De drie windturbines werden aangevraagd langs de spoorlijn Gent - De Panne (met verhoogde bedding), met parallel daarmee de gewestweg N35 en aansluitend op het bedrijventerrein Oude Barriere (uitbreiding bedrijventerrein Kaaskerke - WT01 op circa 120 m) en dus het kleinstedelijk gebied Diksmuide.
...

De drie windturbines werden aangevraagd langs de spoorlijn Gent - De Panne (met verhoogde bedding), met parallel daarmee de gewestweg N35 en aansluitend op het bedrijventerrein Oude Barriere (uitbreiding bedrijventerrein Kaaskerke - WT01 op circa 120 m) en dus het kleinstedelijk gebied Diksmuide. De minister heeft dus wel oren gehad naar de argumenten van de personen en bedrijven die tegen de inplanting van deze windturbines zijn gekant. De beroepsindieners waren van mening dat de windturbines een dominant en blijvend element vormen in het landschap en visuele hinder veroorzaken. Ze vonden dat de slagschaduw en het geluid voor hinder zorgen die mogelijk schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en dat de wieken en trillingen die ze veroorzaken een negatieve en stresserende impact hebben op dieren. De trillingen kunnen ook een nefaste impact hebben op boven- en ondergrondse constructies. De hinderelementen en nadelen hebben een waardevermindering tot gevolg. De windturbines situeren zich in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en in de ankerplaats Poldergebied van Lampernisse en omgeving en op minder dan 2 km van beschermd cultuurhistorisch landschap. De aanvraag houdt voor dat er geen of gering negatief effect is op broedvogels, overwinterende en doortrekkende vogels en vleermuizen. Maar de windturbines zouden op amper 2 km van het Vogelrichtlijngebied 'IJzervallei', liggen. Ten noorden van de geplande windturbines liggen dan weer de 'Kleiputten van Stuivekenskerke' en enkele overige belangrijke vogelgebieden in de omgeving ervan. Zo werden er reigers vastgesteld aan de rotonde van het industrieterrein. De huidige visuele bakenfunctie van de IJzertoren zou door de realisatie van deze windturbines worden aangetast. Sinds 2001 werd al drie keer een vergunningsaanvraag ingetrokken. In 2001 werd door Electrawinds en WVEM een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van negen windturbines. In 2009 dienden Aspiravi en Electrawinds een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in voor de bouw van vier windturbines, die in 2010 werd ingetrokken. In 2017 werd nog eens een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor 3 windturbines. Ook die werd in januari 2018 ingetrokken. De drie windturbines in de huidige aanvraag hebben dezelfde coördinaten als in voorgaande omgevingsvergunningsaanvraag.Tijdens het openbaar onderzoek in eerste aanleg zijn 399 bezwaarschriften ingediend. Er werden ook 144 positieve opmerkingen ontvangen. Zo zou het project participatie toelaten en kansen creëren in de omgeving. Windturbines zorgen ook voor werkgelegenheid, kunnen concurreren met andere energiebronnen en maken al jaren deel uit van ons landschap. Ze stoten geen CO2 uit en produceren hernieuwbare energie.Voor de omgevingsvergunningsaanvraag van deze drie windturbines werden een aantal voorwaardelijke gunstige adviezen uitgebracht. Het advies van 13 juli 2020 van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) (Ruimte/Milieu) van het departement Omgeving is echter ongunstig.Schepen Marc Deprez stelde tijdens de hoorzitting dat de stad pleitbezorger is van windenergie en deze piste tracht te bewandelen: "Het is een windrijk gebied. De impact van de inplanting van de windturbines met een beperkte tiphoogte tot 121 m is minimaal." Maar het heeft niet mogen baten. Hij betreurt de beslissing, maar reageert vastberaden: "Wij gooien de handdoek niet in de ring! Iedereen heeft de mond vol van milieuvriendelijke en alternatieve energie, maar de IJzertoren is hier een heilig huisje en volgens sommigen schaden windturbines het uitzicht op dat iconische beeld. We laten het hier echter niet bij! Er zijn zeker nog mogelijkheden. We zullen het dossier Nieuwkapelle weer uit de koelkast halen en het windmolenpark daar uitbreiden met drie extra windturbines zodat die regio zelfbedruipend wordt. En de Diksmuidelingen mogen zich nog aan een primeur verwachten: er komt binnenkort een kleine windmolen met 15 m ashoogte bij..."De weigering van minister Demir zet een domper op het project van energieproducent Elicio N.V. en coöperatie BeauVent die samen met 5000 aandeelhouders investeert in hernieuwbare energie. "Wij hebben de hoofden bij elkaar gestoken en hebben beslist om een beroepschrift tot nietigverklaring in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen," laat Jan Vercauteren van Elicio weten.