Oostkamp stelt masterplan centrum voor

© (Foto GST)
Redactie KW

Tijdens de algemene vergadering van de raad voor publieke ruimte en open ruimte werd de voorstudie van de herinrichting van Oostkamp centrum tijdens een videobijeenkomst voorgesteld aan de talrijk ingeschreven inwoners. De studie is opgebouwd ronde vier pijlers: publieke ruimte, duurzame mobiliteit, bebouwde ruimte en handelsactiviteit.

Al geruime tijd is de gemeente bezig met een masterplan voor centrum Oostkamp. Daarin wordt naar oplossingen gezocht op korte en lange termijn voor de mobiliteit, de inrichting van de wegen en pleinen, voor meer groen in het centrum, klimaatuitdagingen en aantrekkelijke winkelstraten. De studie wordt uitgevoerd door een aantal gespecialiseerde studiebureaus: Omgeving, PlusOfficeArchitects, Suunta en CityD. De eerste voorstellen zijn deze week afgetoetst met de Gemeenteraad, met de Raad voor Publieke en Open Ruimte en met diverse gebruikers en andere adviesraden. Tijdens die sessies werden verschillende aandachtspunten geuit, waarmee de studiebureaus nu verder aan de slag gaan. Doelstelling is de studie af te ronden voorjaar 2021. Uitvoering is voorzien op lange termijn.

De uitdagingen naar de toekomst toe zijn divers maar vergen grote uitdagingen van het studiebureau maar ook op beslissingsniveau. Het studiebureau heeft de uitdagingen en mogelijkheden die zij zien voor Oostkamp samengevat in een klavertje vier. Publieke ruimte: structuur van de groene dreven herstellen, groene centrumpleinen inrichten, aanpak van de noord-zuid-as (Kortrijksestraat-Brugsestraat). Bebouwde ruimte: slim omgaan met appartementisering, waardevolle gevels koesteren, aandacht hebben voor aantrekkelijke gelijkvloerse gevels. Handelsactiviteit: gevarieerd winkelaanbod behouden en stimuleren, compact en gezellig kernhandelsgebied inrichten, aantrekkelijk centrum voor de regio (blijvende aandacht voor bereikbaarheid, gemengde activiteiten). En als laatste een duurzame mobiliteit: slim parkeren voor iedereen, minder doorgaand verkeer op de Kortrijksestraat-Brugsestraat en meer ruimte voor veilig fietsen en wandelen.

Om hieraan te werken zijn er verschillende aanpakken en faseringen mogelijk. Dat is waar de studiebureaus zich over gebogen hebben. Hun huidige voorstellen werden deze week voorgesteld aan de Gemeenteraad, aan de Raad voor Publieke en Open Ruimte tijdens hun algemene vergadering, en aan een gebruikersgroep met straatambassadeurs, scholen en afgevaardigden uit diverse andere adviesraden zoals de jeugdraad, seniorenraad en de welzijnsraad. Bij de eerste voorstellen die naar voor gebracht werden is duidelijk te merken dat het doorgaand verkeer aan de kerk moet beperkt worden en de as Kortijksestraat-Brugsestraat waarschijnlijk niet meer mogelijk zal zijn buiten het openbaar vervoer. Daarnaast is er in enkele voorstellen meer groen te zien maar ook waterpartijen, waaronder op het Sint-Pietersplein. Met de herinrichting van het centrum Oostkamp zal men moeten ervaren dat de wagen bijna overal een derderangsrol zal krijgen en voetgangers en fietsers op de eerste plaats zullen komen.

Het waren heel interessante en nuttige bijeenkomsten. Vooral de herinrichting en vergroening van de pleinen en de aandacht voor de zachte weggebruiker konden op veel bijval rekenen. Er zijn echter ook diverse bekommernissen. Er wordt vanuit de bevolking vooral aandacht gevraagd voor het levendig en bereikbaar houden van de winkels en voldoende parkeergelegenheid voor alle soorten gebruikers. Er zijn ook veel vraagtekens geplaatst bij de eventuele transitie van woonstraten naar doorgangsstraten, wat zal daar realistisch zijn en hoe zouden die straten daarvoor heringericht moeten worden. Tot slot zijn er vragen of de huidige ringweg wel geschikt is voor extra verkeer. Hiervoor is ook al een streefbeeldstudie lopende met Agentschap Wegen en Verkeer om de as afrit E40 tot aan de brug van Steenbrugge naar de toekomst toe beter in te richten. Alle vragen en bedenkingen zijn meegegeven aan het studiebureau om hier verder mee aan de slag te gaan. De eindversie zou tegen voorjaar 2021 klaar moeten zijn. Daarna kan het gemeentebestuur keuzes maken over de scenario’s en fasering van uitvoering.

“Het was een boeiende week”, klinkt het bij burgemeester Jan de Keyser. “Voor het eerst werden de conceptplannen van de studiebureaus afgetoetst bij een ruimer publiek, met heel diverse insteek en achtergrond: van bewoners, over handelaars, tot scholen. Ik ben dankbaar dat iedereen in dit debat zijn eigen situatie probeert te overstijgen en nadenkt over het ruimere plaatje en de impact op anderen. De bekommernissen die deze week naar boven gekomen zijn, zijn terecht en worden ook door ons gedeeld. Maar we moeten eerlijk zijn, er zijn nu eenmaal uitdagingen die we zullen moeten aanpakken voor de toekomst van ons dorp. We mogen de ogen niet sluiten en dit aan de volgende generaties overlaten. Een lange termijnvisie en stapsgewijze invoering is belangrijk.”

“Maar het zou fout zijn ons enkel te richten op de voorstellen van studiebureaus, hoe gefundeerd ook. Alle voorstellen moeten maatschappelijk afgetoetst worden en er moet gezocht worden naar een toekomstvisie passend bij en gedragen door onze bevolking. Want het is voor onze inwoners, de huidige en volgende generaties, dat we dit doen. De beslissingen moeten passen bij het DNA van Oostkamp centrum, waar we een mooie mix hebben van winkel- en woonfuncties, kleinschalig en gezellig met toch een licht stedelijke toets. Dat DNA gaan we niet opgeven. De studiebureaus gaan nu verder aan de slag met de bemerkingen en bekommernissen en het is de bedoeling dat ze hun visie tegen het voorjaar 2021 kunnen afronden. Dan is het aan het gemeentebestuur om in overleg te beslissen welke scenario’s gekozen worden en hoe de uitvoering zal gebeuren. Ik kan wel al meegeven dat dit sowieso gefaseerd zal gebeuren, met tussentijdse evaluaties. Het is een groeiproces dat tientallen jaren in beslag zal nemen en waar we zullen in mee evolueren met de behoeften en veranderingen in de maatschappij”, besluit burgemeester Jan de Keyser.

(GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.