Om tussen de betrokken partijen afspraken vast te leggen rond de verdeling van verantwoordelijkheden en kosten, is er een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt die door de Oostkampse gemeenteraad op 20 februari werd goedgekeurd.
...

Om tussen de betrokken partijen afspraken vast te leggen rond de verdeling van verantwoordelijkheden en kosten, is er een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt die door de Oostkampse gemeenteraad op 20 februari werd goedgekeurd.Het traject dat zal worden opgewaardeerd waardoor de fietsveiligheid verhoogd wordt start vanaf de Majoor Woodstraat in Oostkamp tot het kruispunt met de Steenbrugsestraat in Loppem. Daarbij wordt de fietsinfrastructuur binnen de bebouwde kom van Oostkamp geoptimaliseerd, wordt het kruispunt van de Loppemsestraat met de Fabiolalaan en Boudewijnlaan heringericht en worden er buiten bebouwde kom nieuwe vrij liggende fietspaden aangelegd. Dit project past binnen het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk. Dit netwerk legt functionele fietsverbindingen vast. De provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid engageren zich om de realisatie van deze verbindingen voor een groot stuk te financieren. Daarbij ligt het accent op veilig woon-werk en woon-school verkeer voor fietsers. Aangezien de route loopt langs de Freinetschool Klimop, zal ook werk gemaakt worden van ingrepen in het kader van de fietsveilige schoolomgevingen waar gemeente Oostkamp zich binnen het beleidsplan 2020-2025 voor engageert. Momenteel worden de voorontwerpplannen en het grondinnamedossier afgewerkt.Later dit voorjaar zal een informatievergadering georganiseerd worden voor bewoners en eigenaars van percelen waarop een grondinname nodig is om de nieuwe fietspaden te realiseren. Vervolgens wordt het voorontwerp verfijnd tot een definitief ontwerp, worden de nodige vergunningen aangevraagd en wordt een aanbestedingsdossier opgesteld om de werken aan een aannemer te gunnen. In tussentijd voert een expert van WVI gesprekken met eigenaars om overeenkomsten af te sluiten voor de grondinnames. Als alle procedures kunnen worden afgerond volgens planning kan de uitvoering van de werken starten in 2022.Het project wordt getrokken door de provincie, die instaat voor de opmaak van het ontwerp en die alle kosten gerelateerd aan nieuwe fietsinfrastructuur voor haar rekening neemt. De provincie zal de rol van bouwheer opnemen voor uitvoering van de werken en staat in voor de nodige vergunningsaanvragen. De gemeenten staan in voor de realisatie van de nodige grondaankopen en bekostigen ook de wegeniswerken die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan fietsinfrastructuur. De totale projectkost wordt geraamd op 1.632.784,75 euro, exclusief btw en het aandeel van de gemeente Oostkamp wordt geraamd op 137.882,35 euro, exclusief btw.In het kader van dit dossier vroeg Valentien Goethals van Groen aan de gemeenteraad of een dergelijke samenwerking ook mogelijk is bij de heraanleg van de fietspaden in de Sijslostraat, richt Rijselstraat in Loppem. Waarop ze een positief antwoord kreeg van de burgemeester. (Geert Stubbe)