Uit recente satellietbeelden blijkt dat België een van de Europese landen is die het zwaarst getroffen wordt door droogte. Van alle regio's in de OESO-landen heeft Vlaanderen de op drie na slechtste score op vlak van waterbeschikbaarheid. Het is dus van groot belang om werk te maken van een duurzaam beheer van grond- en regenwater.
...

Uit recente satellietbeelden blijkt dat België een van de Europese landen is die het zwaarst getroffen wordt door droogte. Van alle regio's in de OESO-landen heeft Vlaanderen de op drie na slechtste score op vlak van waterbeschikbaarheid. Het is dus van groot belang om werk te maken van een duurzaam beheer van grond- en regenwater. Duurzaam waterbeheer is een uitdaging voor iedereen en de uitdaging is zo groot dat we samen inspanningen zullen moeten leveren: overheid, burgers, bedrijven, landbouwers, wetenschappers en verenigingen. Een mooi voorbeeld hiervan is reeds zichtbaar op de werf Rodenbach waar momenteel een nieuw bedrijventerrein wordt aangelegd. Het opgepompte werfwater van Rodenbach Zuid wordt opgevangen en ter beschikking gesteld aan de gemeentelijke groendienst, de brandweer en de lokale land- en tuinbouwers.Zo krijgt het water nog een nuttige bestemming en kan het infiltreren in plaats van in een riool terecht te komen en te snel naar zee te gaan. Eens het industrieterrein operationeel is, zal die waterbuffer volledig ter beschikking staan van de brandweer en de groendienst van de gemeente. Die buffer wordt bijgevuld door hemelwater via het rioleringsstelsel. "Het is de eerste keer dat we het in de praktijk toepassen, maar we hebben de ambitie om in samenspraak met de lokale besturen het opvangen en hergebruiken van bemalingswater ook op onze toekomstige werven toe te passen", weet Gert Sanders , algemeen directeur van de WVI te vertellen. Een oplossing die bijgetreden wordt door Luc Beke van Global Estate Group. "Het is immers van het grootste belang dat we zuiniger omgaan met ons waterverbruik. Het grondwater staat op de meeste plaatsen in Vlaanderen erg laag. Niet alleen gezinnen dragen de verantwoordelijkheid maar ook bouwwerven, zoals Rodenbach kunnen hun steentje bijdragen." Op de laatste gemeenteraad werd een resem aan maatregelen en subsidies goedgekeurd om het Oostkampse waterbeleid naar een hoger niveau te tillen. Bij de aanleg van gescheiden riolering in de straat is elke eigenaar verplicht om het afval- en hemelwater op eigen terrein te scheiden.De gemeente komt hierbij voortaan tussen in de kosten tot 2.000 euro voor het afkoppelen op eigen terrein van het afvalwater én voor de aanleg van bovengrondse infiltratie daar waar dit mogelijk is. Regenwater zal dus niet meer automatisch naar de riool gestuurd worden, maar wordt bij voorkeur opgevangen, hergebruikt of geïnfiltreerd in de bodem. Vroeger werd regenwater naar de al dan niet gescheiden riolering gestuurd. Nu wordt aangeraden om het maximaal te laten infiltreren om zo de grondwatertafel opnieuw aan te vullen. Daarvoor werden een aantal subsidies goedgekeurd die inwoners aanmoedigen tot duurzaam waterbeheer. De gemeente maakte reeds een eerste aanzet voor een regenwaterplan. Zo'n plan toont waar en hoe het regenwater afkomstig van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakken ter plaatse kan worden gehouden, geïnfiltreerd en vertraagd afgevoerd en waar ruimte voor water gecreëerd moet worden. Dat plan wordt in 2021 verder verfijnd en aangevuld met een droogteplan. Bij de opmaak zullen de verschillende betrokken actoren geconsulteerd worden. Burgemeester Jan de Keyser: "We moeten de ruimte nog meer klimaat- en waterrobuust inrichten zoals hier in Rodenbach Zuid. Een ander praktisch voorbeeld zijn de pleinen in onze dorpscentra. Die zijn nog te vaak verhard en grijs in plaats van groen en blauw. Ze zijn ook vlak aangelegd, op maaiveldhoogte. Door meer reliëf in te brengen creëer je een enorme bergingscapaciteit voor water.""Op een groen, glooiend plein kun je het water van daken en opritten in de buurt opvangen. Het blijft staan in de lager gelegen delen, sijpelt daar in en vult de grondwaterreserves aan. Pas als al die zones gevuld zijn, loopt het water over in de riolering.""Bovendien is er door het ontlasten van de riolering minder gevaar voor wateroverlast, vooral tijdens zeer intensieve zomeronweders. Groen en blauw zorgen ook voor verkoeling, minder hittestress, betere leefbaarheid, betere luchtkwaliteit, meer biodiversiteit, enzovoort.""Deze vrij eenvoudige, relatief goedkope maatregel levert alleen maar winst op. Als we hem systematisch doorvoeren, zeker bij elk nieuw planningsproject, kunnen we ons geleidelijk aanpassen aan het veranderende klimaat en de kosten spreiden in de tijd. Als gemeente willen we hier ook sterker op inzetten." (Geert Stubbe)