De provincie West-Vlaanderen volgt daarmee de gunstige adviezen van het gemeentebestuur, de bevoegde Vlaamse adviesinstanties en de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie.
...

De provincie West-Vlaanderen volgt daarmee de gunstige adviezen van het gemeentebestuur, de bevoegde Vlaamse adviesinstanties en de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie.De twee vergunde windturbines komen op de bestaande geïndustrialiseerde zone van IMOG. Het gaat om turbines met een hoogte van ongeveer 70 meter en een maximumvermogen van 300 kW. Door hun geringe hoogte meent de deputatie dat ze landschappelijk te verantwoorden zijn. Na de opstart volgt, als bijkomende voorwaarde, een effectieve geluidsmeting om zeker te zijn dat de theoretische geluidsberekening overeenstemt met de realiteit.Tijdens het openbaar onderzoek werden een aantal bezwaren ingediend, waarbij onder meer werd verwezen naar het feit dat de bevoegde minister recent een omgevingsvergunningsvergunning heeft geweigerd voor een windmolenpark in de omgeving.De deputatie is echter van oordeel dat beide projecten qua grootte en impact niet met elkaar te vergelijken zijn. Het andere project betrof zes grootschalige turbines, met een maximumvermogen van 3 MW, in de open ruimte.