Inwoners Woumenweg dienen verzoek tot schorsing omgevingsvergunning kwartring rond Diksmuide in

© (Foto MVQ)
Redactie KW

Net toen het grote nieuws bekend werd gemaakt waarop heel Diksmuide al decennia wacht – de start van de aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg op 18 mei – dreigen er alweer donkere wolken boven dit dossier. Enkele inwoners dienden een verzoekschrift in om de werken te schorsen en de omgevingsvergunning nietig te verklaren.

De ‘kwartring’ tussen de Kaaskerkestraat en de Woumenweg wordt aangelegd om het doorgaand- en vrachtverkeer zoveel mogelijk uit het centrum te bannen. Daardoor wordt Diksmuide verkeersveiliger en dit zal ook de leefbaarheid ten goede komen.

Op 15 mei hebben Kurt Vanneste en Jan Van Hecke, namens een 20-tal inwoners van de Woumenweg, bij de Raad van Vergunningsbetwistingen een verzoek tot nietigverklaring met schorsing van de omgevingsvergunning nopens de toekomstige zuidwestelijke omleidingsweg ingediend. Dit gebeurde door het advocatenkantoor Marlex uit Brugge, na het indienen van twee bezwaarschriften, telkens na de indiening van een vergunningsaanvraag door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De bezwaarindieners leggen uit: “Stad Diksmuide en AWV stelden in het najaar 2019 dat er geen tijd meer was om nog iets aan de plannen te veranderen. Na het eerste openbaar onderzoek in 2018 werd de omgevingsvergunning geweigerd door de toenmalige bevoegde minister Joke Schauvliege, omdat er onvoldoende rekening was gehouden met de opmerkingen van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en De Waterweg. Het is spijtig dat het AWV en Stad Diksmuide toen onze bezwaarschriften niet ernstig hebben genomen en gezocht hebben naar een voor ons aanvaardbare oplossing.”

Waarover gaan hun fundamentele bezwaren?

Meer dan 35 jaar tot amper een paar jaar geleden stond een rotonde ingetekend op de toekomstige kruising van de Woumenweg en de nieuw aan te leggen ringweg. De bewoners konden daar perfect mee leven, want deze oplossing zou minimaal stilstaand, stoppend of startend verkeer met zich meebrengen en de uitstoot van fijn stof daardoor beperken. Levenskwaliteit, veiligheid en gezondheid zijn voor deze bewoners uiterst belangrijk. Amper een paar jaar geleden veranderde het AWV plots haar standpunt en bracht een voorstel op tafel met lichten op dit toekomstige knooppunt. Daar konden de bewoners absoluut geen vrede mee nemen, omdat de auto’s dan wel moeten stoppen en starten én fijn stof uitstoten. Kurt Vanneste en Jan Van Hecke: “Alternatieven werden door ons telkens constructief uitgewerkt, maar wij stelden vast dat noch het stadsbestuur, noch het AWV deze voorstellen ooit heeft gelezen of heeft beantwoord. We hebben alle juridische mogelijkheden benut, om tenslotte bij de toekenning van de omgevingsvergunning door het Vlaamse Gewest, enkel nog de mogelijkheid te zien om deze formeel te betwisten en een verzoek tot schorsing in te dienen.”

Burgemeester Lies Laridon en Marc Deprez, eerste schepen, bevoegd voor openbare werken reageren: “De personen in kwestie hebben reeds vroeger een bezwaar ingediend. Dit werd ongegrond verklaard. Er was nu eindelijk groen licht gegeven om de werken te laten starten op 18 mei. Maar AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) is de bouwheer en uiteindelijk zullen zij dienen te beslissen. Wij wachten af welk standpunt AWV zal innemen; dat weten we wellicht op 18 mei na het geplande overleg.”

Gemeenteraadslid Kurt Vanlerberghe (S.pa-Open), die vorige legislatuur deel uitmaakte van het College van Burgemeester en Schepenen, volgt nog altijd het dossier van nabij op: “Betrokkenen dienden in 2018, bij de eerste omgevingsvergunningsaanvraag, ook al bezwaar in. Toen werd de vergunning nog geweigerd om andere redenen (eisen van de afdeling Natuur en Bos, waaraan niet tijdig kon voldaan worden). Tijdens het openbaar onderzoek van de tweede omgevingsvergunningsaanvraag in 2019 dienden betrokkenen opnieuw bezwaar in, dat in essentie te maken heeft met de verkeersafwikkeling op het kruispunt van de Woumenweg met de nieuw aan te leggen omleidingsweg. Betrokkenen menen dat een rond punt meer aangewezen is dan de voorziene rode lichten. Dit bezwaar werd afgewezen door de vergunningverlenende overheid. Nu verzoeken betrokkenen blijkbaar bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen de nietigverklaring en de schorsing van de omgevingsvergunning. Dit beroep werkt niet opschortend. De bouwheer, het Vlaams Gewest, afdeling Wegen en Verkeer, kan beslissen om de werken toch te laten starten, of kan verkiezen het resultaat van de vergunningsprocedure, zeker de schorsingsprocedure, af te wachten en de werken dus niet te laten starten. Het valt te hopen dat het college van burgemeester en schepenen initiatief neemt om te bemiddelen tussen de betrokken inwoners en het Vlaams Gewest, zodat er alsnog een oplossing komt en de aanleg niet gehypothekeerd wordt.”

Voorlopig is er nog geen reactie van het AWV.

(MVQ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.