Het OCMW van Oostkamp zet al geruime tijd in op een sterk sociaal woonbeleid. Hierbij werkt het OCMW samen met de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo en het sociaal verhuurkantoor Sovekans. In totaal bieden deze drie partners in Oostkamp ongeveer 450 sociale huurwoningen aan.
...

Het OCMW van Oostkamp zet al geruime tijd in op een sterk sociaal woonbeleid. Hierbij werkt het OCMW samen met de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo en het sociaal verhuurkantoor Sovekans. In totaal bieden deze drie partners in Oostkamp ongeveer 450 sociale huurwoningen aan. Vivendo heeft veruit het grootste aantal sociale huurwoningen in portefeuille. OCMW Oostkamp beschikt over een 50-tal sociale huurwoningen en acht doorgangswoningen. Elke partner heeft zijn eigen werkwijze, toewijzingsreglement en wachtlijst. Met alle partners samen wil het OCMW een efficiënt en effectief sociaal woonbeleid voeren met een duidelijke afbakening van rol en taak van elke partner. Vanuit deze visie neemt OCMW Oostkamp de regierol op én zet het OCMW zich expliciet in voor de opvang in doorgangswoningen. Hiervoor investeert OCMW Oostkamp in de aankoop van extra doorgangswoningen. Vivendo specialiseert zich verder in de verhuur van sociale woningen en baat ook het OCMW-patrimonium uit.Om dat te realiseren wordt onderzocht of Vivendo de sociale woningen van het OCMW kan overkopen. Om dit onderzoek mogelijk te maken werd een principeovereenkomst afgesloten die in de zitting van juni aan de OCMW-raad werd goedgekeurd. Daarin zijn enkele afspraken rond overdracht en timing opgenomen. Er wordt ook afgesproken dat het gezamenlijke aanbod aan sociale huurwoningen in Oostkamp nooit lager zal zijn dan de optelsom van het huidige aantal sociale huurwoningen.Deze overdracht zorgt voor een meer heldere en duidelijke manier van werken, er is één wachtlijst, alle sociale huurwoningen in Oostkamp worden via hetzelfde reglement toegewezen, het beheer en onderhoud gebeurt door Vivendo. Alle bewoners van dit sociaal patrimonium kunnen, als inwoner van de gemeente, blijvend bij het OCMW terecht voor ondersteuning. De huidige bewoners van sociale woningen van het OCMW worden huurder bij Vivendo. Mensen die op de wachtlijst voor een sociale woning van OCMW Oostkamp staan, worden opgenomen op de wachtlijst van Vivendo met behoud van hun oorspronkelijke aanvraagdatum.De middelen die deze verkoop genereert, zullen onder meer worden gebruikt voor het verwerven en renoveren van doorgangswoningen. "Tegen het einde van de legislatuur willen we in Oostkamp over minstens 15 kwalitatieve doorgangswoningen beschikken. Deze doorgangswoningen worden gebruikt om mensen die een acute woonnood hebben op erg korte termijn te helpen.""Deze beleidskeuze zorgt voor een sterke complementariteit tussen de verschillende partners én stelt het OCMW in staat om heel kort op de bal te spelen bij een crisissituatie. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een nood die zich de laatste jaren steeds duidelijker laat voelen", vertelt OCMW-voorzitter Sebastian Vande Ginste. Tijdens de zitting vroeg Vincent Christiaans (N-VA) waarom de huidige sociale woningen niet kunnen worden omgevormd tot doorgangswoningen waarop Sebastian Vande Ginste antwoordde: "De sociale woningen zijn meestal allemaal verhuurd en we willen ook het totaal aantal woningen behouden.""Als we nu een aantal sociale woningen zouden omvormen naar doorgangswoningen zouden er in Oostkamp sociale woningen verdwijnen. Vandaar dat we van plan zijn alle sociale huurwoningen over te dragen en dan uitkijken om met de opbrengst ervan panden aan te kopen en te renoveren als doorgangswoning. We hebben daar al een eerste stap in gezet met de pand Sedia in de Stationsstraat." (GST)