland wijken. Urbanisatieschepen Franky Demon wijst er fijntjes op dat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan deze zone als industriegrond bestemt en dat de vzw Groen in dit deelfacet bij de Raad van State in het ongelijk gesteld werd. Volgens boomactivist Ivan De Clerck is er sprake van overmatig ruimtegebruik. Een nieuwe procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen kondigt zich aan, als ook de Provincie dit dossier goedkeurt en het bezwaar van de vzw Groen wegwuift….

“De Spie bestaat uit 42 ha vochtig en laag gelegen poldergrasland met 2 bomenrijke hoeven, opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, in de hoek tussen de spoorwegen naar Blankenberge en Zeebrugge”, legt Erik Ver Eecke, de voorzitter van de vzw Groen uit.

Aalscholvers

“Veel natuurwaarnemingen werden er door Natuurpunt gemaakt van bijvoorbeeld scholeksters, buizerd, uilen, aalscholvers, ooievaars, zilverreigers, vele soorten eenden, vlinders en zangvogels. In de weiden groeien grassen, biezen en aan de rand heel wat bomen en struiken. De talrijke beken zijn er belangrijk voor de waterspiegel en verborgen schatten zoals libellen.”

“Het bekende Lisseweegs Vaartje loopt door het gebied. Fietsers kunnen er via de fietsroute “Zeebrugge strand” genieten van een autovrij ecologisch waardevol gebied tussen Brugge en de kust dat echter planologisch onverantwoord voorbestemd is voor industriële ontwikkeling.”

Volgens Erik Ver Eecke wordt dit in onze tijd van droogte en overvloedige neerslag zo noodzakelijke bufferbekken voor de waterhuishouding door grootschalige en ongewenste verharding samen met de natuur teniet gedaan: “Nog meer dan 30 hectare ongebruikt industrieterrein ten zuiden van de Herdersbrug zou beter beschikbaar gemaakt worden.

Jachtwachterswoning

De vergunningsaanvraag bevat de sloop van de jachtwachterswoning (de hoeve in Lentestraat 3, daterend van rond 1730. “Dit uiterst waardevolle gebouw is in perfecte staat, en tot voor kort bewoond en onderhouden”, vervolgt Erik Ver Eecke. Hij wijst er ook op dat de dienst Monumentenzorg bevestigt dat de bedreigde hoeves Lentestraat 3 en 5 opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

“Vooral het pand Lentestraat 3 is bijzonder. Er is meer: dit gebouw werd gerestaureerd met subsidies van Stad Brugge. Het is onbegrijpelijk dat eenzelfde overheid een restauratieproject subsidieert, om het daarna te slopen. Deze restauratie werd vanuit de dienst monumentenzorg uiterst deskundig begeleid door een specialist en door een deskundige architect.”

“Aan dit restauratiedossier is een clausule verbonden “acte non modificandi”. Er mag bijgevolg niets aan het gebouw veranderd worden en het is logisch dat het zeker niet gesloopt mag worden.”

Klimaatopwarming

Volgens Erik Ver Eecke laat de klimaatopwarming laat zich veel sneller en ingrijpender voelen dan zelfs de meest pessimistische modellen naar voren schoven : “Waar ontharding en behoud van open ruimtes essentieel is om een antwoord te bieden op die uitdagingen, vraagt men hier toestemming om zowat 42 hectare grotendeels te verharden. Dit is totaal uit den boze, en druist in tegen elke “beleidsverklaring”.”

“De Spie moet zeker onaangeroerd en zelfs definitief beschermd worden voor het welzijn van de bevolking. Dit project is de voortzetting van een slechte ruimtelijke ordening. De inplanting van een hoogwaardig bedrijventerrein over het geheel van het deelgebied De Spie beschadigt de huidige bestaande open ruimte in het agrarisch landschap binnen het regionaalstedelijk gebied Brugge. Dit is ten onrechte nooit door de Raad van State inhoudelijk behandeld geweest.”

Openbaar onderzoek

Het Openbaar Onderzoek bij de aanvraag van het omgevingsproject ‘Brugge De Spie’ van 15 juli tot 13 augustus is voor Groen vzw aanleiding tot het indienen van een fundamenteel bezwaarschrift. Deze actie ondermijnt de uitvoering van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, dat het licht op groen zette voor een 20 hectare groot bedrijventerrein in De Spie. Transportbedrijf ECS2XL, Elia en een viertal bedrijven uit Zeebrugge, die onteigend worden voor de bouw van de nieuwe zeesluis, willen zich vestigen in de Spie.

In een reactie wijst de Brugse schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon op het feit dat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief werd vastgesteld door de Vlaamse Overheid: “De Spie werd hierin afgebakend als te ontwikkelen industriezone. De vzw Groen ging hiertegen destijds in beroep bij de Raad van State en verloor al in 2020 het deel over De Spie.”

Waterhuishouding

“Brugge als centrumstad heeft overigens in het kader van de afbakening van het stedelijk gebied een bestemmingsconcentratie voor bedrijvigheid meegekregen met regionale impact die garant moet staan voor tewerkstelling. Dit terugschroeven zou betekenen dat we ter compensatie op andere plekken plaats voor ondernemen zouden moeten vinden.”

“We zullen als Stad bij de aanleg van de bedrijvenzone maximale aandacht schenken aan de kwaliteit van de inrichting en natuurlijk ook aan de waterhuishouding”, aldus Franky Demon.

Overdadig ruimtegebruik?

Volgens boomactivist Ivan De Clerck heeft de Raad van State het dossier van de Spie niet ten gronde behandeld, omdat een advocaat een procedurefout gemaakt heeft: “Er is net als voor de Blankenbergse Steenweg en de Chartreuse sprake van overdadig ruimtegebruik. Dat is een sterk argument om bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen gelijk te krijgen, als ook de Provincie dit dossier goedkeurt en er bezwaar aangetekend wordt tegen de omgevingsvergunning voor de Spie.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.