Lokaal actiecomité dient 170-tal bezwaren in tegen komst grondwerkbedrijf: “We vrezen voor zeer veel lawaai”

Het actiecomité is samengesteld uit buurtbewoners van de Klijtberg, vlakbij de site Sander Sulman BV. © GV
Gerda Verbeke

Grondwerkbedrijf Sander Sulmon BV kocht vorig jaar de vroegere technische werkplaats Arena van de gemeente Anzegem, gelegen in de Klijtberg te Ingooigem. Recent werd hiervoor een omgevingsvergunning eerste klasse aangevraagd bij de provincie, wat aanleiding gaf tot 28 officiële bezwaarschriften van bezorgde buren en omwonenden. Ondertussen trok de firma Sulmon haar vergunningsaanvraag in om een aantal zaken te herbekijken.

Sander SULMON BV is een grondwerker, die sloop- en afbraakwerk doet, sanering van cementgebonden asbest, terreinen bouwrijp maakt, voorziet in het plaatsen van beton- en bouwputten, de aanleg van opritten en terrassen en de opslag van houtafval, bouwpuin en granulaten. “We maken ons grote zorgen dat een bedrijf van deze grootorde zich aan de Klijtberg nummers 6 tot en met 8 komt vestigen. Het is een dicht bewoonde en voornamelijk residentiële én recreatieve omgeving”, klinkt het Buurtcomité.

De grond en panden werden als industriegrond geregulariseerd in het Gewestplan en ook de aanpalende landbouwgronden werden als industriële uitbreidingsgrond ingekleurd. Dit gebeurde bij deze voormalige thuisweverijen maar ook bij heel wat andere bedrijven die destijds zonevreemd zaten. “De gemeente verwierf dit in portefeuille als inrichting gemeentedepot en verkocht dit vorig jaar aan Sander Sulmon BV voor meer dan het dubbele van de gevraagde prijs om er grondwerkactiviteiten te doen met zware impact voor de omgeving”, aldus het Buurtcomité. “We vrezen zeer veel lawaai, gecontamineerd stof en vrachtverkeer.”

De ingediende aanvraag was om tot honderd vrachtwagens per dag op de nieuwe bedrijfssite te ontvangen en dit vanaf 5.30 uur! Daarnaast voorziet de omgevingsaanvraag in een breekinstallatie, een weegbrug en boxen om puin en groenafval te stockeren.”

170 bezwaren

“De omgevingsvergunning klasse 1 werd in de maand december 2022 aangevraagd”, vervolgt het Buurtcomité. “Dit onderzoek werd moedwillig niet correct gevoerd door de firma Sulmon waardoor er slechts laattijdig 28 bezwaarschriften officieel werden ingediend. De gemeente gaf zelf géén advies aan de deputatie en hield bovendien ook geen toezicht op de reeds bestaande onvergunde situatie. Hiermee liet ze het oogluikend begaan en gaf ze onrechtstreeks de deputatie, die de vergunning moet afleveren, te kennen dat de historisch ambachtelijke site zowaar kon ingezet worden voor de zwaar milieubelastende, industriële activiteiten van de betrokken grondwerker.”

“We betreuren dat het gemeentebestuur zijn burgerzin niet toonde door in het openbaar onderzoek een ruime informatiecampagne voor de buurt op te zetten of de betrokken grondwerker hiertoe te verplichten zoals gebruikelijk is in dergelijk openbaar onderzoek.”

“De Provinciale adviescommissie was behoorlijk negatief en legde veel flankerende maatregelen op die zelfs niet haalbaar zijn op het betrokken terrein. Daarop organiseerde Sulmon een publieke infosessie waarop de burgemeester ook aanwezig was in een poging om te buurt te vriend te houden”, aldus het Comité. “Dit had het omgekeerde effect. Een actiecomité van ruim twintig mensen ging in een perimeter van 500 meter rond het bedrijf huis aan huis om de buurt in te lichten met de vraag om via een begeleidend bezwaarschrift de gang van zaken en de vestiging van de voornoemde bedrijfsactiviteiten aan te kaarten.”

De helft van de omwonende gezinnen ondertekende zowat 170 bezwaarschriften. Deze werden overhandigd aan het gemeentebestuur en de deputatie. “De Vlaamse milieu-inspectie trad ondertussen op en legde de activiteiten van het bedrijf, minstens voor een deel, stil. Ook de bedrijfssite werd deels opgekuist”.

Herbestemming woonzone

Het Buurtcomité hoopt dat het gemeentebestuur aan tafel gaat met het bedrijf om de site te herbestemmen. De getroffen burgers willen dat de industriezone herbestemd wordt naar woon- en/of recreatiezone in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). “Zo kan er ook een uitweg gemaakt worden voor de aannemer”, aldus het Comité. “Ook de slechte en gevaarlijke verkeersituatie in De Klijtberg kaarten we aan. Er is veel en zwaar sluipverkeer, voertuigen rijden aan hoge snelheid en er is een slechte toestand van het wegdek, dit in de nabijheid van een belangrijke recreatiezone.”

In antwoord op de actiegroep, stelt het college van burgemeester en schepenen na de zitting van 28 maart 2023, dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning door de aanvrager ingetrokken werd op 20 maart 2023. De zaakvoerder van Sulmon BV bevestigde onze krant het stopzetten van de aanvraag. “Indien er geen (regularisatie)vergunning wordt verkregen, zal het terrein in zijn oorspronkelijk staat hersteld dienen te worden“, aldus het gemeentebestuur.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier