Emmily Talpe, Vlaamse parlementslid en burgemeester van Ieper, gooide de knuppel in het hoenderhok door aan Vlaams minister van Mobiliteit en partijgenote Lydia Peeters (Open VLD) te vragen of ze nog andere tracés wilde onderzoeken voor de verbinding Ieper-Westkust. "Los van de broodnodige aanpassingen om de N8 verkeersveiliger en fietsvriendelijker te maken, is er ook het aspect van de ontlasting van de dorpen langs de N8 én de economische groei van onze regio", aldus Emmily Talpe. "Een alternatieve verbinding voor het doorgaand verkeer is cruciaal. Over welke tracés dit gaat, dat zal het aanvullend onderzoek moeten uitwijzen. De minister zal onder meer onderzoeken of de opstart van de procedure 'complexe projecten' aangewezen is. Dat is een procedure die de Vlaamse regering in 2015 gelanceerd heeft. In die procedure wordt onder meer een alternatievenonderzoek voorzien, waarin dus alle mogelijkheden afgewogen worden. Dat kan dan gaan om de tracés die vroeger al op tafel lagen, maar er kunnen ook andere naar voren komen."
...

Emmily Talpe, Vlaamse parlementslid en burgemeester van Ieper, gooide de knuppel in het hoenderhok door aan Vlaams minister van Mobiliteit en partijgenote Lydia Peeters (Open VLD) te vragen of ze nog andere tracés wilde onderzoeken voor de verbinding Ieper-Westkust. "Los van de broodnodige aanpassingen om de N8 verkeersveiliger en fietsvriendelijker te maken, is er ook het aspect van de ontlasting van de dorpen langs de N8 én de economische groei van onze regio", aldus Emmily Talpe. "Een alternatieve verbinding voor het doorgaand verkeer is cruciaal. Over welke tracés dit gaat, dat zal het aanvullend onderzoek moeten uitwijzen. De minister zal onder meer onderzoeken of de opstart van de procedure 'complexe projecten' aangewezen is. Dat is een procedure die de Vlaamse regering in 2015 gelanceerd heeft. In die procedure wordt onder meer een alternatievenonderzoek voorzien, waarin dus alle mogelijkheden afgewogen worden. Dat kan dan gaan om de tracés die vroeger al op tafel lagen, maar er kunnen ook andere naar voren komen.""Daarnaast kan die procedure via de begeleiding op maat maximaal inspelen op alle behoeften van dit project. Naast de milieuaspecten en ruimtelijke aspecten zijn immers ook de economische aspecten zeer belangrijk", zegt Bert Mons, algemeen directeur van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, dat samen met Unizo West-Vlaanderen, Iebeve en het Jan Yperman Ziekenhuis een brief met dezelfde vraag naar de minister ondertekend heeft. "Op die manier kan deze vernieuwende procesaanpak ervoor zorgen dat die aspecten geïntegreerd worden benaderd om zo tot een allesomvattende oplossing te komen."Opvallend is dat zowel Emmily Talpe als Voka niet concreet willen zeggen welke alternatieve tracés ze voor ogen hebben. Nochtans hadden onderzoeken in het verleden al een aantal alternatieven voorgelegd. In april 2005 verscheen het eindrapport van een studie die vier modellen onderzocht voor de verbinding Ieper-Veurne. Model 1 was het volledig doortrekken van de A19 tot Veurne, model 2 het gedeeltelijk doortrekken van de A19 met een afbuiging naar de N8 net voorbij Woesten, model 3 was via de N369 tot voorbij Boezinge en van daar via een nieuwe doorsteek naar de N8 net voorbij Woesten en model 4 de optimalisatie van de N8 op het huidige tracé, met omleidingen rond Brielen en Hoogstade. Uit het onderzoek bleek model 3 het voorkeursscenario te zijn. In twee van de vier modellen werd dus een (gedeeltelijke) doortrekking van de A19 naar voren geschoven, terwijl zowel Voka als Emmily Talpe nu het woord 'A19' niet eens in de mond