De gemeente Pittem trekt al lang aan de kar voor een degelijke oplossing voor deze verlaten bedrijfssite, want al zette de firma Wienerberger er nog niet zo heel lang geleden haar activiteiten stop (omdat de opgedolven klei te mager bleek), verloedering slaat snel toe en dat is wat het gehuchtje Egemkapelle - 150 zielen groot - wel kan missen als kiespijn. Even was er een denkpiste om een deel van dit gebied in te richten als officieel terrein voor lawaaierige sporten, er werd hier van tijd tot tijd wel eens een motorcross georganiseerd. Maar die piste is nu definitief begraven en daar zijn de omwonenden niet rouwig om.
...

De gemeente Pittem trekt al lang aan de kar voor een degelijke oplossing voor deze verlaten bedrijfssite, want al zette de firma Wienerberger er nog niet zo heel lang geleden haar activiteiten stop (omdat de opgedolven klei te mager bleek), verloedering slaat snel toe en dat is wat het gehuchtje Egemkapelle - 150 zielen groot - wel kan missen als kiespijn. Even was er een denkpiste om een deel van dit gebied in te richten als officieel terrein voor lawaaierige sporten, er werd hier van tijd tot tijd wel eens een motorcross georganiseerd. Maar die piste is nu definitief begraven en daar zijn de omwonenden niet rouwig om. En er rezen nog wel wat plannetjes. Zo was er een voorstel van de firma Wienerberger zelf om op de site een bedrijventerrein te laten uitwerken door de WVI. "Maar eerder dan alles versnipperd te zien, wilden wij als gemeente het hele gebied ten westen van de N50 als één stedenbouwkundig geheel benaderen, dat ook een meerwaarde moet bieden voor de aantrekkingskracht en de leefbaarheid van Egemkapelle", stelt de Pittemse burgemeester Ivan Delaere. De VLM (Vlaamse Landmaatschappij) werd onder de arm genomen voor een voorstudie, waarin onder meer de diverse scenario's voor de toekomst van de put zelf tegen elkaar werden afgewogen. "Aanvankelijk leefde zo'n beetje het idee om die reusachtige put te gaan dempen en de grond dan terug te geven aan de landbouw, maar uiteindelijk bleek dat niet zo'n goed idee. Dat zou immers een immens werk zijn: heel tijdrovend en dus duur, en met een grote impact naar de omgeving wat zwaar verkeer en geluidshinder betreft."Enerzijds blijkt de kleigroeve over flink wat natuurwaarde te beschikken en bevindt ze zich in een deel van onze provincie waar heel weinig openbaar groen is. "Een publiek toegankelijk natuurgebied met nadruk op stille en zachte recreatie zou een enorme meerwaarde zijn voor deze buurt", vindt de burgemeester, "en we willen ook dat wandelpaden en fietsverbindingen dit gebied doorkruisen." Een groengebied van meer dan 20 hectare kan ook een extra landschappelijk accent worden in deze omgeving, die daar wel nood aan heeft.Anderzijds heeft de gemeente Pittem ook wel nood aan extra bedrijventerreinen, temeer er daar - na de onlangs goedgekeurde uitbreiding van de Multi Bazar - maar weinig uitbreidingsmogelijkheden meer zijn voor de bedrijvenzone 'Egem industrie', vlak naast de woonkern van Egemkapelle. "Het lijkt ons logisch dat we de bestaande bedrijfssite van Wienerberger, langs de zijweg van de Brugsesteenweg, zien als reconversiezone voor een nieuw bedrijventerrein." Op bescheiden maat weliswaar, voor lokale bedrijven en met weinig verkeerslast. Ook de bestaande bedrijven in dit plangebied - Weverij Clarysse, Cloet en het vergistingsbedrijf van plantaardig biologisch afval AM Power - zouden daar worden ingepast.Het zuidelijke deel van het projectgebied - bijna het hele deel ten zuiden van de zijweg van de Brugsesteenweg - zou landbouwgebied blijven. Voor de landbouwers kan het hele project trouwens een belangrijke meerwaarde bieden: de put in het groengebied zou ook kunnen dienen als waterbekken om droogteperiodes te overbruggen.Heel wat verschillende functies in één projectgebied dus en daarom werd de provincie West-Vlaanderen door de gemeente gevraagd om alles stedenbouwkundig te gaan vastleggen in één groot Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). "Door nieuwe regelgeving rond burgerparticipatie is nu echter voorzien dat er eerst een startnota moet worden voorgesteld aan de bevolking, die er dan haar zeg kan over doen", zegt gedeputeerde Guido Decorte. De inspraakperiode loopt tot en met maandag 16 juli(al zullen allicht maar weinig Pittemnaars op die zotte dag nog hun zegje doen!), daarna kan het échte werk beginnen. "Reken maar snel nog op een paar jaar eer er op het terrein kan worden begonnen", besluit Ivan Delaere. "Ik heb de indruk dat het plan goed zit, maar ben natuurlijk wel benieuwd naar de commentaren en suggesties van de bevolking."