De Fietsersbond Ieper is bezorgd over de mobiliteitsimpact die de nieuwe scholencampus met zich zal meebrengen. "Eigenlijk vinden we de huidige gekozen locatie voor de campus minder geschikt . De afstanden tot de voorzieningen en de kleinhandel in de binnenstad worden groter, je trekt 'leven' uit de stad", zegt secretaris Filip Boury. "Nabijheid en verwevenheid zijn belangrijke ruimtelijke principes voor de toekomst. We zien dus liever in een inbreidingsproject, of een locatie zoals de site van het vroegere goederenstation vlakbij trein- en busstation, dan het aansnijden van nieuwe open ruimte aan de rand van de stad."
...

De Fietsersbond Ieper is bezorgd over de mobiliteitsimpact die de nieuwe scholencampus met zich zal meebrengen. "Eigenlijk vinden we de huidige gekozen locatie voor de campus minder geschikt . De afstanden tot de voorzieningen en de kleinhandel in de binnenstad worden groter, je trekt 'leven' uit de stad", zegt secretaris Filip Boury. "Nabijheid en verwevenheid zijn belangrijke ruimtelijke principes voor de toekomst. We zien dus liever in een inbreidingsproject, of een locatie zoals de site van het vroegere goederenstation vlakbij trein- en busstation, dan het aansnijden van nieuwe open ruimte aan de rand van de stad."Nu de locatie langs de Veurnseweg zo goed als zeker vastligt, eist de fietsersbond een gedetailleerd plan voor de binnenstad én voor de bredere regio. "Het gros van de leerlingen komt uit oostelijke richting. Volgens het mobiliteitsrapport gaat het om 40% van de leerlingen die niet in het stedelijk gebied wonen. Deze leerlingen moeten vanuit hun woonplaats veilig en comfortabel via een functioneel fietsnetwerk naar de scholencampus kunnen fietsen. Sowieso zullen de huidige verkeersstromen in en rond de binnenstad wijzigen, evenals het openbaar vervoer. Dat in kaart brengen lijkt ons meer dan aangewezen. Eigenlijk zou dat allemaal in het voor deze legislatuur aangekondigde nieuwe mobiliteitsplan moeten passen.""Het doel moet zijn om zo veel mogelijk mensen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar de campus te laten komen", zegt bestuurder Jeroen Pollet. "We onthalen de plannen voor de een nieuw fietspad op applaus. Dat een veilige oversteek over de Noorderring daarbij noodzakelijk is, staat buiten kijf. In één beweging zouden ook de oversteekpunten aan de Capronstraat en Dikkebusseweg - de verbinding van het Noyellepad-het Scholierenpad - en de oversteek naar de nieuwe te realiseren Vrijbosroute over de Augustijnenstraat bekeken kunnen worden in functie van het realiseren van een echte functionele fietssnelweg. Het idee om bijvoorbeeld een fietstunnel te voorzien tussen het Noyellepad en Scholierenpad juichen wij alvast toe, zelfs als er geen scholencampus zou komen."Het mobiliteitsrapport wijst volgens de Fietsersbond terecht op de Augustijnenstraat, Adriaansensweg en Helakker als mogelijke pijnpunten. "De oplossingen die het rapport naar voor schuift, hebben allemaal ofwel een negatief effect voor de bewoners, of voor één of meerdere van straten uit het gebied. Zo kan een knip ter hoogte van het Scholierenpad nadelig zijn voor de Adriaansensweg, de Helakker of de Sportstraat. Ook in de wijken kan er sluipverkeer ontstaan", gaat Jeroen Pollet verder. "De enige oplossing zonder echt nadelige effecten zou een verbod voor niet-bestemmingsverkeer in de Augustijnenstraat, Adriaansensweg, Helakker en Sportstraat kunnen zijn. Op voorwaarde dat er handhaving is op dat vlak uiteraard."Tot slot wijst de Fietsersbond nog op enkele belangrijke randvoorwaarden om meer leerlingen en personeel tot de fiets te verleiden. "Zorg er als overheid voor dat fietspaden voldoende breed en goed verlicht zijn. Zorg er als school voor dat je overdekte en goed verlichte fietsenstalling meer dan ruim genoeg is. Mét hedendaagse voorzieningen zoals oplaadpunten voor elektrische fietsen en parkeerplaatsen voor 'buitenmaatse' fietsen zoals bakfietsen, fietskarren... Camerabeveiliging in de fietsenstalling kan de laatste twijfelaars over de streep trekken", besluit bestuurslid Rik Deryckere. "De keuze om de nieuwe scholencampus van de St.-Maartensscholen te situeren op de site van het VTI is geen keuze van de stad, maar van de scholengemeenschap zelf", reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Bolle (SP.A). "Binnen het kader van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRS) waren er twee mogelijke zoekzones aangeduid: één aan het voormalig goederenstation en één in de omgeving van het VTI. De scholengemeenschap heeft zelf een studie laten uitvoeren om uit te vissen welke van beide het meest geschikt was en daar kwam het goederenstation als eerste uit. Er werd uiteindelijk geopteerd om toch maar voor het VTI te kiezen omdat de bestaande gebouwen op die manier mee konden opgenomen worden in de nieuwe ontwikkeling wat tevens een forse kostenbeperking was."Voor burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper), die onder meer mobiliteit als bevoegdheid heeft, krijgt het mobiliteitsaspect de hoogste prioriteit krijgt vanuit het oogpunt van de stad. "De nieuwe scholencampus is voorzien om operationeel te zijn vanaf ten vroegste september 2025", zegt Emmily Talpe. "Dat betekent dat wij in die periode met alle partners sluitende oplossingen moeten vinden om alle aspecten van die mobiliteit in kaart te brengen én oplossingen te voorzien. En dan hebben we het over veilige voetgangersverbindingen van en naar het station, vlotte fietsverbindingen, voldoende parkeergelegenheid voor fietsers en voertuigen op eigen terrein en sluitende afspraken voor wat betreft nabije op- en afstapplaatsen, capaciteitsverhoging en frequentie van bussen. De provincie, De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer zullen hier onmisbare partners in zijn en dit alles onder het waakzame oog van het studiebureau dat ons begeleidt alsook onze eigen mobiliteitsdienst. We houden zeker rekening met de impact voor de vele woningen in de buurt van de campus." (TOGH)