De jaarrekening 2018 van de drie kerkfabrieken werd gecoördineerd ingediend door het centraal kerkbestuur bij het gemeentebestuur. De indiening gebeurde wel laattijdig...

De jaarrekening 2018 van de drie kerkfabrieken werd gecoördineerd ingediend door het centraal kerkbestuur bij het gemeentebestuur. De indiening gebeurde wel laattijdig. Voor 1 mei 2019 moest de jaarrekening ingediend worden, maar dat gebeurde pas op 22 oktober 2019.Merkwaardig is dat de drie kerkfabrieken het boekjaar 2018 afsloten met een exploitatieoverschot van respectievelijk 16.340,74 euro voor Sint Bavo, 36.538,93 euro voor Sint Brixius en 46.621,94 euro voor Sint Laurentius.De overschotten zijn vooral te wijten aan exploitatietoelagen die de kerkfabrieken ontvangen van de gemeente. De kerkfabrieken Sint Bavo en Sint Laurentius hebben nul euro overschot aan investeringen. Terwijl Sint Brixius een investeringstekort heeft van 5.050,41 euro in 2018. De gemeenteraad verleende gunstig advies voor de drie rekeningen.(CLY)