Als compensatie voor de bouw van het stadion van Club Brugge langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge wil de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), in opdracht van de Vlaamse Overheid, landbouwgronden onteigenen in de wijk Sint-Elooi in Zedelgem. Die site is momenteel nog landbouwgrond maar is voorbestemd om bedrijventerrein te worden. Om het verlies aan industrieterrein, goedgekeurd in het het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (grup), teniet te doen, lonkt Vlaanderen naar de wijk Sint-Elooi.
...

Als compensatie voor de bouw van het stadion van Club Brugge langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge wil de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), in opdracht van de Vlaamse Overheid, landbouwgronden onteigenen in de wijk Sint-Elooi in Zedelgem. Die site is momenteel nog landbouwgrond maar is voorbestemd om bedrijventerrein te worden. Om het verlies aan industrieterrein, goedgekeurd in het het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (grup), teniet te doen, lonkt Vlaanderen naar de wijk Sint-Elooi. Het goedgekeurde grup gaat uit van 111 ha aan bijkomende industriegrond in het grootstedelijke gebied Brugge, waarvan dus ook de realisatie van 25 ha aan bedrijventerreinen op de wijk Sint-Elooi. De Zedelgemse wijk Sint-Elooi ligt langs de Torhoutsesteenweg en Brugsestraat, vlakbij de rotonde die Zedelgem met Ruddervoorde verbindt. Er werd eerder al tegen de plannen van het voetbalstadion in Sint-Pieters en tegen een industrieterrein op Sint-Elooi door verschillende buurtbewoners, grondeigenaars en natuurverenigingen bezwaar aangetekend bij de Raad van State. Pas in het najaar zal de Raad van State een arrest wijzen in dit complexe dossier. In het Zedelgems deeldossier is de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) onlangs echter naar de vrederechter getrokken in Torhout om de onteigeningen te forceren. Maar het kwam van een kale reis terug. Vrederechter Jorn Dangreau velde deze week een vernietigend vonnis voor de WVI. Hij verklaarde dat de vraag van deze intercommunale onontvankelijk is. In zijn vonnis wees de vrederechter op het feit dat niemand zomaar van zijn eigendom kan worden ontzet: "Met het eigendomsrecht mag niet lichtzinnig worden omgesprongen. Een onteigening is slechts het ultieme middel, in eerste instantie moet men proberen een overeenkomst te bereiken met de diverse eigenaars."Bovendien wijst de vrederechter op de Vlaamse Code voor Ruimtelijke Ordening, die toelaat dat eigenaars die meer dan de helft van de oppervlakte van de grond bezitten, zelf de vereiste werken voor de herverkaveling uitvoeren. Dat is de zogenaamde zelfrealisatie, die ongetwijfeld de eigenaars op termijn meer geld zal opleveren bij de verkoop van hun gronden. Een aantal grondeigenaars hebben ondertussen al een aankoopoptie afgesloten met Landexplo NV, die zoveel mogelijk eigenaars wil verenigen. Op die manier bekomt Landexplo een dominante positie en kan ze overgaan tot die zelfrealisatie.Nu laakt de vrederechter in zijn vonnis het feit dat WVI onvoldoende inspanningen gedaan heeft om tot een overeenkomst te komen met de eigenaars: "Er is sprake van onbehoorlijk bestuur. Zonder concrete dialoog met de eigenaars probeert de WVI de eigendom van de gronden te bekomen via een gerechtelijke procedure."Het vonnis betekent niet dat WVI niet mag onteigenen, wel dat deze intercommunale meer in overleg moet gaan met de grondeigenaars en moet proberen in der minne de percelen aan te kopen. Hoe reageren de betrokkenen? De Zedelgemse burgemeester Annelies Vermeulen valt uit de lucht: "Ik wist niet eens dat er een procedure bezig was voor de vrederechter. Zedelgem is in elk geval geen betrokken partij in dit dispuut."Communicatieambtenaar Dalila Douifi stelt: "Wij zijn niet gevat door de vrederechter. Het zou van onbehoorlijk bestuur getuigen, indien wij als gemeente commentaar geven op een rechterlijke beslissing."Ook Geert Sanders, directeur van de WVI, hoort het donderen in Keulen: "Ik heb nog niet eens de kans gehad om het vonnis te lezen. Het is nog niet betekend. We zullen de komende weken overleg plegen met onze advocaat om na te gaan hoe we op dit vonnis reageren en een oplossing vinden voor de impasse. Dat zal pas na de zomervakantie zijn." De vraag of de WVI de grondeigenaars te weinig geld geboden heeft er is volgens het vonnis van de vrederechter slechts één bod geweest wil Geert Sanders liever niet beantwoorden: "Wij lopen niet op straat te roepen hoeveel geld een stuk grond waard is." Naar wij vernamen kregen de grondeigenaars een aangetekende brief met een bod, waarop ze binnen de week moesten antwoorden...