verpleegkundige

Deeltijds
Onbepaalde duur
Kortrijk

Bij DE KORENBLOEM via VDAB

Functieomschrijving

vzw De Korenbloem woon en zorg richt zich naar jonge mensen met dementie alsook ouderen.
We zijn op zoek naar verpleegkundigen die onze teams versterken zowel voor de Lauwer, de Pergola of het Portiek.
Functieomschrijving – specifiek gericht volgens opleiding

Bepaalde specifieke handelingen worden bij wet toevertrouwd aan een bepaald opleidingsniveau of diploma, waaronder deze hieronder gespecifieerd worden. In deze functieomschrijving is het niet de bedoeling om die taken eigen aan het diploma te benoemen. Immers, binnen het kleinschalig wonen, worden bepaalde taken door de groep opgenomen. Iedereen heeft uiteindelijk wel zijn verantwoordelijkheid volgens die wettelijke bepalingen en wordt verwacht om gericht observaties door te geven (niet limitatieve lijst).
Ergotherapeut (bv. stimuleren van zelfstandigheid)
Verpleegkundige: bv. klaarzetten medicatie, geven van inspuitingen, wondzorg,…
Zorgkundige: bv. maaltijdbegeleiding geven
Functieomschrijving – algemene taken voor alle disciplines
Verzorgende en begeleidende taken

Je staat in voor de hygiënische zorg van de gebruikers van jouw woning. Naast de fysische zorg heb je eveneens aandacht voor het sociale en psychische aspect. Naast de lichamelijke zorg bied je ondersteuning en begeleiding aan bij de activiteiten van het dagelijkse leven.
Jouw taken voer je uit steeds vanuit de visie van KGW waarbij de 6 kernelementen geïntegreerd worden.
Je draagt zorg voor de persoonlijke bezittingen van de gebruiker en voor de materialen die je door de werkgever worden aangeboden.
Je ondersteunt de gebruiker in de voorbereiding van de maaltijd en zo nodig bij de maaltijd zelf.
Je betrekt zoveel als mogelijk de gebruiker (zijn familie, vrijwilliger en mantelzorger) in het dagdagelijkse leefgebeuren op de leefgroep, maar je hebt ook aandacht om de gebruiker te betrekken in de ruime omgeving: binnen het gebouw, op de site en in de buurt.
Communicatieve taken

Rapportage en communicatie gebeurt op een volledige, correcte manier met aandacht voor de mens en de privacy van de gebruiker.
Je neemt actief deel aan overdrachten en teamvergaderingen. Ook heb je extra aandacht voor de communicatie met andere partners in het zorgverleningsproces zoals huisarts, familie, mantelzorgers, vrijwilligers. Je stimuleert de communicatie tussen de gebruikers onderling.
Registratie van observaties gebeurt met respect voor de gebruiker.
In relatie met gebruikers kan je actief en empathisch luisteren.
Ook heb je aandacht voor de non-verbale communicatie of boodschappen.

Je profiel

Competenties volgens de visie van de Korenbloem en de principes van kleinschalig genormaliseerd wonen (KGW)

Meewerken aan een aangenaam woon- en leefklimaat binnen de Korenbloem met specifieke aandacht voor de kernelementen van het KGW-principe.
Zorg op maat waarbij de aandacht vooral gericht wordt naar het vraag-gestuurd werken.
Respect voor de gebruiker: respect voor de totale mens, zijn verleden, respect voor zijn privacy en voor de relaties die hij heeft opgebouwd. De zelfstandigheid van de gebruiker zoveel mogelijk verder gaan stimuleren/onderhouden, maar binnen de leefgroep eveneens respect tonen voor de nood aan geborgenheid.
Werken vanuit de sfeer van hartelijkheid tegenover de gebruiker.
Een sfeer van wederzijds vertrouwen creëren tussen personeel en gebruiker maar ook tussen personeel en familie/mantelzorger.
Aanbieden van totaalzorg, volgens de principes van KGW. De visie omtrent KGW is dan ook goed gekend, specifieke literatuur naslaan schrikt u niet af.
Competenties in relaties

