Ignace Lootvoet vroeg welke afspraken er waren gemaakt met de eigenaar van de grond en of het totale kostenplaatje voor rekening van stad Lo-Reninge was.
...

Ignace Lootvoet vroeg welke afspraken er waren gemaakt met de eigenaar van de grond en of het totale kostenplaatje voor rekening van stad Lo-Reninge was.Burgemeester Lode Morlion lichtte toe: "Het schepencollege is al enige tijd in overleg met de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) in het kader van de ruilverkaveling 'Pollinkhove' (tweede fase Sint-Rijkers). Tijdens een van deze overlegmomenten werd door het schepencollege gevraagd om een ontsluiting van de lokale school in Pollinkhove via de Doelweg te voorzien. Dit idee is trouwens ter sprake gekomen op de infomarkten rond veilige dorpskernen. Deze vraag werd door de VLM meegenomen in de ontwikkeling en planning van deze ruilverkaveling, maar de uitvoering kan nog wel geruime tijd op zich laten wachten.""In de verkeersnota die in een vorige gemeenteraad werd toegelicht wordt deze ontsluiting integraal opgenomen. Stad Lo-Reninge stelt alles in het werk om maximale veiligheid voor schoolgaande kinderen te creëren. Ondertussen stelde de familie Nollet, wiens bedrijf pal naast het schooltje ligt, grond ter beschikking om enerzijds een speelbosje aan te leggen en anderzijds de ontsluiting van de school en speelbos te voorzien." "Het mag ook nog wel eens worden benadrukt dat de familie Nollet al sinds vele jaren zowel ruimte voor een moestuin als voor een speeltuin aan de school ter beschikking stelt. Recent werd ook nog ruimte voorzien om er een extra klascontainer te plaatsen. De grond voor de realisatie van het Vlonderpad en voor de aanleg van het speelbosje wordt gratis ter beschikking gesteld. De technische dienst van de gemeente legt het pad aan." "We hebben gekozen om een duurzaam houten pad in bankirai met antislip aan te leggen van 134 meter lang. Het pad is ten allen tijde wegneembaar en herbruikbaar. Het onderhoud is voor rekening van de gemeente. De kostprijs bedraagt 16.672 euro + btw. De keuze om een duurzaam houten pad aan te leggen kwam tot stand na overleg met de school (directie en leerkrachten), oudervereniging, politie en de familie Nollet. Ook werd advies ingewonnen bij de 'Voetgangersbeweging vzw'; de stad betaalt al enkele jaren voor onze drie scholen het lidgeld van het Octopusplan."Er is een subsidiedossier ingediend 'Veilige Schoolomgeving' bij het departement Mobiliteit en Openbare Werken. Dit dossier omvat een aantal structurele aanpassingen om schoolomgevingen veiliger te maken voor een totaal bedrag van 26.170 euro; de subsidie bedraagt 50 procent.Burgemeester Morlion: "Lo-Reninge heeft vorig jaar een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie in verband met de aanleg van een speelbosje (het subsidiabel bedrag is 9.680 euro). Deze aanvraag werd ondertussen goedgekeurd. De begeleiding en aanleg wordt gerealiseerd door Bos+.(MVP)