3 keer met een A vooraan, dus was een naam voor het nieuwe verkeersknooppunt snel gevonden. Het zal worden aangelegd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), want de N36 is een gewestweg. AWV zal ook 60 % van de kosten dragen : 3,3 miljoen van de in totaal geraamde 5,5 miljoen euro. De overige 2,2 miljoen wordt dan nog eens netjes in drieën verdeeld : één derde voor de stad Roeselare, één derde voor AZ Delta, en één derde voor een aantal privé-partners die zich in de buurt bevinden en voor wie de aanleg van het nieuwe knooppunt een meerwaarde betekent. Dergelijke vorm van financiering is eerder ongezien in V...

3 keer met een A vooraan, dus was een naam voor het nieuwe verkeersknooppunt snel gevonden. Het zal worden aangelegd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), want de N36 is een gewestweg. AWV zal ook 60 % van de kosten dragen : 3,3 miljoen van de in totaal geraamde 5,5 miljoen euro. De overige 2,2 miljoen wordt dan nog eens netjes in drieën verdeeld : één derde voor de stad Roeselare, één derde voor AZ Delta, en één derde voor een aantal privé-partners die zich in de buurt bevinden en voor wie de aanleg van het nieuwe knooppunt een meerwaarde betekent. Dergelijke vorm van financiering is eerder ongezien in Vlaanderen, Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts sprak dan ook van een PPS (Publiek-Private Samenwerking) in de échte zin van het woord.Het is al een hele tijd dat er sprake is van de aanleg van een nieuwe verkeerswisselaar op deze plaats. De eerste plannen, precies vijf jaar geleden voorgesteld, voorzagen in het ophogen van de N36 over een aanzienlijke lengte, en de aanleg van een grote ovonde op het gelijkgrondse niveau. Deze plannen werden een tweetal jaar geleden echter afgevoerd wegens veel te duur, ook al omdat er vrij veel grond moest worden onteigend.Na een periode van crisis in dit dossier, heeft de Roeselaarse schepen van mobiliteit Griet Coppé dan het voortouw genomen voor een constructieve samenwerking met heel wat betrokken partijen, die resulteerde in het plan dat nu voorligt.De N36 zal wel nog worden opgehoogd, maar over een minder lange afstand : ongeveer tot aan de Nieuwe Abelestraat. Het doorgaande verkeer zal over deze opgehoogde viervaksweg vlot kunnen doorrijden (weliswaar aan 70 per uur), en er komen op- en afritten voor het plaatselijk verkeer, dat gelijkgronds wordt afgewikkeld. Niet met een rotonde of een ovonde, maar met lichtengeregelde kruispunten aan weerszijden van een tunnel onder die opgehoogde N36. Bij dit alles is er ook grote aandacht voor veilige voorzieningen voor voetgangers en fietsers. Aan de noordzijde zal de op- en afrit worden aangelegd op het bestaande tracé van de Kwadestraat en de Nieuwe Abelestraat. In een iets grotere boog dan gebruikelijk dus, maar dit heeft te maken met de aanwezigheid van een hoogspanningsmast, die niet verplaatst kan worden. Nu de kogel door de kerk is, zal een strakke timing worden aangehouden om het knooppunt klaar te krijgen tegen de ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis. De onteigeningsprocedure loopt volop, en de aanbesteding van de werken is voorzien voor begin volgend jaar. In het voorjaar moeten de voorbereidende nutswerken kunnen gebeuren, zodat halfweg 2017 kan gestart worden met de eigenlijke werken.Die zullen zo georganiseerd zijn dat er ten alle tijde doorgaand verkeer zal mogelijk blijven op de N36. Eerst zal immers aan beide zijden naast de N36 de nieuwe gelijkgrondse infrastructuur worden aangelegd, die dan naderhand door het doorgaand verkeer kan worden gebruikt wanneer de N36 zelf wordt opgehoogd. Het einde van de werken is voorzien voor augustus 2018, de ingebruikname van de nieuwe ziekenhuiscampus staat gepland voor het najaar van 2018.