Actiecomite Keiberg wil betere argumentatie voor omleidingsweg in Moen

De nieuwe weg zou aftakken aan op de drukke Keiberg. © GV
Redactie KW

De plannen die werden voorgesteld voor de nieuwe gewestweg in Moen worden niet goed onthaald bij het Actiecomité Keiberg, die een betere argumentatie vraagt.

Deze week werd zowel in Moen als in Avelgem een infomarkt georganiseerd over de plannen van de nieuwe gewestweg die de centra van Moen, Heestert en Avelgem moet ontlasten van het vele (vracht)verkeer. Zijn vooral de bewoners uit de Stationsstraat tevreden dat er schot in de zaak komt, dan zijn deze van de Keiberg dit blijkbaar minder. Het Actiecomité Keiberg reageert bij monde van Tom Maroy. “Vooreerst, de infomarkt kende een valse start daar de directe betrokkenen die net in de buurt van de twee gekozen trajecten wonen, geen directe uitnodiging in de bus kregen”, begint hij.

“De infomarkt kende een valse start gezien sommige directe betrokkenen geen uitnodiging in de bus kregen”

Tijdens het participatiemoment stelde men de vraag waarom men zich beperkt tot het nader onderzoeken van de twee voorgestelde tracés en wat de motivatie was om de andere drie tracés niet nader in het onderzoek te betrekken. “Een van de argumenten die werden aangehaald was dat men verder ging op de conclusies die voortkwamen uit de bevindingen van de startnota die eerder werd opgesteld in 2017-2019. Wij vinden dit vreemd want net die vorige studie concludeerde dat de tracés A en B net de moeilijkst te realiseren alternatieven waren omwille van de hellingsgraad, de te bouwen brug en de bijhorende hoge kostprijs. Toen werd één van de andere resterende tracés als beste naar voor geschoven.”

Verkeerscijfers

Tom Maroy zegt dat men de flauwe argumentatie om die tracés niet verder te onderzoeken, geformuleerd in de nieuwe startnota, niet kan rijmen. “Zo werd er geopperd dat de kruising met de nog aan te leggen fietssnelweg gevaarlijker zou zijn dan met de andere opties, terwijl ook hier de fietssnelweg de nieuwe voorgestelde route moet kruisen.”

Ook over de gebruikte verkeerscijfers stelt Tom zich vragen. “Akkoord, zwaar verkeer door een dorpskern vinden wij ook niet kunnen, maar als vrachtwagens maar 7% van alle geregistreerde voertuigbewegingen beslaan, stellen we ons wel de vraag of het geld niet beter ergens anders kan gebruikt worden. Bovendien wensen we niet alleen te drukken op het feit dat ook de andere alternatieve tracés verder onderzocht moeten worden. We vinden dat er naast de bestaande alternatieven ook op ruimer vlak moeten gekeken worden, optimaliseren van het reeds bestaande dichte wegennet in onze regio, zoals de weg Kortrijk-Doornik”, besluit Tom Maroy. (GV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.