Daar waar de nadruk de afgelopen jaren eerder op grote projecten lag, kiezen ze in Roeselare volgend jaar voor de mensen. Met sterke inzet op wijk- en verenigingsleven. Daarbij worden de nieuwe wijkhuizen in Beitem, Beveren en Rumbeke geconcretiseerd.
...

Daar waar de nadruk de afgelopen jaren eerder op grote projecten lag, kiezen ze in Roeselare volgend jaar voor de mensen. Met sterke inzet op wijk- en verenigingsleven. Daarbij worden de nieuwe wijkhuizen in Beitem, Beveren en Rumbeke geconcretiseerd. Groenpark en Krottegem bijten op wijkniveau de spits af door de introductie van wijkprogramma's met eigen burgerbudgetten, die tot stand komen op basis van de noden en de identiteit van de wijk, uiteraard geruggesteund door de mening van de wijkbewoners zelf in de vorm van een Buurtmaatschappij.In 2020 wordt eindelijk het startschot gegeven voor de herwaardering van Krottegem, met de voorstelling van het Masterplan Krottegem dat op de Krottegemse Feesten voorgesteld zal worden. Het ontwerp voor de herinrichting en opwaardering van de Ardooiesteenweg maakt hier deel van uit. De Spanjestraat wordt drastisch veiliger en beter gemaakt: de heraanleg van de straat wordt gecombineerd met het verhogen van de fiets- en verkeersveiligheid in harmonie met een klimaatvriendelijke maatregel, het plaatsen van een gescheiden rioolstelsel. Op straatniveau investeert de stad hoofdzakelijk in veiligheid: aangepaste snelheid, betere waterbeheersing en veilige infrastructuur vormen de ordewoorden in deze legislatuur. De verkeersveiligheid nabij de Oekense schoolomgeving wordt verbeterd.De stad is al een tijdje op zoek naar een nieuwe locatie voor het dierenasiel. Met oog op de toekomst voldoet de huidige accommodatie niet meer. De stad is van plan om een pand in Beitem aan te kopen, met de bedoeling om daar al in het najaar aan de slag te gaan. Het nieuwe dierenasiel wordt opgestart vanuit een intergemeentelijke samenwerking. Op de boomplantdag in het Krommebeekbos van 1 december werden meer dan 9000 bomen aangeplant, het start-en plantschot van de ambitieuze doelstellingen van het Bomenplan met 100.000 bomen op vlak van resolute bos-en groenuitbreiding deze legislatuur. In 2020 wordt deze aanpak verder gezet en gemonitord door de aankoop en aanplanting van nieuwe gronden en bomen.In het meerjarenplan wordt een bijzondere inspanning geleverd ter versterking van de Politiezone RIHO en de Brandweerzone Midwest. Zo wordt er sterker geïnvesteerd in de uitrusting van brandweer, en wordt de politie beter gewapend voor de krachtige uitvoering van het nieuwe zonaal Veiligheidsplan, dat voortaan begeleid wordt op stadsniveau door een Integrale Veiligheidscel, die vertrekt van een nultolerantie voor zwerfvuil, drugs en snelheid in zone 30 of nabij schoolomgevingen. Het aantal gemeenschapswachten wordt verhoogd tot 12 in de eerste maanden van 2020. Binnen het nieuwe meerjarenplan van de Politiezone RIHO wordt sterker ingezet op de wijkagenten via de flexteams. De actie 'Ken uw wijkagent' wordt vormgegeven via een Wijkagenten-krant en digitale buurtnetwerking. Naast het permanent sensibiliseren wordt samen met Politiezone RIHO een snelheidsplan uitgewerkt met aandacht voor snelheidsremmers, veilige infrastructuur en het repressieve luik met mobiele camera's, trajectcontroles, ... in het belang van de veiligheid van de inwoner. Het cameraschild waar beelden 24/24 bekeken en geanalyseerd worden door onze politiediensten wordt uitgebreid. Jaarlijks zal voortaan 90 000 euro worden geïnvesteerd in de uitbreiding van dit cameranetwerk, met in 2020 het Noordhof, Grote Bassin (Geitepark), verbinding Kattenstraat, Manestraat-Diksmuidsesteenweg-Rodenbachstraat. We inventariseren welke maatregelen we op bepaalde 'mijdplaatsen' kunnen realiseren, zoals bijvoorbeeld het nachtelijk afsluiten van de Oude Stedelijke Begraafplaats.Om de waterveiligheid te verbeteren wordt mogelijke wateroverlast in het centrum vermeden door te investeren in een betere waterafvoering