Luistervaardig zijn.
Stimuleren dat de gebruikers onderling in contact gaan met elkaar.
Aandacht hebben voor geschiedenis van de gebruiker, familie of mantelzorger zonder te gaan oordelen. Actief luisteren naar het verhaal van de gebruikers.
Ontwikkelt en onderhoudt een vertrouwensrelatie met familie.
Creëren van een huiselijke sfeer, de gebruiker en zijn omgeving voelen zich welkom.
Zorgen dat de familie verder een betekenisvolle relatie kan vervullen in het leven van de gebruiker, betrekken van de familie in het hele woon– en zorgproces.
Collegialiteit, rekening houden met elkaar, elkaars kwaliteiten zien en versterken.
Voeren van open communicatie.
Omgevingsgerichte competenties

Draagt zorg voor een evenwicht tussen prikkels en rust, afgestemd op de behoefte.
Creëert een thuis waarin de gebruiker zoveel mogelijk zichzelf kan zijn en zijn eigen ding kan doen.
Aandacht hebben voor een nette en ordentelijke werkplaats. Zorg en orde voor de aangeboden materialen.
Gebruikersgerichte competenties

Heeft aandacht voor de behoeften van de gebruiker.
Bezit relativeringsvermogen om gedrag van de gebruiker te kaderen.
Geeft warmte, nabijheid en vertrouwen.
Kan gebruikers enthousiast maken om deel te nemen aan leefgroepswerking.
Kan gebruiker

Therapeutisch educatieve programma's voor chronisch zieke personen met een zorgbehoefte coördineren

Het zorgplan opstellen volgens de noden van de personen met een zorgbehoefte Het verpleegkundig materiaal voorbereiden

De toestand van de persoon met een zorgbehoefte bepalen (klinisch, psychisch, …)De verzamelde informatie in het patiëntendossier noteren

Activiteiten: Ouderenzorg

De fysieke veiligheid en gezondheid van de persoon met een zorgbehoefte bewaken

De dossiers administratief opvolgen (aankomst en vertrek of overplaatsing van de persoon met een zorgbehoefte, archivering, …) en de verpleegkundige verstrekkingen erin vermelden

Verpleegkundige zorg verlenen Met de persoon met een zorgbehoefte communiceren (beleving, pijn, …)Het patiëntendossier aanvullen (incidenten, wijzigingen in de klinische toestand, …)

De persoon met een zorgbehoefte en de omgeving informeren en adviseren

Voor de activiteiten van het dagelijks leven en het comfort van de persoon met een zorgbehoefte instaan (opstaan, lopen, verzorging na een operatie, …)

Medisch-administratieve documenten invullen en werken conform de regelgeving

De klinische toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen (stabiliteit, excretie, gedrag, …)De evolutie van de klinische toestand met het interdisciplinair team bespreken

Ons aanbod

Na een tijdelijk contract, kan je doorgroeien tot een vast contract.

Werking vanuit de visie op wonen met extra aandacht voor kleinschalig wonen

1 weekend op 2/3 – vast compensatiedag per week ( in de Lauwer)

1 weekend op 2 – vaste compenastiedag per week in het Portiek en de Pergola

De wekelijkse arbeidsduur is bespreekbaar.

Maaltijdcheques vanaf de tweede maand.

Mogelijkheid om bij te scholen.

Mogelijkheid tot deelname werkgroepen om algemene werking van de Korenbloem te optimaliseren.

Een innovatieve arbeidsorganisatie met inspraak en actieve betrokkenheid van alle medewerkers.

AV dagen

Flexibel rooster

Verloning volgens IFIC-systeem

Haard-of standplaatsvergoeding

Relevante anciënniteit wordt meegenomen volgens gemaakte afspraken.

Parkeergelegenheid en afgesloten fietsstalling zijn beschikbaar.

Competenties

  • Geen ervaring nodig
Solliciteer nu

To apply for this job please visit www.regiotalent.be.