Gunstige jaarlijkse herziening inkomsten en uitgaven, stelt bestuur: “We kunnen dit jaar investeren”

Dit jaar worden de werken aan de Stationsput gefinaliseerd. (foto Coghe) © GINO COGHE Foto Coghe
Redactie KW

Naar jaarlijkse gewoonte is tijdens de laatste gemeenteraad van het jaar stilgestaan bij het budget en de herziening van het meerjarenplan. De gemeentefinanciën zijn gezond, stelt de meerderheid: er zal een overschot zijn en dus is er ruimte om te investeren.

“We voorzien, geen rekening houdend met investeringen, voor 2022 ongeveer 18,6 miljoen euro aan uitgaven om onze dagelijkse werking te financieren”, legt schepen voor Financiën Jan Bekaert uit.

“De grootste uitgavenpost zijn onze personeelsuitgaven, die geraamd worden op zo’n 11,5 miljoen euro. Dat is niet verwonderlijk, want met zo’n 160 fulltime-equivalenten (FTE) in dienst – meer dan 200 personeelsleden – zijn we een van de grootste werkgevers in Ichtegem. Het gaat dan over bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen. Traditiegetrouw weten we dat dit bedrag in de praktijk wat lager uitvalt, als gevolg van personeelsleden die ziekte- of zwangerschapsverlof opnemen of onbetaald verlof nemen. De komende jaren voorzien we wel een toename van de personeelskosten. De voorziene indexsprongen spelen daar een belangrijke rol, net als de stijgende pensioenbijdragen. We voorzien ook bijkomende tewerkstelling bij onder meer de sociale dienst en de groendienst.”

Voor uitgaven voorzien we 18,6 miljoen, tegenover 20,5 miljoen aan inkomsten

“Naast personeelskosten zijn er de normale werkingskosten en toelagen, die we ramen op ongeveer 6,6 miljoen euro. Daarin zijn ook de bijdragen aan de politiezone en de brandweer vervat. Ook daar zitten een aantal uitgaven in stijgende lijn, bijvoorbeeld de kost van de huisvuilophaling. Ook de kost van de verwerking van het huisvuil stijgt, van 99 euro naar 104 euro per ton. In het kader van corona voorzien we dit jaar nog 47.500 euro voor onvoorziene kosten.”

“Onze inkomsten ramen we op ongeveer 20,5 miljoen euro, waarvan ongeveer 8,6 miljoen fiscale ontvangsten en 9,9 miljoen dotaties van de hogere overheid. Het Ichtegemse budget toont in 2022 dus een overschot van ruim 2 miljoen euro, wat ruimte creëert om te investeren. De belangrijkste investeringen komen dit jaar in een stroomversnelling. Om die te financieren plant het bestuur op te nemen leningen, maar daar zijn geen verrassingen te noteren.”

“We hebben het budget goed onder controle”, voegt burgemeester Lieven Cobbaert eraan toe. “Een aantal van onze investeringsplannen zullen dit jaar in de praktijk starten. Zo beginnen de werken aan de jeugdsite half februari en voorzien we later dit jaar de opstart van de werken aan GBS ’t Mozaïek. In 2022 staat ook de renovatie van de kapel in de Aartrijkestraat op het programma, worden de werken aan de Stationsput gefinaliseerd, en wordt verder geïnvesteerd in sportinfrastructuur, de verledding van de openbare verlichting, en in landelijke wegen en fiets- en wandelinfrastructuur.” (RI)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier