Natuur en Bos kritisch over uitbreiding industriezone Houthulst

Karinia Dejonckheere diende bezwaar in tegen de uitbreiding van de industriezone en krijgt nu bijval van ANB. (foto TOGH)
Tom Gheeraert

De plannen van het gemeentebestuur voor de uitbreiding van de industriezone krijgen tegenkanting. Nadat eerder een buurtbewoner vreesde dat het extra beton voor wateroverlast zou zorgen in haar natuurgebied, plaatst nu ook het Agentschap Natuur en Bos (ANB) enkele kanttekeningen.

Twee weken geleden trok Karinina Dejonckheere in deze krant aan de alarmbel over de uitbreiding van de industriezone tussen de Melanedreef en de Jonkershovestraat. Ze meent dat extra beton voor wateroverlast zal zorgen, die op zijn beurt schade kan toebrengen aan het natuurgebied. Nu krijgt ze gedeeltelijk steun van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). “Op het gewestplan is het bos aangeduid als bestemming natuurgebied. De bosvegetatie valt onder toepassing van het bosdecreet”, zegt communicatieverantwoordelijke Tom Vermijlen. “Dus ja, het bos kent de nodige bescherming. Alleen handelingen die kaderen binnen het beheer van het bos zijn toegelaten, na machtiging van Natuur en Bos.”

Het Agentschap werd om advies gevraagd bij de RUP-procedure die het gebied omgezet heeft van agrarisch gebied naar industriegebied. Natuur en Bos concludeerde dat het geen principiële bezwaren op het RUP had, maar had wel enkele opmerkingen op de bestemmingswijziging. “Het plangebied ligt in de vallei van de Zanddambeek/Steenbeek”, legt Tom Vermijlen uit. “De beek en directe omgeving is aangeduid als zeer waardevol en vormt een ecologische verbinding tussen de groenrelicten in Houthulst. Natuur en Bos is verbaasd dat in voorliggend RUP de open agrarische ruimte in het valleigebied wordt omgezet naar een zone voor lokaal bedrijventerrein en dat in de langetermijnvisie voor de aansluitende zone ook ontwikkelingen worden beoogd die haaks staan op de visie om de valleizone te vrijwaren.”

Groenzone

Het plan voorziet nochtans een groenzone van 30 tot 45 meter ten noorden van de beek. “Aan de zuidzijde van de beek komt het industriegebied echter tot zeer dicht bij de beek. Natuur en Bos suggereert om de groenzone op het plan breder te maken. Dit zou ook invulling geven aan de herstelling van missing links tussen bosrestanten in het landschap, zoals opgenomen in het GRS.”

Kortom, volgens ANB houdt de gemeente te weinig rekening met de natuur in het RUP. “Het RUP heeft als uitgangspunt om een zone voor een lokaal bedrijventerrein af te bakenen en de gemeente maakt ook een langetermijnvisie op voor de ontwikkelingen in de ruimere zone van het huidige plangebied. Natuur en Bos betreurt dat er parallel geen initiatieven zijn voor het versterken van de groenstructuren. De huidige aanpak illustreert een eenzijdige benadering van de ruimtelijke ontwikkelingspistes”, besluit Tom Vermijlen.

Wij willen uitdrukkelijk stellen dat hiervoor geen bos gekapt wordt

Complexe procedure

“Om tegemoet te komen aan de vraag van veel lokale ondernemers naar industriegrond werd in de vorige legislatuur besloten om het planproces voor het uitbreiden van de industriezone op te starten”, repliceert schepen van Ruimtelijke Ordening Tessa Vandewalle (CD&V). “Het ruimtelijk uitvoeringsplan dat de uitbreiding van de industriezone mogelijk maakte, werd uiteindelijk op 19 december 2017, na het doorlopen van een complexe, lange procedure goedgekeurd door de gemeenteraad. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd geen enkel bezwaar ingediend en onder andere het Agentschap voor Natuur en Bos, de Afdeling Landbouw en Visserij, de gemeentelijke commissie inzake ruimtelijke ordening (GECORO), de provincie en de Vlaamse overheid werden tijdens het doorlopen van het planproces één of meerdere malen betrokken. Het uiteindelijke plan was als het ware een consensus tussen alle betrokken partijen.”

“In tegenstelling tot wat de woordvoerder van het Agentschap Natuur en Bos beweert, werd de MER-screeningsprocedure wel degelijk doorlopen. De conclusie van de Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid was dat het plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen. De gemeente wil geen verdere polemiek opstarten, maar is wel verbaasd door de reactie van het Agentschap voor Natuur en Bos en vraagt zich af of het in de pers bekritiseren van het resultaat van een planproces deel uitmaakt van het takenpakket van deze overheidsinstantie. In het plan is wel degelijk een natuurverbinding voorzien en om de bijkomende toekomstige verhardingen en gebouwen te compenseren, zal een ruim bufferbekken voor hemelwater aangelegd worden. Ten slotte wil de gemeente, om alle misverstanden te vermijden, ook uitdrukkelijk stellen dat er geen bos gekapt moet worden om de uitbreiding te kunnen realiseren.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.