Stedelijk zwembad van Tielt gaat voor onbepaalde tijd dicht

Het Stedelijk Zwembad van Tielt is in slechte staat en gaat voor onbepaalde tijd dicht. Stad Tielt schakelt alvast een versnelling hoger in de realisatie van een nagelnieuw zwembad. © foto WME
Stijn Moerman

Met onmiddellijke ingang gaat het Tieltse zwembad dicht voor onbepaalde tijd. Aan de basis van die beslissing ligt een technisch rapport waaruit is gebleken dat de veilige uitbating van het gebouw niet langer kan worden gegarandeerd. De Tieltse gemeenteraad werd hier vanavond over ingelicht, morgenochtend vrijdag 8 juli is er overleg gepland met de betrokken verenigingen.

Het Stedelijk Zwembad, dat dateert van 1974, heeft nog een milieuvergunning tot eind oktober 2026. Een constructie met meer dan 40 jaar op de teller vertoont uiteraard een aantal gebreken. In de voorbije jaren is dan ook al een reeks van studies uitgevoerd om de sanitaire toestand van het gebouw van nabij op te volgen.

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werd de situatie van het zwembad opnieuw grondig onderzocht. Daaruit werd geconcludeerd dat de algemene toestand van het zwembad nog behoorlijk was gezien de leeftijd dankzij stelselmatige ingrepen. Er was nauwelijks betoncorrosie te zien; tegelijkertijd werd echter aangegeven dat de stabiliteitstoestand van de kuip zelf enkel kon worden onderzocht via een zogenaamd ‘destructief onderzoek’ naar scheuren en wapening.

Algemeen is toen gesteld dat renovatie niet hoogdringend was, maar wel aanbevelenswaardig. De afsluitende conclusie in het rapport was: “Wij raden aan om over te schakelen naar een nieuwbouw, waarbij het programma dan meteen ook beter kan aansluiten aan de noden van de stad Tielt.”

Op basis van bovenstaande conclusies is er in het huidige meerjarenplan voor gekozen om een nieuw zwembad voor te bereiden en de uitvoering ervan op te nemen in het eerstvolgende meerjarenplan. Nog in 2019 werden daaromtrent al de eerste gesprekken gevoerd met zwembadbouwers en is een haalbaarheidsstudie opgemaakt rond de mogelijkheden van een intergemeentelijk zwembad. Die besprekingen worden nu nog voortgezet.

Betononderzoek kuip

Meteen bij de post-corona heropstart van het zwembad is een bureau aangesteld om zich te buigen over het eerder genoemde ‘destructief onderzoek’. In 2021 werd daarvoor het bureau SANACON aangesteld, een spin-off van de UGent gespecialiseerd in onderzoek en advies met betrekking tot bestaande betonconstructies.

Doel van het onderzoek was specifiek om de huidige toestand van de betonnen kuip te bekijken en een advies te formuleren rond welke herstellingen noodzakelijk zouden zijn om de uitbating nog enige tijd te kunnen garanderen, circa zeven jaar, tot de opening van het nieuwe zwembad.

De voornaamste conclusie was dat het schadebeeld hoofdzakelijk is gekenmerkt door scheurvorming, gefaalde of verouderde herstelling van scheuren, lekkage, uitloging van roest, (sporen van) vochtinfiltraties, afbrokkelen van beton in combinatie met achterliggende wapeningscorrosie en blootliggende, gecorrodeerde wapening.

De schade is hoofdzakelijk wapeningscorrosie. Op basis van de uitgevoerde metingen en analyses kwam men tot volgend besluit: “Algemeen kan besloten worden dat de aanwezige visuele schade aan de betonnen kuip, balk en perrons het gevolg is van zowel chloride-geïnitieerde als carbonatatie-geïnitieerde wapeningscorrosie. Ook op plaatsen waar op heden geen visuele schade waarneembaar is, is de kans op depassivatie van de wapening met (in het bijzonder carbonatatie-geïnitieerde) wapeningscorrosie hoog.”

Twee mogelijke vervolgstrategieën

Op basis van de onderzoeksresultaten werden twee verschillende strategieën geadviseerd. Ofwel kon de levensduur van de zwembadkuip en perrons verlengd worden op lange termijn door concrete herstelmaatregelen te nemen, kaderend binnen een grootschalige renovatie. Die betonherstelmaatregelen moeten gericht zijn op de beheersing van het corrosieproces door kathodische bescherming.

Ofwel kunnen de zwembadkuip en perrons in de huidige toestand voor een beperkte tijd in stand gehouden worden, zonder toepassing van herstelmaatregelen, maar met enkele randvoorwaarden. Die voorwaarden dienen periodiek te worden gemonitord. Aldus kan het zwembad op korte termijn in gebruik blijven tot op het moment waarop de vooropgestelde monitoringscriteria niet meer worden bereikt.

Monitoring en advies

In februari van dit jaar gaf het college groen licht voor de verdere periodieke monitoring van de betonstructuur, omdat de kathodische oplossing te duur werd bevonden, en werd SANACON verzocht om een opstartcampagne op te zetten. Hoewel het aanvankelijk de intentie was om een periodiek monitoringsprogramma op te starten, bleek uit de eerste meetresultaten dat de betonstructuur inmiddels in uitzonderlijk slechte conditie is, vergeleken met de vooropgestelde criteria.

Het bestuur gaf op 22 juni aan SANACON de opdracht om een verdere adviesnota op te stellen, gebaseerd op die eerste meetresultaten. In die nota werd duidelijk gesteld dat de verdere veilige uitbating van het Tieltse zwembad in het gedrang is. Op woensdag 6 juli nam het directiecomité van het AGB kennis van dat verslag en is beslist om het zwembad tijdelijk te sluiten en alle betrokken partijen in te lichten.

Vervolgstappen

Deze tijdelijke sluiting van onbepaalde duur wordt gebruikt om een aantal zaken te bekijken. Zo komt er bijkomend onderzoek hoe de levensduur van de kuip eventueel alsnog kan worden verlengd.

Voor de Tieltse verenigingen, scholen en gebruikers wordt samen met de sportdienst en de dienst infrastructuur gezocht naar mogelijke oplossingen in naburige zwembaden, zodat bij de start van het nieuwe seizoen/schooljaar een alternatief kan worden geboden.

Naast puur logistieke ondersteuning zal ook worden nagegaan of er eventueel financieel kan worden bijgesprongen.

Ten slotte wordt een versnelling hoger geschakeld inzake de realisatie van een nagelnieuw zwembad.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.