Er zijn 21 werkdagen voorzien. Om de totale duurtijd te beperken wordt er 7 op 7 en 24 op 24 gewerkt. Indien de weersomstandigheden het toelaten, zullen de werken tegen maandag 30 juni afgerond zijn. Op maan...