Het plan heeft vijf uitgangspunten: meer groen, mensgericht groen, klimaatadaptief groen, milieuvriendelijk groen en goed beheersbaar groen. "Om onze klimaatambities in Izegem waar te maken, willen we in onze stad duizenden nieuwe bomen aanplanten. Dat kunnen extra bomen in bosgebieden zijn, maar evengoed bomen in wijken of langs straten of landelijke wegen. Het groenplan bevat een bebossingskaart met concrete voorstellen waar die bomen de komende jaren moeten komen", zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA), zelf bevoegd voor klimaat.
...

Het plan heeft vijf uitgangspunten: meer groen, mensgericht groen, klimaatadaptief groen, milieuvriendelijk groen en goed beheersbaar groen. "Om onze klimaatambities in Izegem waar te maken, willen we in onze stad duizenden nieuwe bomen aanplanten. Dat kunnen extra bomen in bosgebieden zijn, maar evengoed bomen in wijken of langs straten of landelijke wegen. Het groenplan bevat een bebossingskaart met concrete voorstellen waar die bomen de komende jaren moeten komen", zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA), zelf bevoegd voor klimaat. Het afgelopen jaar maakte deskundige groeninfrastructuur Tristan Coens een uitgebreide inventarisatie van het groen op het openbaar domein. "We hebben nu zicht op het aantal bomen en de staat waarin ze verkeren, maar bijvoorbeeld ook op het aantal vierkante meter gras. Door alles letterlijk in kaart te brengen zie je duidelijk dat er zeker in het stadscentrum te weinig groen is. De ontwikkeling op site Baertshof, waar we in 40 procent functioneel openbaar groen voorzien, is dus zeker een stap in de goeie richting", stelt hij.Op basis van de inventarisatie is per stadsdeel een groenvisie uitgewerkt, met een concreet actieplan. "We geven daarbij aan wat we op korte termijn - tijdens deze legislatuur - willen realiseren", zegt groenschepen Caroline Maertens. "Maar we kijken ook verder vooruit, op middellange en lange termijn. Enkele concrete voorbeelden zijn groenslingers om de smalle straten in de stads- en dorpskernen op te fleuren, het ontharden en aanplanten van verkeersdruppels met vaste planten of het inzaaien van bijenvriendelijke bloemenmengsels in groenzones." In totaal heeft de stad 120 aan te pakken locaties in het plan opgenomen. Daarvan worden er de komende legislatuur ongeveer zestig op de prioriteitenlijst geplaatst. Wij pikken er van die laatste groep de opmerkelijkste uit.- De kleine ongebruikte groenzone in de stationsomgeving kan bloemrijker worden ingericht. Op de fietsenstalling kunnen klimplanten de omgeving opfleuren. Ook de binnentuin van het stadhuis krijgt best een groene herinrichting, zodat koppels er hun trouwfoto's willen nemen.- In het Carpentierpark, de groenzone achter het KBC-gebouw in de Gentsestraat, ziet de stad heil in een connectie met het Cyriel Tangheplein en het Blauwhuispark. Het park bestaat grotendeels uit bos, maar kan in de toekomstig een volwaardig park met een evenwicht tussen natuur en beheer met toegankelijke paden en verlichting worden.- DeMelkmarktwordt gedomineerd door veel losstaande elementen en intense verharding. Er is nood aan een meer hedendaags karakter waarbij de bestaande elementen harmonieus versmelten met het plein. Door een andere indeling van alle elementen kan er een ruimer gevoel worden gecreëerd. Volgend voorjaar volgt nog een participatievergadering met de buurt.- Onder de noemer de hangende tuinen van deCentrumbrug kunnen langwerpige bloembakken worden geïnstalleerd met daarin hangplanten en bloeirijke vaste planten. Zelfhechtende klimplanten kunnen de brug vergroenen.- Het Paters Kapucijnenpark tussen de Roeselaarse- en Mentenhoekstraat ligt er nu slordig en overwoekerd bij. Toch kent het mogelijkheden. Met partners als De Lochting, 't Pandje en de 3 Gezellen, de school en de buurt kan worden gewerkt aan een evenwichtig, sfeervol en toegankelijk park.De stad begroot in haar meerjarenplan ongeveer 943.000 euro voor een reeks groenprojecten. Dat geld gaat naar onder meer de aanpak van parken, de aanplant van bomen, mogelijke grondverwerving, groene verbindingen, een vuilnisbakkenplan en onderhoudsvriendelijke beplanting. Los daarvan trekt ze nog eens 300.000 euro per jaar uit voor het versterken van de groendienst door werk uit te besteden aan privéfirma's die aan sociale tewerkstelling doen.Dat de stad per project in het plan geen concreet budget neerschreef, komt haar op kritiek van de oppositiepartijen te staan. Zij vinden het plan op zich wel goed, maar hekelen het gebrek aan een preciezere timing en een budget per project. Na een lange discussie besloot de stad op voorzet van de burgemeester om met een amendement het groenplan om te dopen tot groenvisie en het derde luik geen Actie maar Potentiële acties te noemen. Een ander amendement van Geert Leenknecht (Open VLD) werd uiteindelijk weggestemd. Hij nam het op voor een groep ongeruste land- en tuinbouwers. "We gaan akkoord met 95 procent van het plan, maar vrezen voor een minwaarde van gronden met een bosaanduiding", zegt hij. "Een visieplan met bosaanduiding op gronden in landbouwgebruik zorgt voor een hypotheek en minwaarde op deze gronden. Dit legt druk op en zorgt voor een voorafname op dit gebied. Welke landbouwer wil immers nog investeren in gronden die als bos op zo'n plan staan aangeduid?"Burgemeester Bert Maertens trachtte te sussen. "We blijven buiten het herbevestigd agrarisch gebied en bovendien heeft deze visie geen enkele juridische waarde. Er is ook geen enkele intentie tot onteigening. De enige manier waarop we landbouwgrond kunnen en willen aankopen is als de landbouwer ons deze zou aanbieden." Het amendement werd uiteindelijk weggestemd.De volledige groenvisie is te raadplegen op de website van de stad. (vadu)