Meerjarenproject om 330 hectare aan te pakken: Beverhoutsveld wordt klimaatrobuust

Schepen Jan Vanassche wil helpen om het Beverhoutsveld klimaatrobust te maken. (foto Regi)
Redactie KW

Op vraag van de oppositie op de gemeenteraad van 27 januari verduidelijkte schepen Jan Vanassche omstandig het project dat de Vlaamse Landmaatschappij en de Vlaamse overheid selecteerden om 330 hectare van het Beverhoutsveld klimaatrobuust te maken.

“Met de deelname aan de projectoproep realiseren we een actie uit het meerjarenplan, met name de herziening van het bestaande Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) Beverhoutsveld”, legt milieuschepen Jan Vanassche uit. “Daarin zijn waterschaarste en wateroverlast nieuwe thema’s.”

Het Vlaamse project Waterlandschap 2.0. kadert binnen de Blue Deal waarbij er fondsen uit het Europees herstelfonds vrijgemaakt worden om Europa te wapenen tegen klimaatverandering.

Opwaarderen

Samen met zeven partners (Inagro, Oostkustpolder, Regionaal Landschap Houtland, Gemeente Oostkamp, Agrobeheergroep Beverhoutsveld, Boerennatuur Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen) wil Beernem een project uitwerken dat een hele reeks milieu- en klimaatdoelstellingen wil realiseren. “Zo komen het opwaarderen van het bestaande waterlopen- en grachtenstelsel et het oog op een betere waterberging en -infiltratie, het inzetten op peilgestuurde drainage, het voorzien van beregeningsbekkens waar het kan, voorzien van een buffer voor hemelwater, het voorzien van irrigatiemogelijkheden doorheen het hele gebied en onderzoeken of er alternatieve irregatietechnieken mogelijk zijn, het beter sturen van het water en het verbeteren van de waterkwaliteit. Het project loopt in twee fasen”, legt Jan Vanassche verder uit.

Waterschaarste en wateroverlast zijn nieuwe thema’s in het plan

Fasen

“Fase 1 van het project biedt ons tien maanden de tijd om ons initiatief gedetailleerder uit te werken in een gebiedsprogramma met concrete uitvoeringsmaatregelen. Dat werk moet af zijn tegen november 2022. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voorziet hierbij ondersteuning via de aanstelling van een bureau dat onmiddellijk na de selectie de geselecteerde initiatiefnemers inhoudelijk kan ondersteunen. Hiervoor is 25.000 euro subsidie voorzien. Na goedkeuring door de kwaliteitskamer krijgen de projecten toegang tot de investeringssubsidies met een maximum van 2 miljoen euro per project.

25.500 euro per jaar

“In het meerjarenplan van de gemeente is er 25.500 euro per jaar ingeschreven voor de ontwikkeling van het GNOP Beverhoutsveld. Daar komt nu een extra 25.000 euro van de VLM bij voor fase 1. Het bedrag zal worden ingeschreven bij de eerstvolgende aanpassing MJP. Vermits de subsidie voor fase 2 afhankelijk is van de evaluatie van de studie zal de gemeente het bedrag voor deze fase pas kunnen inschrijven via een aanpassing van het MJP, zowel in ontvangsten als uitgaven”, besluit Jan Vanassche. (Regi)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.