Om een onderneming met succes te laten groeien, spelen de omgevingsfactoren een cruciale rol. Ze moeten 'future proof' zijn en inspelen op innovatie, ruimte, mobiliteit, menselijk kapitaal en lasten en kosten. Maar ook op andere domeinen moet worden gewerkt: een aantrekkelijke omgeving, ondernemerschap, duurzame innovatie en internationaal ondernemen.
...

Om een onderneming met succes te laten groeien, spelen de omgevingsfactoren een cruciale rol. Ze moeten 'future proof' zijn en inspelen op innovatie, ruimte, mobiliteit, menselijk kapitaal en lasten en kosten. Maar ook op andere domeinen moet worden gewerkt: een aantrekkelijke omgeving, ondernemerschap, duurzame innovatie en internationaal ondernemen."West-Vlaanderen kan voor 2018 een uitstekend sociaaleconomisch rapport voorleggen, maar we moeten waakzaam blijven", zegt Veerle De Mey, directeur belangenbehartiging en kennis en advies. "We moeten rekening houden met het beleid van Trump, de Brexit, onze regering 'in lopende zaken'... Als we de arrondissementen Veurne (waaronder de kustgemeenten De Panne, Koksijde en Nieuwpoort) en Diksmuide onder de loep nemen, dan stellen we vast dat het bevolkingscijfer lichtjes toeneemt. Ook het aantal ondernemingen stijgt, de omzet en de investeringen van de bedrijven vertonen een stijgende lijn.""Nog meer positief nieuws: de welvaartsindex klimt in het arrondissement Veurne flink boven het Belgische gemiddelde, waarbij de hogere levensstandaard in de kustgemeenten wel een rol speelt. In het arrondissement Diksmuide ligt de indexscore dan weer een stuk onder het Belgische gemiddelde, en dat is toe te schrijven aan de rurale regio. Beide arrondissementen blinken uit door een hoge ondernemersgraad, zowat de hoogste in West-Vlaanderen. Het aantal jobs stijgt, de dienstensector noteert de hoogste groei. De werkloosheidsgraad blijft dalen en de werkloosheid staat op het laagste peil sinds 10 jaar in beide regio's. Het aantal vacatures blijft toenemen, ook het voorbije jaar, waarbij de stijging van het aantal vacatures bij wervings- en selectiekantoren opvallend is. De vraag naar interimarbeid breekt in 2018 alle records.""De doelstelling van de Vlaamse overheid is om tegen 2020 een werkzaamheidsgraad van 76 procent te halen", zegt Veerle. "Dat slaat op het aantal werkenden van 20 - 64 jaar ten opzichte van de bevolking 20 - 64 jaar. Op dat vlak scoren alle kustgemeentes in het arrondissement Veurne bijzonder laag, in tegenstelling tot het arrondissement Diksmuide dat die norm al in 2016 iets overschrijdt. Toch blijft er in beide regio's een groot arsenaal 'niet-actieven' (langdurig zieken, leefloners, vluchtelingen...) over dat het aantal werkzoekenden ruimschoots overtreft in een regio waar veel bedrijven heel wat vacatures hebben openstaan.""Om een topregio te worden moeten alle sociale partners, bedrijven, politici en burgers samenwerken om als regio klaar te zijn voor de toekomst", stelt Jonas Plouvier, regioverantwoordelijke en expert Ruimte. "Om voldoende medewerkers naar onze regio te krijgen is er een vlotte wegverbinding Veurne-Ieper nodig met de bijkomende industriezones Monnikenhoek en Suikerpark in Veurne en de uitbreiding van de Noordvaart in Nieuwpoort.""Ook vanuit de regio Oostende en vanuit de regio Ieper moeten we mensen kunnen aantrekken. Met de regio Oostende is er de E40, maar voor wie vanuit Ieper richting kust moet, is de situatie dramatisch. Een vlotte wegverbinding Veurne-Ieper is essentieel. Daarbij moet gezorgd worden dat er geen doorgaand verkeer meer is door de dorpen langs de N8, en dat er een vlotte verkeersdoorstroming is aan constante snelheid over het hele traject. Om dat te realiseren is nieuwe infrastructuur noodzakelijk.""Voka West-Vlaanderen vraagt dat de aanleg van een vlotte wegverbinding Veurne-Ieper (zonder doorgaand verkeer door de dorpen langs de N8) wordt opgenomen in het volgende Vlaams Regeerakkoord. Het jarenlange aanslepende dossier rond de omleidingsweg Diksmuide heeft alweer vertraging opgelopen nu de omgevingsvergunning werd geweigerd omdat de aanvraag te veel afweek van de oorspronkelijke plannen. Voka West-Vlaanderen vraagt met aandrang dat 2020 de ultieme startdatum wordt voor de uitvoering van de werken.""Op het gebied van duurzame mobiliteit moeten de bestaande waterverbindingen beter gebruikt kunnen worden. Een eerste stap in de goede richting is het onbemande binnenvaartschip in het kader van het proefproject Autonoom Varen in de Westhoek, zodat ondernemingen het potentieel van de waterwegen maximaal kunnen aanboren.""Maar er is meer nodig, in functie van een volwaardige multimodale ontsluiting van de Westhoek: er is nood aan twee kleinschalige publieke overslagkades voor de binnenvaart, in Veurne en in Diksmuide. Op termijn kan een jaarlijks potentieel van 250.000 ton bulk en palletgoederen worden geschift van de weg naar de binnenvaart. Op langere termijn moet worden onderzocht in welke mate de noodzaak bestaat om de bestaande waterwegen in de regio verder uit te baggeren voor een betere benutting van de binnenvaart en in hoeverre de sluis van Plassendale, de verbinding tussen het kanaal Plassendale-Nieuwpoort en het kanaal Oostende-Gent, moet worden aangepast.""Dronetechnologie biedt nieuwe perspectieven voor verbindingen via de lucht. Daarin is onze regio voorloper. Om maximaal te kunnen inspelen op de nieuwe ontwikkelingen en om economische opportuniteiten voor onze regio te valoriseren, dringt de realisatie van een droneport in West-Vlaanderen zich op. Vandaag zijn er al toepassingen mogelijk in o.a. precisielandbouw, industriële inspecties, geothermie, transport en logistiek, bewaking en maatschappelijke veiligheid, defensie, onderhoud van windparken, bevoorrading van schepen, detectie van lozingen in ee Noordzee enz. Voka West-Vlaanderen roept op om een doorbraak te realiseren en van de oprichting van een droneport een feit te maken.""Geschikte locaties zijn immers al voorhanden zoals in Koksijde, Oostende of Zeebrugge. Op de meer afgelegen militaire basis in Koksijde zou men kunnen focussen op onderzoek en ontwikkeling. Een integratie van de drone-activiteiten in de aanwezige militaire faciliteiten is ook perfect mogelijk. Daarnaast zien we ruimte voor een commerciële droneport vanop de luchthaven van Oostende met de focus op operationele activiteiten en dienstverlening naar de windparken, toepassingen voor medisch transport, last mile delivery en sea rescue. Ook in de haven van Zeebrugge zou een droneport mogelijk zijn."(MVQ)