Vlaamse toezichtcommissie fluit gemeentebestuur Knokke-Heist terug in dossier overname gemeentelijk onderwijs

Tijdens de gemeenteraad in februari ging het er al woelig aan toe tijdens de bespreking van de plannen voor het gemeenteonderwijs. © GF
Piet De Ville

De schoolstrijd in Knokke-Heist – rond de overname van het gemeentelijk onderwijs – is nog niet gestreden. Nu laat de schoolraad van de gemeentelijke basisscholen, die sterk gekant is tegen zo’n overname, weten dat de Vlaamse commissie zorgvuldig bestuur heeft geoordeeld dat het gemeentebestuur niet correct heeft gehandeld door de Schoolraad niet te betrekken bij de besprekingen.

De heisa rond het onderwijs in Knokke-Heist startte in februari van dit jaar. Toen kwam de schoolraad van de gemeentelijke basisscholen De Pluim en Het Anker te weten dat het gemeentebestuur onderhandelingen zou opstarten over een overname van het gemeentelijk onderwijs met het Gemeenschapsonderwijs. De schoolraad, met daarin ook een vertegenwoordiging van ouders, was en is nog altijd van mening dat zo’n overname – waarbij bepaalde schoolgebouwen niet langer zouden gebruikt worden – zou zorgen voor veel onzekerheid en de kwaliteit van het onderwijs zeker niet zou ten goede komen. Ook ontslagen en grotere klasgroepen werden gevreesd bij zo’n scenario.

De schoolraad stelde dat het gemeentebestuur vooral om het geld te doen was: de site van Het Anker zou dan namelijk verkaveld kunnen worden. En diezelfde schoolraad was er ook niet over te spreken niet betrokken te worden bij besprekingen rond een mogelijke overname. Ze organiseerde een massaal bijgewoond stil protest tijdens de gemeenteraad, waar door de vele onthoudingen en afwezigheden bij de fractie Gemeentebelangen ook bleek dat zelfs binnen de meerderheidsfractie niet iedereen op dezelfde lijn zit over het dossier. Ondanks het felle protest keurde de gemeenteraad, met hulp van oppositiefractie N-VA, toch het agendapunt goed dat goedkeuring gaf aan het opstarten van onderhandelingen met het Gemeenschapsonderwijs.

Klacht

Maar daar liet de Schoolraad van de gemeentelijke basisscholen het net bij want de raad diende een klacht in bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur, een orgaan van de Vlaamse overheid, tegen de voornoemde beslissing van de gemeenteraad om onderhandelingen aan te knopen met het gemeenschapsonderwijs. “Wij dienden deze klacht in omdat deze beslissing niet werd voorgelegd aan de schoolraad, waardoor er geen rekening werd gehouden met het participatiedecreet waarin is bepaald dat ieder ontwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad moet worden voorgelegd als dat betrekking heeft op het studieaanbod van de school”, klinkt het bij de Schoolraad.

“In een zitting van 23 mei 2022 heeft de commissie geoordeeld dat de beslissing van de gemeenteraad om toestemming te geven onderhandelingen aan te knopen met het gemeenschapsonderwijs effectief een schending inhoudt van het participatiedecreet en dat onze klacht dus gegrond is.”

Sanctie

In de schriftelijke weergave van de beslissing staat te lezen dat het gemeentebestuur, die hier dus optreedt als schoolbestuur, binnen een termijn van zestig kalenderdagen een beroep kan aantekenen bij de Vlaamse Regering, in de persoon van de minister van Onderwijs. De commissie kan een sanctie opleggen, zoals het terug laten betalen van een deel van de werkingsmiddelen, maar die is slechts uitvoerbaar de dag nadat de termijn om beroep in te stellen bij de Vlaamse Regering verstreken is.

Tot zo’n sanctie zal het alvast in eerste instantie wellicht nog niet komen want de commissie nodigt het betrokken schoolbestuur – hier dus het gemeentebestuur – ‘uit om de bestreden rechtshandeling of te herzien of in een passende genoegdoening te voorzien’. Met andere woorden: ze roept op om de Schoolraad alsnog te betrekken bij de besprekingen en onderhandelingen rond een mogelijke overname van het gemeentelijk onderwijs. “Als schoolraad wachten wij nu de beslissing van de gemeenteraad af. Zullen ze het proces van participatie, dus met betrekken van de Schoolraad, alsnog herbeginnen of volharden ze in de boosheid en gaan ze in beroep tegen de beslissing?’, klinkt het nog bij de Schoolraad.

Schepen van Onderwijs Annie Vandenbussche (Gemeentebelangen) wijst er in een reactie namens het gemeentebestuur, in overleg met burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) op dat andere toezichtsorganen en organisaties géén probleem hadden met de principiële beslissing van de gemeenteraad om onderhandelingen op te starten met het Gemeenschapsonderwijs. “Het Agentschap Binnenlands Bestuur, ook deel uitmakend van diezelfde Vlaamse overheid (!) liet ons in een bericht weten dat er geen reden kan zijn om op te treden tegen deze beslissing”, stelt de schepen. “En ook de vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zag geen graten in onze werkwijze. Maar goed, wij zullen nu de eventuele juridische consequenties analyseren en zullen deze agenderen en bespreken op de komende gemeenteraad van 29 september.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.