Het uitgangspunt van de overeenkomst is dat de instanties inzetten op de beheerstaken die het best aansluiten bij hun expertise en doelstellingen. Er wordt maximaal gestreefd naar complementariteit en samenwerking. Dankzij de overeenkomst kan het provinciebestuur zich blijven inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van de recreatieve, toeristische, landschappelijke en ecologische waarde van de Da...

Het uitgangspunt van de overeenkomst is dat de instanties inzetten op de beheerstaken die het best aansluiten bij hun expertise en doelstellingen. Er wordt maximaal gestreefd naar complementariteit en samenwerking. Dankzij de overeenkomst kan het provinciebestuur zich blijven inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van de recreatieve, toeristische, landschappelijke en ecologische waarde van de Damse Vaart.Linkeroever voor ProvincieEen groot deel van het recreatieve gebruik gebeurt op of langs de linkeroever, gezien vanuit Brugge. De Provincie behoudt dan ook het beheer van de volledige linkeroever: het jaagpad, de bermen, de bomen, de vissteigers, de langsgrachten... De dijken van de Damse Vaart hebben een belangrijke waterkerende functie. Het water van de Vaart is van cruciaal belang voor de bevloeiing van de omliggende landbouwgronden. Deze thema's sluiten in sterke mate aan bij de doelstellingen en expertise van W&Z. Ze bevinden zich voornamelijk op het wateroppervlak en de rechterzijde van de Damse Vaart. Beiden worden in beheer genomen door W&Z. Ondanks het feit dat de linkeroever door de Provincie beheerd zal worden en de rechteroever door W&Z, streven beide partners, gezien de grote landschappelijke en historische waarde, naar een uniform landschapsbeeld van de beide oevers.In de overeenkomst werd uitdrukkelijk opgenomen dat het beheer van de lijnbeplanting en de grazige bermen onderling afgestemd wordt. Dit gebeurt onder andere door het opstellen en uitvoeren van gezamenlijke beheerplannen voor de Vaart.Bewoners krijgen nog infoTot voor de nieuwe overeenkomst werd het feitelijk beheer van de Damse Vaart tussen de Noorweegse kaai (Koolkerke) en de Nederlandse grens volledig door de Provincie West-Vlaanderen uitgevoerd.De bewoners langs de Damse Vaart worden door W&Z per brief op de hoogte gesteld van de relevante bepalingen uit de overeenkomst. Heel wat bewoners van de Vaart krijgen immers een nieuwe beheerder als buur, zij worden dan ook rechtstreeks geïnformeerd.(DM)