durven te nemen. Nochtans is het volgens tegenstanders Boerenbond en actiecomité Geen Streep door de Westhoek duidelijk dat ze hun zinnen gezet hebben op de doortrekking en dat dossier opnieuw op de agenda willen zetten. "Mevrouw Talpe spreekt momenteel over 'een alternatief tracé', maar gezien de standpunten die de burgemeester in het verleden innam, is er het vermoeden dat dit op een doortrekking van de A19 neerkomt", zegt woordvoerder Vanessa Saenen van de Boerenbod. "Voor ons is dit een reden tot bezorgdheid, omdat dit voor landbouwers en bewoners opnieuw onzekerheid meebrengt in verband met hun bedrijfsvoering en ook een aanslag op de open ruimte zou betekenen.""Het lijkt er inderdaad op dat ze met dit initiatief de doortrekking van de A19 opnieuw op tafel willen gooien", zegt Frank De Poortere van actiecomité Geen Streep door de Westhoek. "Ons actiecomité had in eerste instantie betrekking op het traject Ieper-Veurne en is ontstaan door alle problemen die er waren door het voorstel van de grote bypass rond Brielen, Elverdinge en Woesten en de bypass rond Hoogstade. Die waren en zijn volgens ons vooral aanslagen op de open ruimte in de Westhoek en zouden niks oplossen aan de verkeersproblematiek. De doortrekking van de A19 is een andere discussie. We kunnen dat wel met z'n allen willen, maar is er daar puur economisch noodzaak aan? En zelfs als dat zo is, zit je met een aantal praktische onmogelijkheden om dat traject uit te voeren. Als je weet dat je daar 99 procent zeker tegenaan loopt en daardoor een absolute noodzaak als de aanpassing van de N8 hypothekeert, dan is dat geen gunstige stap."Boerenbond en Geen Streep door de Westhoek betreuren dat Voka en Open VLD het compromis dat in 2018 tot stand kwam naast zich neerleggen. "Blijkbaar zijn er nog twee partijen - van de zowat twintig stakeholders die eind 2018 akkoord zijn gegaan met het compromis - die er zich niet bij kunnen neerleggen. Dat zij nu nog andere pistes willen bewandelen, houdt volgens mij vooral het risico in dat we nog eens een paar jaar gaan aanmodderen op de N8. Wat men ook voor ideeën heeft rond mobiliteit in de Westhoek of de A19, wat was overeengekomen rond de N8 is wel iets dat altijd zal overeind blijven. Dan vrees ik dat zoiets het moeizaam bereikte compromis, wat toch altijd zal moeten uitgevoerd worden, zal hypothekeren. Dat zou bijzonder jammer zijn.""Deze beslissing getuigt van weinig respect voor het engagement dat alle stakeholders en Boerenbond namen om constructief mee te werken aan een participatietraject", zegt Joris Wyseur, voorzitter Boerenbond regioraad Ieper-Poperinge. "Er was een duidelijke keuze gemaakt door 19 van de 21 groepen, hierop verder werken lijkt me dan ook de meest logische oplossing. Laat er geen misverstand over bestaan: ook landbouwers zijn vragende partij naar een betere ontsluiting, maar niet ten koste van de open ruimte",Niettemin roept Emmily Talpe alle belanghebbenden op om constructief mee te werken. "Het participatietraject focuste zich op de aanpassingswerken aan de N8, zonder het breder mobiliteitsvraagstuk in de Westhoek te bekijken", zegt Emmily Talpe. "Het is een evenwicht zoeken tussen drie soms tegenstrijdige belangen: de leefbaarheid op de N8, de mobiliteit in de Westhoek en de belangen van de landbouw en het milieu in onze regio. In zo'n complex dossier is het gevaarlijk om voorafnames of polariserende uitspraken te doen. In het verleden waren de conclusies al te dikwijls al geschreven nog voor het debat ten gronde werd gevoerd. Daarom wil ik alle betrokkenen oproepen om zich constructief op te stellen in het belang van onze Westhoek."