Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) en zijn schepencollege benadrukken dat het meerjarenplan de krachtlijnen voor de komende bestuursperiode vastlegt, "maar het is de bedoeling om er een dynamisch instrument van te maken. Dit plan kan evolueren en rekening houden met op vandaag nog onbekende factoren en maatschappelijke evoluties. We willen tussen 2020 en 2025 echter een doorgedreven investeringsbeleid voeren, maar tegelijk de huidige gezonde financiële situatie behouden. Op die manier willen we een inhaalbeweging ten opzichte van de afgelopen jaren inzetten, zonder afbreuk te doen aan de ingezette schuldenafbouw."
...

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) en zijn schepencollege benadrukken dat het meerjarenplan de krachtlijnen voor de komende bestuursperiode vastlegt, "maar het is de bedoeling om er een dynamisch instrument van te maken. Dit plan kan evolueren en rekening houden met op vandaag nog onbekende factoren en maatschappelijke evoluties. We willen tussen 2020 en 2025 echter een doorgedreven investeringsbeleid voeren, maar tegelijk de huidige gezonde financiële situatie behouden. Op die manier willen we een inhaalbeweging ten opzichte van de afgelopen jaren inzetten, zonder afbreuk te doen aan de ingezette schuldenafbouw."Om die ambities waar te maken, heeft de coalitie tussen CD&V, Iedereen Tielt en Groen ruim 47 miljoen euro veil. De stad en het OCMW nemen ruim 40 miljoen euro voor hun rekening, het Autonoom Gemeentebedrijf en Zorg Tielt staan respectievelijk garant voor 1 en 6 miljoen euro.De grootste hap uit het voorziene budget wordt genomen door het onderhoud en de heraanleg van de Tieltse wegen. "Na het reguliere onderhoud van de bestaande wegen zullen we vooral werk maken van een vernieuwde Neringenstraat tussen Aarsele en Kanegem. We willen ook meewerken aan de heraanleg van de weginfrastructuur die Tielt overstijgt, onder andere de Deinsesteenweg staat hoog op de agenda. Uiteraard zullen we voor al die projecten proberen om een maximum aan subsidies naar onze stad te halen. Tegelijk zullen we bij alle wegenwerken zoveel mogelijk rekening houden met de verkeersleefbaarheid in de centra."De komende jaren wordt ook extra op de fiets gefocust. "Daarom willen we investeren in veilige fietsverbindingen en kwalitatieve voetpaden. Daarvoor zullen we ook enkele kleinere ingrepen op strategische plaatsen uitvoeren. Daarvoor voorzien we een extra mobiliteitsbudget van 1,2 miljoen euro."Ook de verschillende stadsgebouwen moeten de komende jaren een update krijgen. "Op dat vlak is een inhaalbeweging meer dan nodig. Duurzaamheid en energiezuinige maatregelen staan altijd voorop en voor dit onderhoud hebben we 3,3 miljoen euro gereserveerd. De komende jaren willen we ook werk maken van een passende locatie voor de kunst- en muziekacademie en daarvoor is 4 miljoen euro aan de kant gezet."De langverwachte nieuwe brandweerkazerne moet de komende jaren ook een feit worden. "Er is 3.865.000 euro voorzien voor de aankoop van de gronden en de bouw van het nieuwe complex, maar alles staat of valt met de toekomst van de site van Garage De Soete. Die kan een stek vinden op de nieuwe industriezone Tielt Noord, maar dan moet dat dossier eerst gedeblokkeerd raken." Binnen Zorg Tielt, het zorgbedrijf van de stad, wordt de komende jaren 5,6 miljoen euro geïnvesteerd. "3,5 miljoen euro gaat naar de bouw van een nagelnieuw dagverzorgingscentrum en extra serviceflats op de site van Deken Darras."Ook de Collegesite vormt de komende jaren een belangrijk speerpunt, maar het wordt sowieso nog wat langer wachten dan 2025 op de realisatie van het nieuwe stadsdeel. "Er staat ruim 3,45 miljoen euro klaar voor publiek-private samenwerking rond het stadsvernieuwingsproject Kortrijkstraat. Daarmee kunnen niet alleen de ontbrekende percelen aangekocht worden, maar hebben we ook middelen voor de nodige studies en projectbegeleiding."Net zoals in zo goed als alle andere Vlaamse steden en gemeenten zal groenontwikkeling ook in Tielt aan belang winnen. "Er staat 600.000 euro klaar om het stadsrandsbos en landschapspark verder te ontwikkelen. Daarvoor willen we niet enkel met