Het gekozen tracé combineert stukken fietspad langs zowel de noordzijde als de zuidzijde van de spoorlijn. Heel bewust koos men voor een zo rechtlijning mogelijk tracé, waarbij maar drie keer van kant wordt gewisseld. Het stuk fietssnelweg van 13 kilometer dat nog moet worden aangelegd, verbindt op een snelle, vlotte en veilige manier de stations van Kortrijk, Harelbeke en Waregem.
...

Het gekozen tracé combineert stukken fietspad langs zowel de noordzijde als de zuidzijde van de spoorlijn. Heel bewust koos men voor een zo rechtlijning mogelijk tracé, waarbij maar drie keer van kant wordt gewisseld. Het stuk fietssnelweg van 13 kilometer dat nog moet worden aangelegd, verbindt op een snelle, vlotte en veilige manier de stations van Kortrijk, Harelbeke en Waregem.In Kortrijk wordt aangesloten op de bestaande fietssnelweg Guldenspoorpad en gaat het via de nieuwe onderdoorgang aan de Passionistenlaan naar de noordkant van het spoor. In Harelbeke kruist de fietssnelweg ter hoogte van de Stasegemstraat via een nieuwe tunnel naar de zuidkant. En in Waregem ten slotte wordt via de bestaande onderdoorgang opnieuw gewisseld naar de noordkant om daar aansluiting te vinden op een bestaand stuk snelweg richting Deinze en Gent. Voor de vlotte en veilige doorgang zullen er over het volledige traject verschillende fietstunnels en fietsbruggen nodig zijn, meer bepaald over de drie ringwegen en het kanaal en onder de vijf bestaande spoorwegbruggen die de spoorweg kruisen.Zowel de noordzijde als de zuidzijde van de spoorlijn Kortrijk-Waregem werden onderzocht. Om te komen tot de keuze werd rekening gehouden met de inspraakreacties en adviezen tijdens de publieke raadpleging en het onderzoek naar de milieueffecten. Nu het tracé vastligt, wordt er in een volgende stap verder ingezoomd op de concrete inrichting per segment van de fietssnelweg. Zo kan het ontwerp-PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, red.) verder verfijnd worden. Daarna volgt nog een tweede inspraakronde. Voor sommige knelpunten zal bijkomende ruimte-inname noodzakelijk zijn en/of zullen tijdelijke alternatieven aangelegd worden.De start van de werken is ten vroegste voorzien vanaf 2022 en zal gefaseerd verlopen. De Provincie wil wel zo snel mogelijk starten met de gesprekken met de omwonenden, ook de onderhandelingen voor ruimte-innames kunnen nu reeds opgestart worden.