"De bezwaren werden in de voorbije anderhalve week door wijkbewoners van Schiervelde, en delen van de Weststraat én de Diksmuidsesteenweg aan onze actiegroep overgemaakt", aldus Erwin Ureel, spreekbuis van het actiecomité 'Leefbaar Schiervelde'.
...

"De bezwaren werden in de voorbije anderhalve week door wijkbewoners van Schiervelde, en delen van de Weststraat én de Diksmuidsesteenweg aan onze actiegroep overgemaakt", aldus Erwin Ureel, spreekbuis van het actiecomité 'Leefbaar Schiervelde'. "Het tien bladzijden tellend document licht in detail de opmerkingen van de omwonenden toe. Vaak terugkerende bekommernissen zijn een toename van het reeds bestaande sluipverkeer, een bijkomende verkeersdrukte door een verdere verzadiging van het kruispunt Diksmuidsesteenweg-Rijksweg, de omvang en het type van de grootste handelszaak in het dossier met daarnaast de slechte inplanting en de minimale groenbuffer. Verder vreest men ook voor de negatieve gevolgen voor de plaatselijke economie. In een straal van ongeveer anderhalve kilometer vind je hier reeds vijf supermarkten", zegt Erwin. "De omgeving beschouwt de inplanting van kantoren of meer bescheiden winkels dichter bij de Diksmuidsesteenweg en met een behoorlijke groene bufferzone als een realistisch alternatief op mensenmaat. Onze bezwaren wijzen er ook op dat het er alle schijn van heeft dat de nieuwe aanvraag een eerder dossier in kleinere stukken opsplitst, met het oog op het minimaliseren van de gevolgen voor de omgeving. Ook de verdoken verwijzingen naar een latere uitbreiding stoten ons tegen de borst. Die eerdere aanvraag werd begin dit jaar trouwens geweigerd door Stad Roeselare. Het is opmerkelijk dat de weerstand tegen de nieuwe aanvraag van 167 naar 201 bezwaren is opgelopen, ondanks de beperkte mogelijkheden die ons comité had wegens de coronatoestand. We betreuren ook de weinig respectvolle en vaak persoonlijke aanvallen aan het adres van onze succesvolle campagne, waaraan een beperkte groep gebruikers zich via sociale media bezondigde. Het merendeel van die negatieve commentaren zijn absoluut niet representatief of onderbouwd en werden meestal geopperd door niet-wijkbewoners."Daarnaast wil Erwin er ook nog eens op wijzen dat de woonwijk reeds zestig jaar bestaat en dus een historisch gegeven vormt. De aanleg van het domein voor actieve recreatie 'Schiervelde', de komst van de ambachtelijke zone tussen de Rijksweg en de Infanteriestraat en de toegenomen verkeersdrukte in de buurt maken duidelijk dat de grenzen van de draagkracht van onze omgeving nu wel bereikt zijn." (KK)