bovenlokale partners als de provincie West-Vlaanderen en het Agentschap Natuur en Bos samenwerken, maar we zullen ook een groencompensatiefonds oprichten."Eveneens hoog op de agenda: de verdere digitalisering van de stad. Er staat 1 miljoen euro klaar om de werking en dienstverlenging - met onder andere e-loketten - beter uit te bouwen. "We willen voor 125.000 euro extra bewakingscamera's aankopen en installeren om de overlast in het stadscentrum kordaat te kunnen aanpakken."250.000 euro gaat dan weer naar nieuwe speeltoestellen in de bestaande groenzones en de technische dienst kan rekenen op een injectie van 500.000 euro om nieuw materiaal en voertuigen aan te kopen. Er komt onder andere een nieuwe tractor met maaibalk. "540.000 euro wordt dan weer voorzien voor het noodzakelijke onderhoud van de begraafplaatsen en investeringen op die locaties."De Tieltse verenigingen krijgen ook goed nieuws: de werkingssubsidies worden met 20 procent verhoogd. "Daarmee willen we de lokale gemeenschap verder verstevigen en zetten we vooral in op participatie van de inwoners en de wijken. Naast dat financieel duwtje in de rug zorgen we ook voor een doorgedreven logistieke ondersteuning. Zo wordt de Kanegemse parochiezaal volledig gerenoveerd en komen er aparte lokalen. "Daar willen we 3 miljoen euro aan spenderen. We investeren ook in de jeugdlokalen van Schuiferskapelle en van de OLV van Geboortekerk willen een locatie maken die verschillende verenigingen kunnen gebruiken."Ook in Aarsele wordt de socio-culturele infrastructuur aangepakt en krijgt de sporthal een opfrisbeurt. "In Tielt zelf voorzien we dan weer een podium in de OLV-kerk om er een volledig bruikbare zaal voor onze verenigingen van te maken. Zowel de OLV-kerk als die in Schuiferskapelle zullen niet ontwijd worden, maar cultuur en erediensten met elkaar combineren."Voor het Gildhof worden, naast de al geplande renovatie van de inkomhal, geen verdere investeringen voorzien. "We zullen wel het Vossenhol renoveren, zodat die opnieuw door de academie kan gebruikt worden." Verder worden er de komende jaren ook twee padelterreinen aangelegd en staat er zelfs al een bijhorende club in de steigers. VV Tielt kan ook rekenen op steun. Deze bestuursperiode worden in een eerste fase al zeker nieuwe douches en kleedkamers geplaatst. Winkelfanaten zullen straks dan weer gebruik kunnen maken van shop & go-parkeerplaatsen. Daar kan maximaal een half uur geparkeerd worden en zullen strategisch ingeplant worden.Het stadsbestuur maakt zich sterk dat deze toch wel erg stevige investeringsgolf geen negatieve gevolgen voor de financiële situatie van Tielt zal hebben. "Een externe expert heeft onze fiscaliteit doorgelicht en vergeleken met andere (vergelijkbare) steden en gemeenten. Aangezien het steeds de bedoeling was alle schouders op een faire manier te laten bijdragen, werd onder andere een belasting op tweede verblijven heringevoerd. In de toekomst zullen we ook 1 euro per overnachting in Tielt vragen.""We hebben ook de belasting op drijfkracht afgeschaft en die wordt vervangen door een systeem waarbij grote bedrijven gestimuleerd worden om inspanningen te leveren rond hun energieverbruik. Hoe meer eigen duurzame energie ondernemingen zelf opwekken, hoe minder ze belast zullen worden." De personeelskost bedraagt dan weer een derde van alle exploitatie-uitgaven en op dat vlak worden de komende zes jaar geen extra middelen voorzien. "De wettelijk voorziene indexaties buiten beschouwing gelaten, uiteraard."De belasting op onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting wordt op 1 januari 2020 verhoogd naar het gemiddelde van de andere Midwest-gemeenten. Die zullen de komende jaren op respectievelijk 1.032 opcentiemen en 7,5 procent liggen. Dankzij deze maatregelen zal de autofinancieringsmarge in 2025 1.728.545 euro bedragen en zal het beschikbare budgettaire resultaat op 3.529.802 euro liggen. "Zo bereiken we een gezonde en duurzame financiële situatie en kan de schuldafbouw gewoon voortgezet worden. Deze bestuursperiode kunnen we 8 miljoen euro lenen en kan de uitstaande schuld van 22,4 miljoen euro dalen naar 17,7 miljoen euro in 2025."