Isabelle Verlodt legt eed af als nieuw gemeenteraadslid in Veurne

Isabelle Verlodt legde de eed af bij gemeenteraadsvoorzitter Anja Pilet, onder het waakzame oog van burgemeester Peter Roose©MYRIAM VAN DEN PUTTE MVO
Isabelle Verlodt legde de eed af bij gemeenteraadsvoorzitter Anja Pilet, onder het waakzame oog van burgemeester Peter Roose©MYRIAM VAN DEN PUTTE MVO
Redactie KW

De gemeenteraad van maandagavond in Veurne startte met de eedaflegging van Isabelle Verlodt die voor CD&V Jef Goens opvolgt. Het handelsvestigingsconvenant dat is bedoeld om een link te creëren tussen de kleinhandelszone en het winkelkerngebied werd toegelicht. Ook het Ruimtelijk Uitvoeringsplan over de ‘standstill’ van tankstations in industriezone Veurne I stond op de agenda.

Isabelle Verlodt woonde na haar eedaflegging haar eerste gemeenteraadszitting bij. Zij volgt hiermee Jef Goens op, die op 31 januari na 20 jaar afscheid nam van de politiek.

Guido Hoste, schepen voor middenstand (CD&V), legde uit waarom het handelsconvenant een win-winsituatie betekent. “Vanuit mijn jarenlange bezorgdheid voor de middenstand en de daarbij horende tewerkstelling wil ik benadrukken dat we door dit handelsconvenant een band smeden én tussen de kleinhandelszone Monnikenhoek én het winkelkerngebied in ons stadscentrum, dat zeker onze grootste troef moet blijven. Voor beide partijen moet dit een win-winsituatie worden en blijven. Om dit te realiseren zijn ernstige toekomstgerichte afspraken nodigé, aldus Guido Hoste.

“Het komt er vooral op neer dat welke handels-, industriële of ambachtelijke zone er in Veurne ook ontwikkeld werd en wordt dit moet leiden tot aangroei van onze sociaal-economische en toeristische groei, ten bate van het welzijn en de welvaart van onze bewoners. Enkele engagementen in afspraak met de ontwikkelaar doen op geen enkele wijze afbreuk aan de bevoegdheden van de stad of elke andere overheid. Er zal ook een werkgroep worden opgericht uit de economische raad die hierop toezicht houdt en nieuwe retailers zal aantrekken voor het winkelkerngebied.”

Bestemmingsvoorschriften

“Het is de bedoeling om een soort kader te ontwikkelen voor de projectontwikkelaar, met onder meer bestemmingsvoorschriften en waarbij afspraken worden gemaakt rond een rationeel aanbod- en locatiebeleid, gezamenlijke initiatieven en de participatie aan kernversterkend beleid”, vult burgemeester Peter Roose aan.

“We denken bijvoorbeeld aan participatie aan stedelijke projecten zoals voedseloverschotten schenken, het fietsen aanmoedigen, ter beschikking stellen van parking… De stad zal zich engageren om gelijkaardige convenanten af te sluiten met bestaande handelsvestigingen groter dan 600 m² in de periferie en zal zorgen voor de nodige bewegwijzering van de kleinhandelszone langs gewest- en gemeentewegen. Er zullen maximaal 10 handelsvestigingen worden toegelaten waarvan er nu al twee zijn met een maximale oppervlakte van 2000 m².”

Schepen Pascal Sticker (VeurnePlus) verduidelijkte het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) over de Standstill van tankstations in industriezone Veurne I. “Het RUP werd op 11 september 2018 vernietigd door de Raad van State wegens procedurefouten, maar we willen nu opnieuw een RUP lanceren”, zei Pascal Sticker.

“Het RUP is een verfijning van de gewestplanbestemming voor industriegebied I waarbij een ‘standstill’-principe vooropgesteld wordt voor het aantal vestigingen van tankstations tot het huidige hoofdzakelijk vergunde aantal, en dat zijn er vier. Binnen een regionaal bedrijventerrein zijn bedrijfsondersteunende functies zoals tankstations, bedrijfsrestaurants toegelaten. De bedrijfsondersteunende functies mogen de goede werking en de mobiliteit van een bedrijventerrein niet in het gedrang brengen. De ondersteunende functies mogen niet de hoofdactiviteit van het bedrijventerrein vormen.”

eigen wagenpark

“Op het industriegebied I zijn vandaag reeds 4 tankstations, voornamelijk gericht op vrachtwagens. Deze kunnen in ruime mate voldoen aan de bevoorrading van de vrachtwagens die een directe of indirecte band hebben met de activiteiten aanwezig op het bedrijventerrein. Bijkomende tankstations kunnen enkel extra vrachtwagens aantrekken en moeten dus niet als ondersteunende rol, maar als hoofdrol in het bedrijventerrein worden aanzien. Dat zou voor overmatige mobiliteitsdruk van externe vrachtwagens zorgen en de vlotte verkeersafwikkeling verhinderen, wat de werking van het industriegebied I schaadt. De Gecoro ( gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, red. ) verleende een gunstig advies, maar er moet worden nagezien of de bedrijvenzone Monnikenhoek niet beter wordt meegenomen in dit RUP. Voor het bedrijventerrein Monninkenhoek is een provinciaal RUP van toepassing. De voorschriften laten tankstations toe, maar via het uitgiftebeleid van de ontwikkelaar WVI en in overleg met de stad is geopteerd om tankstations niet toe te laten via het uitgiftebeleid. Dit belet niet dat bedrijven eenmaal daar gevestigd een aanvraag indienen voor tankfaciliteiten voor het eigen wagenpark, maar dan bestaat de kans dat hier ook aanvragen komen voor een meer commerciële uitbating van een tankstation. Op 13 januari 2021 kreeg de stad de bevestiging dat de provincie de opname van het verbod op tankstations binnen de procedure van de afbakening voor het bedrijventerrein Monnikenhoek zal behartigen. Hierdoor is het opnemen van de Monnikenhoek binnen het RUP ‘standstill tankstations’ niet nodig.”

Ontwerp

De gemeenteraad stelde het RUP ‘standstill tankstations Veurne I’ voorlopig vast. Het ontwerp van het RUP zal onmiddellijk worden gestuurd naar de deputatie van de provincie, naar het departement en naar de Vlaamse Regering. Er zal een openbaar onderzoek worden georganiseerd en eventuele bezwaren zullen door de Gecoro worden behandeld.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.