De nieuwe westelijke strekdam die er over een paar jaar komt, moet de verzandingsproblematiek in de jachthaven tegengaan. Hoe de dam er zou uitzien, daarvoor zijn volgens het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust verschillende scenario's onderzocht. "Zowel van een toegankelijke als niet-toegankelijke dam, en met behoud van het staketsel of de afbraak ervan", zegt Steve Timmermans, adviseur bij de afdeling Kust.
...

De nieuwe westelijke strekdam die er over een paar jaar komt, moet de verzandingsproblematiek in de jachthaven tegengaan. Hoe de dam er zou uitzien, daarvoor zijn volgens het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust verschillende scenario's onderzocht. "Zowel van een toegankelijke als niet-toegankelijke dam, en met behoud van het staketsel of de afbraak ervan", zegt Steve Timmermans, adviseur bij de afdeling Kust. Voor alle varianten werd de investerings- en onderhoudskost bekeken. Daaruit bleek volgens MDK dat een ontoegankelijke, hellende dam in combinatie met de afbraak van het westerstaketsel de meest effectieve en kostenefficiënte oplossing is. Het kostenplaatje werd becijferd op 19 miljoen euro, een kost voor de Vlaamse overheid. "Het onbegrijpelijke is dat dit alles de hele gemeenschap, Vlaanderen incluis, 13 miljoen euro meer zal kosten op lange termijn. Want wat nu voorligt, is enkel de goedkoopste optie op korte termijn", reageerde de oppositie afwijzend. Het was gemeenteraadslid en voormalig schepen Björn Prasse (Open VLD) die zich in juli kritisch uitliet. "In een alternatief scenario werd de nieuwe strekdam bovendien wél bewandelbaar. Dan kon hij het sluitstuk worden van de hele vernieuwde havenwandeling, en zou de investering in tien jaar worden terugverdiend." Voor de aanpak van de verzanding wordt ook richting Wenduine gekeken: de oorzaak ligt volgens MDK immers bij de zandopspuitingen aldaar. "Ter hoogte van de rotonde in Wenduine, wordt veel bijkomend zand aangebracht dat er niet goed vastgehouden wordt en door de west-oost-stroming richting Blankenberge spoelt. Het effect daarvan, zie je vooral na een storm: in het voorjaar was de havengeul tijdelijk niet toegankelijk." "In Wenduine hebben we het zand nodig, dus moet het in eerste instantie daar blijven liggen. Dat willen we bekomen door middel van verschillende types strandhoofden, 'golfbrekers' in de volksmond. We hebben dan een eerste afweging gemaakt naar technische efficiëntie toe, met betrekking tot het sediment: hoe gaan de stromingen in zee evolueren en hoe zal dat het zandtransport beïnvloeden?" MDK onderzocht vanuit die technische efficiëntie allerlei scenario's. "Zelfs het maximumscenario met twee havenarmen, zoals in Oostende", zegt Timmermans. "Van elk van die scenario's is dan ook de 'terugverdientijd' onderzocht: de efficiëntiewinst met betrekking tot het baggeren, de onderhoudswerken in de Blankenbergse havengeul en op het strand in Wenduine. Vervolgens hebben we dan de 'maatschappelijke' invalshoek bekeken. De toegankelijke en niet-toegankelijke scenario's tegenover elkaar afgewogen." "Finaal werd dus geopteerd voor het scenario dat op technisch vlak en naar terugverdientijd maximaal scoort, maar waarvan de extra investering voor toegankelijkheid onverantwoord is", aldus nog Steve Timmermans. Een ontoegankelijke, hellende dam met afbraak van het westerstaketsel. "Ook in verband met de nautische veiligheid kwam dit als beste scenario uit de bus." Volgens het stadsbestuur is het een kwestie van prioriteiten en centen. "Allemaal leuk en wel zo'n bewandelbare strekdam, maar als je dan het prijskaartje ertegenover ziet... We hebben in Blankenberge een unieke haven, alleen komen we er vanwege de verzanding altijd mee in een slecht daglicht. De functionaliteit moet dus in het ontwerp voor de nieuwe westelijke strekdam vooropstaan", zegt schepen voor Haven en Strand Benny Herpoel (N-VA). "Dat is inderdaad het belangrijkste. Dat we zekerheid kunnen bieden voor de goede werking van de jachtclubs en onze haven terug naar behoren kunnen promoten", sluit schepen van Openbare Werken Sandy Buysschaert zich aan. "Trouwens, wat betreft die kritiek van Open VLD omtrent het niet-toegankelijk scenario wil ik er ook op wijzen dat het vorig bestuur nooit de financiële buffer aanlegde die nodig zou zijn om die extra investering te kùnnen doen", aldus Buysschaert."Het baggeren van de havengeul alleen al, kost op jaarbasis zo'n anderhalf tot twee miljoen euro", geeft Steve Timmermans van MDK nog mee. "En om nu te spreken over de nieuwe strekdam als sluitstuk van de havenwandeling... Het is niet zo dat je daar nog met een toeristische cluster zit die een meerwaarde is voor Blankenberge, tien meter verder sta je in De Haan. Bovendien neemt het westerstaketsel nu voor een stuk het zicht weg vanop het geklasseerde houten staketsel aan de oostzijde, en op de pier heb je ook al zo'n mooie promenade met de beleving in zee." Het betonnen staketsel aan de westkant van de havengeul, gebouwd kort na de Tweede Wereldoorlog, houdt volgens Timmermans de stromingen niet echt tegen en biedt ook geen meerwaarde voor de nautische veiligheid. "Bovendien heeft die constructie na 70 jaar haar beste tijd wel gehad."De werken starten ten vroegste in 2021. "Anderhalf tot twee jaar doorlooptijd en dan, afhankelijk van de uitvoermethode, nog een tot twee jaar voor de realisatie", klinkt het bij MDK. Binnenkort organiseert de afdeling Kust van het agentschap een infomoment om het project verder toe te lichten. Datum en plaats moeten nog bekendgemaakt worden. "We willen daar ook aantonen dat het een weloverwogen keuze is om bij dit scenario te komen. Dat het zowel technisch, nautisch als financieel de beste oplossing is", besluit Steve Timmermans.