van de Mandel en Collievijverbeek naar het Kanaal, waar het overstort wordt gerealiseerd en de aanleg van de collector in het Groenpark. Langs de Babilliebeek, ter hoogte van de Meensesteenweg wordt een nieuw overstromingsgebied ingericht. In Beitem wordt de Vlietputbeek ingericht als een waterbufferbekken. Het lozingspunt De Zilten wordt binnen deze opties gesaneerd. Aansluitend wordt het bufferbekken, in de omgeving van de Heirweg, uitgebreid. In 2020 worden de werken aan de Brugsesteenweg afgerond, ter beveiliging van het gebied rond de Gitsestraat en het Gryspeerds Hof. Tenslotte wordt met het hemelwaterplan en het droogteplan een toekomstgerichte visie uitgewerkt om beter en efficiënter om te gaan met regenwater en het waterafvoersystemen, en ons in de zomer te wapenen.De steeds verder wijzigende retailmarkt vergt ook in Roeselare, als handelsstad bij uitstek, continue opvolging, in samenwerking met de handelsverenigingen Centrum & Shopping Roeselare en Unizo. Samen met hen wordt in het Kernplan 2 verder ingezet op economische acties in onze stad, en nieuw, ook in de deelgemeenten. In het kernwinkelgebied worden structurele aanpassingswerken in het kernwinkelgebied uitgevoerd voor de verhoging van het bezoekerscomfort en het verhogen van de verkeersveiligheid. Een nieuwe inrichting met een moderne inkleding van het laatste deel van de Ooststraat, het voorzien van aantrekkelijke 'poorten' aan de ingang van de winkelstraten en een heropsmuk van de Ooststraat-rijweg maken hier deel van uit.De leegstandsaanpak via Roeselare Bloeit wordt versterkt en geïntensifieerd. Het succesvolle shop&go-principe wordt uitgebreid in het centrum, de bestaande parkeermeters worden vervangen en gemoderniseerd met mogelijkheid tot digitaal en cashless parkeren. Ook in 2020 blijft Roeselare investeren in het gratis Trax-festival, de ondersteuning van muziekfestivals, en de uitwerking van Trax als Muziekcentrum.Roeselare is een stad met een rijkelijk verleden, een boeiend heden en een stralende toekomst. De voorbereidingen worden in 2020, 140 jaar geleden na de overlijdensdatum van Albrecht Rodenbach genomen, om een cultureel stadsevenement voor te bereiden met realisatie in 2021 (bij de 165-ste verjaardag van zijn geboorte). Op Krottegem wordt in 2020-2021 het Sportstadion aangepakt: de gebouwen worden gebouw technisch gerenoveerd en bepaalde ruimtes worden heringericht ten bate van de meer dan 60 structurele gebruikers (scholen, bedrijven en clubs met in het totaal meer dan 850 aangesloten leden). Ook de individuele sporter, die Strava gewijs zijn/haar rondjes maalt op de atletiekpiste, zal kunnen genieten van deze aangepaste accommodatie. De sporthal Onze Kinderen in Rumbeke, met 135 unieke gebruikers en clubs, wordt energiezuinig gerenoveerd en uitgebreid de komende twee jaren: het betreft investeringen in een kwalitatieve sportvloer, extra kleedruimtes, sanitair en berging die het bezoekers- en sporterscomfort hoogspring gewijs verhogen. Ook de buitensporten hockey en rugby zullen van deze bijkomende accommodatie kunnen genieten. Tenslotte wordt ook geïnvesteerd in een nieuwe toegang naar de sporthal. De plannen voor de sporthal in SBS De Brug worden concreet vorm gegeven dit jaar. Ook op De Ruiter als nogmaals in Krottegem wordt in 2020 geïnvesteerd met het aanleggen van kunstgrasvelden. Dit zal ervoor zorgen dat KSV De Ruiter als Club Roeselare verder kunnen investeren in een goede sportieve begeleiding van samen 600 leden. De recreatieve site nabij basisschool De Ark in Oekene wordt afgewerkt. Op deze site is er plaats voor speelzones, beweegtoestellen, een voetbalterrein en een looppiste. In de loop van 2019 werden reeds enkele gemeentebelastingen opgeheven (belasting op openblijven na sluitingsuur, belasting op olie- en motorbrandstofpompen) of in tarief verminderd (belasting op terrassen). Met ingang vanaf 2020 worden ook de verhaalbelastingen op het uitvoeren van rioolwerken en op de aanleg van voetpaden en opritten opgeheven.