Luchtkwaliteit Zeebrugge is positief, maar wel verhoging ultra fijn stof in enkele woonwijken

Schepen Minou Esquenet: "Door deze metingen en de positieve resultaten weten we dat de luchtkwaliteit in Zeebrugge voldoet aan de vastgelegde normen." © Davy Coghe
Niels De Boysere

Op verschillende locaties in Brugge meet het Stadslabo nauwgezet de luchtkwaliteit. Uit de resultaten van zowel een langdurige meetcampagne met een vast meettoestel als met de meetfiets van het Stadslabo blijkt dat in Zeebrugge voldaan wordt aan de Europese grenswaarden, zowel voor stofsoorten PM 10 als PM 2,5.

In Zeebrugge wordt de kwaliteit gemonitord via metingen van fijn stof PM 10, PM 2,5 en PM 1,0 en ultra fijn stof. Zowel met het vast meettoestel als met de meetfiets. De meetfiets registreerde de luchtkwaliteit in de Strandwijk, Zeebrugge Dorp en de wijk rond de Sint-Donaaskerk en de Rederskaai (Oude Vismijn). Dat gebeurde op verschillende tijdstippen, bij verschillende windrichtingen.

Schepen van Milieubeleid Minou Esquenet: “Systematische hotspots, waar een hoge graad van vervuiling is, werden op basis van de ogenblikkelijke metingen van PM 10, PM 2,5, PM 1,0 en ultra fijn stof, niet vastgesteld. Deze laatste zijn een goede indicator voor luchtverontreiniging als gevolg van verbrandingsmotoren. De gemiddelde waarden voor ultra fijn stof zijn laag en dit voor het volledige fietstraject. In 10 procent van de routes met de meetfiets werd wel een verhoging vastgesteld van het ultra fijn stof op specifieke locaties (Graaf Jansdijk, Rederskaai, Visserstraat, Vismijnstraat en Kustlaan) als gevolg van verbrandingsgassen.”

Het vast meettoestel heeft dan weer continu de fijnstoffracties PM 10, PM 2,5 en PM 1,0 gemeten. Dit toestel stond van 7 juni tot 17 september 2019 opgesteld in de Heiststraat en sinds 18 september 2019 ter hoogte van de Visartsluis.

Geen significante verhoging van fijn stof

De resultaten voor de totale meetperiode tonen aan dat de gemiddelde PM 10 stoffractie (17,6 µg/m³) voldoet aan zowel de jaargemiddelde PM 10-grenswaarde van de Europese normen (40 µg/m³) als aan de strengere advieswaarden van WHO, de wereldgezondheidsorganisatie (20 µg/m³). Ook de gemiddelde waarden voor PM 10 voldoen aan de Europese grenswaarden (maximaal 35 overschrijdingen PM10>50 µg/m³ per jaar). Voor de gemeten periode werden er twee overschrijdingen vastgesteld, die ook op de andere meetposten in Vlaanderen werden vastgesteld. Er is dus geen significante lokale verhoging van het fijn stof waar te nemen.

De gemiddelde fijn stoffractie PM 2,5 voldoet voor de gemeten periode eveneens aan de jaargemiddelde van de Europese grenswaarde. De resultaten (10,2 µg/m³) voldoen nipt niet aan de WHO-streefwaarde (10 µg/m³).

“Luchtkwaliteit in Zeebrugge voldoet aan vastgelegde normen”

Deze meetresultaten wijken af van de resultaten in het Citizen-science project Curieuzeneuzen in mei 2018, waarbij op 10 meetpunten stikstofdioxide werd gemeten. Daarom werd er aanvullend op 30 oktober 2019 een proefproject opgestart met verschillende continue luchtsensoren van het Brugse bedrijf Qweriu. Deze toestellen meten meerdere parameters, namelijk PM 10, PM 2,5, CO², NO², vluchtige organische componenten (VOC), geluid, luchtdruk, luchtvochtigheid en temperatuur. De sensoren staan opgesteld aan de Stella Mariskerk, de Visartsluis en in de Heiststraat.

Schepen Minou Esquenet: “Ook deze meetwaarden bevestigen voorlopig de positieve resultaten van de continue metingen en de metingen met de meetfiets. Vanzelfsprekend volgt het Stadslabo dit verder nauwgezet op. Door deze metingen en de positieve resultaten weten we dat de luchtkwaliteit in Zeebrugge voldoet aan de vastgelegde normen. Het proefproject met sensoren van de firma Qweriu levert extra data op die het Stadslabo nog meer informatie geeft over de luchtkwaliteit. Binnenkort maken we een evaluatie op van de bruikbaarheid van dergelijke sensoren. Stad Brugge zet dan ook verder in op een fijnmazig meetnetwerk zodat we de luchtkwaliteit in onze stad gecontroleerd en grondig kunnen opvolgen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.